angielski biznesowy part 1

 0    121 フィッシュ    monikacyrta95529
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Partnerstwa
学び始める
Partnerships
spółka jawna
学び始める
Registered partnership
spółka partnerska
学び始める
Professional partnership
Spółka komandytowa
学び始める
Limited partnership
spółka komandytowo-akcyjna
学び始める
limited joint stock partnership
Spółki kapitałowe
学び始める
Capital companies
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
学び始める
limited liability company
spółka akcyjna
学び始める
joint-stock company
PRAWO SPÓŁEK
学び始める
COMPANY LAW
Bankructwo
学び始める
Bankruptcy
Korporacje
学び始める
corporations
Kwestia
学び始める
Issue
Odpowiedzialność
学び始める
Liability
Straty
学び始める
losses
Zarejestrowany
学び始める
Registered
Akcje
学び始める
Shares
Przedsiębiorca indywidualny
学び始める
Sole trader
Lokal
学び始める
Premises
Kapitał
学び始める
Capital
Prospekt
学び始める
Prospectus
Akta
学び始める
Files
Kilka
学び始める
Several
wneść wkład
学び始める
Contribute
Równy
学び始める
Equal
Długi
学び始める
Debts
Jednostka
学び始める
Entity
Większość
学び始める
Majority
Kwota
学び始める
Amount
Aktywa
学び始める
Assets
Pozostawać
学び始める
Remain
Podwyżka
学び始める
Rise
Zaryzykować
学び始める
Venture
Statut stowarzyszenia
学び始める
Memorandum of association
powód / cel
学び始める
Purpose
Magazyn
学び始める
Warehouse
szczególny
学び始める
Particular
Statut
学び始める
Articles of association
Roczny
学び始める
Annual
Sprawozdania finansowe
学び始める
Financial Statements
Przedsiębiorstwo
学び始める
Enterprise
Osoba prawna
学び始める
Legal entity
pozwany
学び始める
Sued
Kapitał akcyjny
学び始める
Share capital
Zachęca
学び始める
Encourages
Odpowiedzialny
学び始める
Accountable
Przewodniczący / prezes
学び始める
Chairman
Dyrektor zarządzający
学び始める
Managing director
Dyrektorzy niewykonawczy
学び始める
Non-executive directors
Rada dyrektorów
学び始める
Board of Directors
Cel
学び始める
Objective
Pod wpływem
学び始める
Influenced
Komitet audytu
学び始める
Audit Committee
Zawierający
学び始める
Containing
Zredagować
学び始める
Draw up
Pośród
学び始める
Among
Cele
学び始める
Aims / Objectives
Autoryzowany kapitał zakładowy
学び始める
Authorized share capital
Giełda Papierów Wartościowych
学び始める
Stock Exchange
Kwartalny
学び始める
Quarterly
Przychody
学び始める
Revenues
Obrót handlowy
学び始める
Turnover
Odebrane
学び始める
received
Zysk brutto
学び始める
Gross profit
Zysk netto
学び始める
Net profit
notowane spółki
学び始める
listed companies
Tymczasowy
学び始める
Temporary / Interim
Roczny raport
学び始める
annual report
Odrzucać
学び始める
Reject
Źle kierować
学び始める
Misconduct
główni kierowcy
学び始める
main drivers
zmierzyć
学び始める
measure
światowy handel
学び始める
global trade
kurs wymiany
学び始める
exchange rates
koszty wytworzenia produktów
学び始める
product manufacturing costs
pozostać konkurencyjnym
学び始める
remain competitive
przewaga konkurencyjna
学び始める
competitive advantage
rynek nasycony
学び始める
saturated market
trzymac się z boku
学び始める
lie by
przeprowadzić fuzję
学び始める
carry out the merger
końcowy odbiorca
学び始める
final recipient
tempo globalizacji
学び始める
the rate of globalization
spowolnienie gospodarki
学び始める
economic slowdown
wzajemnie wykluczające się
学び始める
mutually exclusive
porozumienia na podstawie umów
学び始める
agreements based on agreements
zachęcić do inwestycji prywatnych
学び始める
encourage private investment
na korzyść
学び始める
favor
korzyści socjalne
学び始める
social benefits
nadwyżka sprzedaży
学び始める
surplus of sales
wahać się w stosunku do siebie nawzajem
学び始める
hesitate in relation to each other
stymulować inwestycje zagraniczne
学び始める
stimulate foreign investment
usługi administracyjne
学び始める
administrative services
państwo z tanią siłą roboczą
学び始める
a country with a cheap workforce
decyzje podatkowe
学び始める
tax decisions
nabycie
学び始める
acquisition
kontrolowanie interesów
学び始める
controlling interests
krajowy
学び始める
domestic
rozszerzenie
学び始める
expansion
wspólne przedsięwzięcia
学び始める
joint ventures
za granicą
学び始める
overseas
ukierunkowane
学び始める
targeted
zwiększony
学び始める
increased
sprzedawca
学び始める
retailer
z powodu
学び始める
due
handel
学び始める
trade
osiągnąć
学び始める
achieve
przydzielić
学び始める
allocate
saldo
学び始める
a balance
radzić sobie z
学び始める
to deal with
rozwijać się
学び始める
develop
zatrudniać
学び始める
to employ
ustalić
学び始める
establish
śledzić
学び始める
follow
wymagać
学び始める
require
zestaw
学び始める
set
mianowany
学び始める
appointed
łączny
学び始める
combined
zdefiniowany
学び始める
defined
stanowiły
学び始める
constituted
recenzja
学び始める
review
nadzorowany
学び始める
supervised
obsługiwane
学び始める
supported

コメントを投稿するにはログインする必要があります。