Artykuły henrykowskie

5  1    23 フィッシュ    emil86
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Jaka jest łacińska nazwa Artykułów henrykowskich?
学び始める
Articuli Henriciani
Dlaczego postanowienia nazwano Artykułami henrykowskimi?
学び始める
od pierwszego władcy, który musiał podpisać ten dokument - Henryka Walezego
Kiedy i w jakich okolicznościach zostały spisane Artykuły henrykowskie?
学び始める
20 maja 1573 roku na sejmie elekcyjnym
Za rządów którego króla spisano Artykuły henrykowskie?
学び始める
nie było wtedy króla, spisano je w okresie bezkrólewia
Który król jako pierwszy został wybrany na drodze wolnej elekcji i musiał podpisać Artykuły henrykowskie?
学び始める
Henryk Walezy
Gdzie odbywał się sejm elekcyjny na którym spisano Artykuły?
学び始める
na polach Kamionu pod Warszawą
Jaką formę miały Artykuły?
学び始める
miały formę ustawy zasadniczej, praw niezmiennych określających formę sprawowania władzy w państwie
Do kiedy obowiązywały Artykuły?
学び始める
obowiązywały przez ponad dwieście lat, aż do czasu uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku
Czyją władzę w Rzeczpospolitej zwiększały Artykuły?
学び始める
władzę szlachty
Czyją władzę ograniczały Artykuły?
学び始める
przede wszystkim władzę króla, który został uzależniony od szlachty
Kto był zobowiązany do podpisywania i przestrzegania Artykułów henrykowskich?
学び始める
każdy król Polski wybrany w wolnej elekcji
Jaki inny dokument razem z Artykułami henrykowskimi stał się podstawą ustrojową Rzeczpospolitej czasów wolnych elekcji?
学び始める
pacta conventa (stanowiły załącznik do Artykułów henrykowskich)
Co było istotą pacta conventa?
学び始める
osobiste(zmienne) zobowiązania króla, które w podpisywał w czasie sejmu koronacyjnego
Jakie były podstawowe postanowienia Artykułów henrykowskich?
学び始める
określenie zasad ustroju Rzeczpospolitej, zachowanie przywilejów szlacheckich, nałożenie na króla licznych obowiązków i ograniczeń, prawo do wolności wyznania
Jakich postanowień na mocy Artykułów henrykowskich król był zobowiązany przestrzegać w celu zapewnienia wolności religijnej?
学び始める
postanowień konfederacji warszawskiej
Jak często Artykuły nakazywały królowi zwoływanie sejmu walnego?
学び始める
co dwa lata na sześć tygodni
Z ilu senatorów musiała się składać wg Artykułów rada doradcza króla?
学び始める
z szesnastu senatorów (tzw senatorowie rezydenci)
Kiedy zniesiono powołaną na mocy Artykułów henrykowskich instytucję senatorów rezydentów?
学び始める
na sejmie rozbiorowym w 1775 roku
Jaki Artykuły henrykowskie ustaliły sposób wyboru króla?
学び始める
wyłącznie wolną elekcję
W jaki sposób Artykuły ograniczały politykę wewnętrzną i zagraniczną króla?
学び始める
poddawały je kontroli sejmu i senatorów rezydentów; narzucały zależność króla od praw sporządzanych przez szlachtę
W jakim przypadku Artykuły pozwalały wypowiedzieć królowi posłuszeństwo?
学び始める
w przypadku ich łamania (szczególnie nieuznawania przywilejów szlacheckich)
Jak nazywa się wypowiedzenie posłuszeństwa królowi przez szlachtę, na które w danych okolicznościach zezwalały Artykuły henrykowskie?
学び始める
rokosz
Dla jakich działań zbrojnych król musiał uzyskać zgodę senatu?
学び始める
dla wypowiedzenia wojny i zwołania pospolitego ruszenia

Artykuły henrykowskie – co to?

Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) to polsko-litewskie akty prawne, sformułowane w czasie bezkrólewia i spisane na sejmie elekcyjnym w 1573 roku. Był to zbiór przepisów prawnych, których przestrzegać musiał każdy król Rzeczypospolitej, wybrany w drodze wolnej elekcji. Poprzez podpisanie artykułów król uzależniał się od szlachty. Do podpisania artykułów henrykowskich zmuszony został Henryk Walezy, przed wstąpieniem na tron polski. W swoich postanowieniach artykuły henrykowskie przyznawały szeroką autonomię i przywileje szlachcie, przez co jeszcze bardziej osłabiały pozycję króla w kraju. Artykuly henrykowskie i pacta conventa stanowiły istotę ówczesnej Rzeczpospolitej w dobie wolnych elekcji.

Pacta conventa, sejm elekcyjny, wolna elekcja…

Nasza lekcja zawiera wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Dowiesz się z niej jakie były postanowienia artykułów henrykowskich, ich wpływ na ustrój Rzeczpospolitej, geneza i tło historyczne ich powstania, a także konsekwencje z nich wynikające. Nauka z Fiszkoteką stanowi bezcenne przygotowanie do kartkówki, sprawdzianu czy nawet matury. Duża waga zarówno artykułów henrykowskich, jak i pacta conventa sprawia, że jest to wiedza obowiązkowa na maturze z historii. Istotne jest zatem, aby postanowienia, geneza i skutki artykułów były doskonale znane.

Historia z Fiszkoteką

Dzięki doskonałym metodom, nauka z Fiszkoteką jest nie tylko wyjątkowo skuteczna, ale też bardzo przyjemna i prosta. Na naszej stronie posiadamy wiele lekcji związanych z historią Polski i dobrze przygotowujących do matury z historii. Jeżeli podoba Ci się nauka z nami, spróbuj innych tematów: Wolna elekcja, Konfederacja Barska, Sejm Niemy i wielu wielu innych…

コメントを投稿するにはログインする必要があります。