Geografia – działy i dziedziny

3  2    30 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Geografia
学び始める
dział nauki badający zjawiska przyrodnicze społeczne i gospodarcze na Ziemi
Geografia fizyczna
学び始める
dział geografii badający wzajemne związki zachodzące między sferami Ziemi
Geografia społeczno-ekonomiczna
学び始める
dział geografii zajmujący się opisem działalności człowieka na Ziemi
Geografia regionalna
学び始める
nauka łącząca w sobie geografię fizyczną i społeczno-ekonomiczną w aspekcie opisu regionu
litosfera
学び始める
powłoka skalna Ziemi
geologia
学び始める
nauka o skorupie ziemskiej i procesach w niej zachodzących.
pedosfera
学び始める
powłoka glebowa Ziemi
gleboznawstwo
学び始める
nauka zajmująca się badaniem gleb pod względem ich genezy, cech fizycznych i budową.
hydrosfera
学び始める
sfera wodna Ziemi.
hydrologia
学び始める
dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody w środowisku przyrodniczym
atmosfera
学び始める
powłoka gazowa Ziemi.
meteorologia
学び始める
nauka badająca zjawiska fizyczne i inne procesy zachodzące w atmosferze.
biosfera
学び始める
żywa powłoka Ziemi razem ze środowiskiem życia organizmów, funkcjonuje w skorupie ziemskiej, hydrosferze i troposferze.
biogeografia
学び始める
nauka zajmująca się rozmieszczeniem i zróżnicowaniem świata ożywionego. W jej ramach wyróżnia się fito i zoogeografię.
fitogeografia
学び始める
nauka badająca rozmieszczenie roślin
zoogeografia
学び始める
nauka badająca rozmieszczenie zwierząt
antroposfera
学び始める
część biosfery, w której działa człowiek
demografia
学び始める
nauka badająca i opisująca ludność pod względem jej liczby, wieku, struktury zawodowej rasy czy języka.
geografia rolnictwa
学び始める
nauka opisująca przestrzenne zróżnicowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej
geografia przemysłu
学び始める
nauka badająca procesy wydobywania i przetwarzania surowców, lokalizacją i przekształcaniem ośrodków przemysłowych
geografia osadnictwa
学び始める
nauka badająca procesy powstawania i przekształcania osiedli ludzkich.
geografia komunikacji
学び始める
nauka zajmująca się procesami zachodzącymi w łączności i transporcie
glacjologia
学び始める
nauka zajmująca się lodowcami i lądolodami.
oceanografia
学び始める
nauka badająca i opisująca wody wszechoceanu
limnologia
学び始める
nauka o jeziorach
paludologia
学び始める
nauka o terenach podmokłych
geomorfologia
学び始める
nauka badająca genezę form powierzchni Ziemi, opisuje ich kształt i wielkość
geografia kultury
学び始める
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej tworząca opis ludności biorąc pod uwagę m.in. zróżnicowanie językowe, religijne czy kulturowe
geografia polityczna
学び始める
dziedzina geografii społeczno-ekonomicznej analizująca i opisująca zróżnicowanie pod względem politycznym ludności. Wnioski tworzy posiłkując się analizą aktów prawnych.
potamologia
学び始める
nauka o rzekach

コメント:

sakamaikugajka 彼は書きました: 2011-04-01 14:15:06
haha, dobre , dobre pytanka.
niestety nie co nieinteresujace. powinno byc ciekawsze :D

pzdr.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。