FIZYKA FINAL

 0    40 フィッシュ    oskarsperuda
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Światło rozchodzi się w ośrodku zwanym „eterem” i posiada stałą prędkość względem tego ośrodka
学び始める
NIE
Stara teoria, nieaktualna
Paradoks bliźniąt obala szczególną teorię względności dlatego potrzebne było sformułowanie ogólnej teorii względności
学び始める
NIE
Paradoks bliźniąt nie obala szczególnej teorii względności
Równoważność masy spoczynkowej i energii którą wyraża słynny wzór Einsteina E=mo c2 oznacza, że dowolną masę można zamienić na energię
学び始める
TAK
Pojemność układu N połączonych równolegle kondensatorów C wynosi NC
学び始める
TAK
Według hipotezy De Broglie’a światło w pewnych warunkach może zachowywać się jak strumień cząstek
学び始める
NIE
Wg. hipotezy może zachowywać się jak FALA
. Praca wyjścia elektronu z metalu jest to energia kinetyczna jaką elektron uzyskuje po wybiciu go z metalu przez foton
学び始める
NIE
Magnetyczna liczba kwantowa (m) przyjmuje wartości całkowite z zakresu od 0 do l (gdzie l-orbitalna liczba kwantowa)
学び始める
NIE
OD -I DO I
Eksperyment Younga – dyfrakcja światła na dwóch szczelinach – potwierdził ostatecznie cząstkową naturę światła (teorię Newtona)
学び始める
NIE
Eksperyment potwierdził korpuskularno-falową naturę światła, a nie falową, albo cząstkową
Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej zależnej od współrzędnej przestrzennej mówi, że jej kwadrat modułu jest gęstością prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym punkcie
学び始める
TAK
W modelu atomu wodoru Bohra przeskokowi elektronu z orbity o niższej energii na orbitę o wyższej energii towarzyszy emisja fotonu
学び始める
NIE
Doświadczenie Younga z interferencją światła na podwojnej szczelinie to przyklad interferencji przez podzial amplitudy
学び始める
NIE
przez podział czoła fali
. Eksperyment myślowy "Kot Schrodingera" rzeczywiście podważa słuszność mechaniki kwantowej, jednak dotąd nie udało się go w praktyce wykonać i dlatego nie uznany został jeszcze jako paradoks
学び始める
NIE
Wielki wkład w rozwój nauki eksperymentu Rutherforda z rozpraszaniem cząstek alfa na cienkiej folii polega na potwierdzeniu hipotezy de Boglie’a o falowej naturze cząstek.
学び始める
NIE
Kwantowa natura fali elektromagnetycznej ujawnia się tym silniej im dłuższa jest fala
学び始める
NIE
. Efekt fotoelektryczny zewnętrzny jest dowodem na falowa naturę światła
学び始める
NIE
Ciśnienie fali elektromagnetycznej wiąże się z transportem pędu
学び始める
TAK
Postulat Bohra o dozwolonych orbitach w atomie wodoru można wyjaśnić w oparciu o hipotezę de Broglie’a
学び始める
TAK
15. W nieskończonej prostokątnej studni kwantowej energie poziomów rosną z kwadratem liczby kwantowej
学び始める
TAK?
Za część widzialną widma emisyjnego wodoru odpowiedzialne są przejścia elektronu na drugą powłokę z powłok wyższych
学び始める
TAK?
W metalach pasmo przewodnictwa jest częściowo zapełnione przez elektrony
学び始める
TAK
. W fali stojącej przestrzenny rozkład amplitudy nie zależy od czasu
学び始める
TAK
Wektor Poyntinga równy jest liczbowo mocy transportowanej przez falę elektromagnetyczną na jednostkę powierzchni prostopdłej do kierunku propagacji
学び始める
TAK
W stanie równowagi natężenie pola elektrostatycznego we wnęce wykonanej w metalu jest wszędzie równe zeru
学び始める
TAK
Fala elektromagnetyczna w zakresie fal długich jest w bardzo niewielkim stopniu absorbowana przez organizmy żywe
学び始める
TAK?
Zjawisko ostrza związane jest z faktem, że lokalna gęstość ładunku na- i pole elektryczne przy- powierzchni metalu są odwrotnie proporcjonalne do lokalnego promienia krzywizny powierzchni
学び始める
TAK
W metalach, w stanie równowagi wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze prostopadły do powierzchni
学び始める
TAK
Interferencja światła na cienkich warstwach to przykład interferencji przez podział czoła fali
学び始める
NIE
Światło czerwone ma większą długość fali niż fioletowe
学び始める
TAK
W polu elektrostatycznym wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze równoległy do powierzchni ekwipotencjalnej
学び始める
NIE
Prostopadły
Pojemność kondensatora określa ilość ładunku zgromadzona pomnożona przez wytworzony przez ten ładunek potencjał
学び始める
NIE
Chodzi chyba o stosunek a nie mnożenie => C=Q/U
Nośnikami prądu elektrycznego mogą być tylko elektrony
学び始める
NIE
też jony i dziury
Natężenie prądu elektrycznego można zdefiniować jako stosunek ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do przedziału czasu, w którym ten przepływ nastapił
学び始める
TAK
. Nie można zaobserwować zjawiska interferencji nakładając na siebie wiązki pochodzące z dwóch identycznych laserów
学び始める
NIE
można jeżeli faza jest ta sama
Promieniowanie jonizujące może zniszczyć strukturę cząsteczek DNA
学び始める
TAK
Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni zmienia się liniowo z długością fali
学び始める
NIE
. Energia przenoszona przez fale elektromagnetyczną jest wprost proporcjonalna do amplitudy pola elektrycznego tej fali
学び始める
NIE
Jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy
Opór przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego przekroju
学び始める
NIE
odwrotnie proporcjonalny
Fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofal mają mniejsze długości niż w zakresie podczerwieni
学び始める
NIE
W zewnętrznym efekcie fotoelektrycznym maksymalna energia kinetyczna wybijanych z metalu elektronów jest liniową funkcją częstości fali elektromagnetycznej
学び始める
TAK
Wektor gęstości prądu jest wprost proporcjonalny do wektora natężenia pola elektrycznego, gdzie współczynnikiem proporcjonalności jest opór właściwy
学び始める
NIE

コメントを投稿するにはログインする必要があります。