Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny

 0    77 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
antybiotyki β-laktamowe
学び始める
penicyliny, cefalosporyny, cefamycyny, karbapenemy, monobaktamy, inhibitory β-laktamaz
penicyliny - budowa chemiczna
学び始める
kwas 6-aminopenicylanowy, zawierają pierścień β-laktamowy i pierścień tiazolidynowy
penicyliny - mechanizm działania
学び始める
hamowanie syntezy ściany bakteryjnej poprzez przyłączenie penicylin do PBP (penicilin-binding protein) - receptora dla leku, zahamowanie enzymów: transpeptydazy, karboksypeptydazy, endopeptydazy, co uniemożliwia tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy łańcuchami peptydoglikanowymi oraz aktywację enzymów autolitycznych bakterii
penicyliny - spektrum działania
学び始める
brzuszny
czynniki decydujące o aktywności penicylin
学び始める
powinowactwo do PBP, wrażliwość na β-laktamazy i zdolność penetracji przez ścianę bakteryjną
penicyliny a pH środowiska
学び始める
penicyliny są nietrwałe w środowisku kwaśnym
penicyliny - penetracja tkankowa
学び始める
słabo penetrują do gruczołu krokowego, oka, płynu mózgowo-rdzeniowego,
penicyliny - wydalanie
学び始める
większość wydalana przez nerki; nafcylina, oksacylina i ureidopenicyliny wydalane są z żółcią
penicyliny - interakcje
学び始める
działają antagonistycznie z tetracyklinami, makrolidami, linkozamidami, sulfonamidami i chloramfenikolem; salicylany i NLPZ zwiększają poziom wolnej frakcji penicylin we krwi, środki zobojętniające zmniejszają wchłanianie penicylin
penicyliny a pokarm
学び始める
pokarm zmniejsza wchłanianie penicylin z wyjątkiem amoksycyliny
penicyliny - klasyfikacja
学び始める
penicyliny naturalne, penicyliny półsyntetyczne, penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
penicyliny naturalne
学び始める
penicylina benzylowa G, penicylina fenoksometylowa, benzylopenicylina prokainowa, benzylopenicylina benzatynowa
penicyliny półsyntetyczne
学び始める
penicyliny izoksazolilowe, aminopenicyliny, karboksypenicyliny, ureidopenicyliny, amidynopenicyliny, penicyliny oporne na β-laktamazy
penicyliny z inhibitorami β-laktamaz
学び始める
amoksycylina + kwas klawulonowy, ampicylina + sulbaktam, tikarcylina + kwas klawulonowy, piperacylina + tazobaktam
penicylina benzylowa G - spektrum działania
学び始める
paciorkowce β-hemolizujące: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. viridans, laseczki Gramm+ (Bacillus anthracis, Clostridium spp.), ziarenkowce Gramm- (N. meningitidis, N gonnorhoeae)
mikroorganizmy oporne na penicylinę G
学び始める
gronkowce wytwarzające penicylinazę, pałeczki Gramm-, Pseudomonas, Nocardia, Mycoplasma, riketsje
penicylina G - okres półtrwania
学び始める
0,5 - 1 h
penicylina G - wskazania kliniczne
学び始める
zapalenia płuc, opłucnej, oskrzeli, ropnie, anginy, zapalenie opon m-r, zapalenie wsierdzia, kiła, rzeżączka, promienica, listerioza
penicylina G - działania niepożądane
学び始める
alergiczne odczyny skóry, wstrząs anafilaktyczny, drgawki, skurcze mięśni
penicylina G - dawkowanie
学び始める
2 - 4 mln jm./ 24 h w dawkach (1 mln jm. = 0,6 g)
penicylina G - drogi podania
学び始める
dożylnie, dokanałowo, domięśniowo, dostawowo
penicyliny naturalne - nazwy handlowe
学び始める
Debecylina, Penicillin G Sodium Sandoz, Penicillium Crystallisatum TZF
penicylina prokainowa
学び始める
połączenie benzylpenicyliny z prokainą
penicylina prokainowa - wskazania
学び始める
podobne do penicyliny G, gonokokowe zakażenia układu moczowego
penicylina prokainowa - działania niepożądane
学び始める
zespół Hoigne
zespół Hoigne
学び始める
występuje po podaniu domięśniowym, objawy: niepokój chorego, przyspieszenie tętna, niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia świadomości, smaku, mowy
penicylina prokainowa - dawkowanie
学び始める
1 200 000 - 2 400 000 jm. Co 12 - 24 h
penicylina benzatynowa
学び始める
inaczej debecylina, 2 cząsteczki benzylpenicyliny + dibenzyloetylenodiamina
penicylina benzatynowa - wskazania kliniczne
学び始める
przewlekła zakażenia bakteriami wrażliwymi na penicyliny, choroby reumatyczne, kiła, rzeżączka, zakażenia ukł. oddechowego
penicylina benzatynowa - dawkowanie
学び始める
600 000 - 1 200 000 jm, co 7 dni lub 1 800 000 jm. Co 14 dni
fenoksymetylopenicylina
学び始める
inaczej v-cylina
fenoksymetylopenicylina a HCl
学び始める
oporna na działanie HCl
fenoksymetylopenicylina - wskazania kliniczne
学び始める
infekcje gardła, dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego
fenoksymetylopenicylina - dawkowanie
学び始める
3 - 4,5 mln jm./ 24 h w 2 - 3 dawkach podzielonych
penicylina izoksazolilowe - przedstawiciele
学び始める
oksacylina, kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina
mikroorganizmy oporne na penicyliny izoksazolilowe
学び始める
pałeczki Gramm- i bakterie Enterococcus spp.
penicyliny izoksazolilowe - schemat podawania
学び始める
początkowo domięśniowo lub dożylnie, po 48 - 72 h doustnie
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie doustne
学び始める
500 mg - 2 g co 6 h
penicyliny izoksazolilowe - dawkowanie dożylne i domięśniowe
学び始める
500 mg co 6 h
aminopenicyliny - przedstawiciele
学び始める
ampicylina, amoksycylina
ampicylina
学び始める
pierwsza penicylina półsyntetyczna
ampicylina - spektrum działania
学び始める
bakterie Gramm+ i Gramm- (Salmonella, Shigella, E. coli, H. influenzae, B. pertussis, Proteus mirabilis)
mikroorganizmy oporne na ampicylinę
学び始める
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Serratia
ampicylina - wskazania kliniczne
学び始める
zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, przewodu pokarmowego, nosicielstwo duru i paraduru
ampicylina - działania niepożądane
学び始める
skórne odczyny alergiczne, nudności, wymioty, biegunki, niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, zapalenia jamy ustnej
ampicylina - dawkowanie domięśniowe
学び始める
500 mg - 1 g co 6 h
ampicylina - dawkowanie dożylne
学び始める
4 - 8 g/ 24 h
ampicylina - nazwy handlowe
学び始める
Ampicillin TZF, Unasyn (ampicylina + sulbaktam)
ampicylina + sulbaktam - wskazania kliniczne
学び始める
zakażenia układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, kości, tkanek miękkich, rzeżączka
ampicylina + sulbaktam - dawkowanie dożylne i domięśniowe
学び始める
1,5 - 3 g co 6 h
amoksycylina
学び始める
podstawowy antybiotyk grupy aminopenicylin
amoksycylina - wchłanianie
学び始める
całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego
amoksycylina a pokarm
学び始める
pokarm nie wpływa na wchłanianie amoksycyliny
amoksycylina - wskazania
学び始める
zakażenia dróg moczowych, żółciowych, rzeżączka, zapalenie ucha środkowego, zapalenie oskrzeli, eradykacja H. pylori
amoksycylina - dawkowanie doustne
学び始める
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie domięśniowe
学び始める
500 mg co 8 h
amoksycylina - dawkowanie dożylne
学び始める
w posocznicach, 1 g co 6 h
amoksycylina - nazwy handlowe
学び始める
Amotaks, Duomox, Hiconcil, Ospamox
amoksycylina + kwas klawulonowy - wskazania kliniczne
学び始める
zakażenia H. influenzae, zakażenia bakteriami Gramm+ (gronkowce) i Gramm- (pałeczki jelitowe, beztlenowce)
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie doustne
学び始める
375 - 625 mg co 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - dawkowanie dożylne
学び始める
600 mg - 1,2 g co 6 - 8 h
amoksycylina + kwas klawulonowy - nazwy handlowe
学び始める
Amoksiclav, Augumentin, Forcid, Ramoclav, Taromentin
karboksypenicyliny - przedstawiciele
学び始める
karbenicylina, tikarcylina
karboksypenicyliny - spektrum działania
学び始める
Pseudomonas aeruginosa, Proteus morganii, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, enterobakterie z rodzaju Providencia i Serratia
mikroorganizmy oporne na działanie karboksypenicylin
学び始める
bakterie Gramm+
karbenicylina - wskazania kliniczne
学び始める
zakażenia pałeczkami Gramm- układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych, zapalenie opon m-r
karbenicylina - przeciwwskazania
学び始める
ciąża
karbenicylina - działania niepożądane
学び始める
trombocytopenia, ból i podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia
karbenicylina - dawkowanie domięśniowe
学び始める
2 g co 6 h
karbenicylina - dawkowanie dożylne
学び始める
w ciężkich zakażeniach: 5 g co 6 h; w posocznicach: 20 - 40 g/ 24 h we wlewie kroplowym
tikarcylina - wskazania kliniczne
学び始める
zakażenia wywołane przez Pseudomonas aeruginosa i szczepy indolododatnie Proteus
tikarcylina - dawkowanie dożylne i domięśniowe
学び始める
15 - 20 g/ 24 h
ureidopenicyliny - przedstawiciele
学び始める
azlocylina, mezlocylina, piperacylina, apalcylina
ureidopenicyliny - spektrum działania
学び始める
Enterobacteriaceae, beztlenowce: Bacteroides fragilis; Pseudomonas aeruginosa
ureidopenicyliny - wskazania kliniczne
学び始める
zapalenie opon m-r, zakażenia układu moczowego, oddechowego, dróg żółciowych
piperacylina - nazwy handlowe
学び始める
Piperacillin TZF
piperacylina + tazobaktam - nazwy handlowe
学び始める
Tazocin

Antybiotyki z grupy penicylin

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

Pochodne penicyliny

Choć sama nazwa penicyliny nie jest nam obca, to jednak rzadko jest ona używana w swojej podstawowe wersji. Zazwyczaj stosowane są pochodne penicyliny czyli antybiotyki z grupy penicylin, takie jak ampicylina, amoksycylina czy karboksypenicyliny.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji antybiotyków zawierających penicylinę znajdziemy także wskazania ich użycia, sposób dawkowania, a także działania (w tym niepożądane) jakie mogą być wywołane przez antybiotyki z penicyliną. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat pochodnych penicyliny.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。