Inne materiały

 0    176 フィッシュ    asiaf1991
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
oszczędny
学び始める
frugal
zdecydowana większość
学び始める
vast majority
zamierzony
学び始める
intentional
wymyślić
学び始める
figure out
porządny
学び始める
decent
dokładny
学び始める
accurate
niepokój
学び始める
anxiety
konsekwentnie
学び始める
consistently
małżonek
学び始める
spouse
zgoda
学び始める
consent
na żądanie
学び始める
in-demand
ciekawość
学び始める
curiosity
pragnienie, pożądanie
学び始める
desire
zakłócać
学び始める
disrupt
wiedza specjalistyczna
学び始める
expertise
bez zaskoczenia
学び始める
unsuprisingly
wskazywać
学び始める
point out
sposób myślenia
学び始める
mindset
zadanie
学び始める
quest
niedawny
学び始める
recent
zbadać
学び始める
examine
rozszerzony
学び始める
extended
oparte na nauce
学び始める
science-based
wabić
学び始める
entice
wywołać
学び始める
trigger
celowe
学び始める
deliberate
na równi
学び始める
equally
pochwała
学び始める
praise
niezgoda
学び始める
discord
istotny / mający znaczenie
学び始める
meaningful
otwarty na
学び始める
receptive to
oburzony [lub o] czymś
学び始める
outraged by [or at] sth
naruszać
学び始める
to violate
przedstawić w skrócie / szkicować
学び始める
to outline
wybitny
学び始める
outstanding
nierówny
学び始める
unequal
żal
学び始める
resentment
wyznaczać cele
学び始める
to set objectives
zakładać coś
学び始める
to assume sth
przeciwnie do czegoś
学び始める
on the contrary to sth
bezmyślny
学び始める
mindless
w dużej mierze, przeważnie
学び始める
largely
pogorszyć sytuację
学び始める
to worsen a situation
uznanie
学び始める
recognition
zaniedbanie, niedbalstwo
学び始める
negligence
powściągliwość, umiar, opanowanie, pohamowanie
学び始める
restraint
płatny urlop
学び始める
paid holidays
zniechęcić
学び始める
to discourage
bez pracy
学び始める
out-of-work
pozostać w trybie gotowości
学び始める
to remain on standby
twierdzić, że...
学び始める
to allege that...
tymczasowo
学び始める
temporarily
bieżący, trwający
学び始める
ongoing
postanowienie
学び始める
resolution
poprawić, polepszyć
学び始める
to boost
przywilej
学び始める
privilage
postawa/podejście
学び始める
attitude
należycie, jak się należy, jak przewidywano, zgodnie z planem
学び始める
duly
lęk, niepokój
学び始める
trepidation
potomstwo
学び始める
offspring
mrowienie z podniecenia
学び始める
tingle with excitement
oskarżyć / oskarżać
学び始める
to accuse
nie ukrywać swoich uczuć
学び始める
to wear one's heart on one's sleeve
po kolei, jeden po drugim
学び始める
first things first
przez zestaw słuchawkowy
学び始める
over headset
manipulować przy
学び始める
to tamper with
szczery
学び始める
downright
ewoluować
学び始める
to evolve
wyobrazić
学び始める
to envision
charakterystyczny, szczególny
学び始める
distinctive
Zakres
学び始める
span
bez wysiłku
学び始める
effortlessly
denerwować kogoś
学び始める
to exasperate sb
bagatelizować coś
学び始める
to downplay sth
dźwignia finansowa
学び始める
leverage
interweniować
学び始める
to intervine
spotkać kogoś / kogoś
学び始める
to encounter sb/sth
niezliczony
学び始める
countless
odzyskać coś
学び始める
to regain sth
stale / wciąż
学び始める
constantly
dyskrecja
学び始める
discretion
oślizgły
学び始める
slimy
śledzić coś, być z czymś na bieżąco
学び始める
to keep track of sth
zobowiązać się do czegoś
学び始める
to pledge to do sth
trochę
学び始める
slightly
jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji)
学び始める
straightforward
ponoć, rzekomo, niby
学び始める
supposedly
przezwyciężyć
学び始める
to overcome
renta
学び始める
annuity
ułamek
学び始める
fraction
przerażony, przestraszony
学び始める
fearful
na przykład
学び始める
for instance
prawdopodobieństwo
学び始める
likelihood
rosły, krzepki
学び始める
robust
badanie
学び始める
examination
związek przyczynowy
学び始める
causation
sprężystość
学び始める
resilience
skończone
学び始める
finite
przyczyniać się do czegoś
学び始める
to contribute to sth
współpracować
学び始める
to collaborate
przeszkadzać w czymś
学び始める
to get in the way of sth
tempo
学び始める
pace
rosnąć
学び始める
to be on the rise
chwalić
fomal
学び始める
to laud
Formal, praise highly in official situations
The president lauded the work of the association
założenie
学び始める
assumption
zmniejszony, osłabiony
学び始める
diminished
He was going to need all of his diminished strength to keep himself from falling.
przyćmić coś
学び始める
to outshine sth
charakterystyczny, szczególny
学び始める
distinctive
różny
学び始める
disparate
obalić coś (np. teorię)
学び始める
to refute sth
wtrącić się
学び始める
to interject
wąskie gardło
学び始める
bottleneck
lokator
学び始める
tenant
z podwójną siłą, z wielkim zapałem (np. pracować)
学び始める
with a vengeance
niejasny, niewyraźny
学び始める
vague
empatia
学び始める
emphesis
następstwo
学び始める
repercussion
martwy punkt
学び始める
blind spot
wynurzyć się na powierzchnię
学び始める
to resurface
osoba, z którą zachowuje się przyjazne stosunki, pomimo odczuwania wzajemnej wrogości
学び始める
frenemy
Instead he falls in love with his childhood frenemy Heidi.
niezdecydowany
学び始める
hesitant
wyjść ze swojej strefy komfortu
学び始める
to step out of your comfort zone
zastosowanie się, stosowanie się, podporządkowanie się
学び始める
compliance
dążyć do czegoś
学び始める
to pursue
człowiek, który pochłania książki
学び始める
voracious reader
jedynie, tylko
学び始める
merely
dać susa, skoczyć
学び始める
to take the leap
strach
学び始める
dread
szczerze
学び始める
frankly
ograniczać się
学び始める
to restrict oneself
zaprzeczać czemuś
学び始める
to contradict sth
powstrzymać się od zrobienia czegoś
学び始める
to refrain from doing something
przeoczony
学び始める
overlooked
pewny, niektóry
学び始める
certain
wycena, oszacowanie (np. wartości)
学び始める
appraisal
spór
学び始める
dispute
opieszałość, powolność, opóźnienie
formal
学び始める
tardiness
mieszkaniec
学び始める
dweller
odpowiednio
学び始める
respectively
odbiegać od (czegoś)
学び始める
deviate from (something)
potęgować, zwiększać (problem)
学び始める
to compound (problem)
okiełznać, opanować
学び始める
to harness sth
wywierać nacisk, presję na kogoś
学び始める
to leverage
podobnie, w ten sam sposób
学び始める
likewise
podważać
学び始める
to undermine
słabostki
学び始める
foibles
przyzwyczaić się do czegoś
学び始める
to accustom oneself to (doing) sth
przypominać coś, być podobnym do
学び始める
to resemble sth
kłopotliwy
学び始める
troublesome
jawny
学び始める
overt
przetrwać
学び始める
to outlast
zanikać, kurczyć się, zmniejszać się
学び始める
to dwindle
gasić, zgasić (np. entuzjazm)
学び始める
to dissipate
dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność
学び始める
ambiguity
drenaż
学び始める
drain
rektor
学び始める
provost
równość
学び始める
equality
frustrująco
学び始める
frustratingly
przeważać, zwyciężać nad czymś
学び始める
to prevail over sth
winowajca
学び始める
culprit
wybitny
学び始める
prominent
czujność
学び始める
vigilance
ćwiczyć (przemówienie), robić próbę (teatralną)
学び始める
to rehearse
skrupulatnie, drobiazgowo
学び始める
meticolously
rozczarowanie, pozbycie się złudzeń
学び始める
disenchantment
rozróżnienie między
学び始める
distinction between
uważny, ostrożny, baczny
学び始める
attentive
zakorzeniony w czymś (np. nawyk)
学び始める
ingrained in
dużo czasu
学び始める
ample time
narzucać coś komuś (np. swoje poglądy)
学び始める
to inflict on
szczególnie
学び始める
particurarly
zaznaczać swoją pozycję, utwierdzać swój autorytet
学び始める
to assert oneself
siła oddziaływania, znaczenie (np. polityczne), siła przebicia, duże wpływy
学び始める
clout
dopraszać się (czegoś), zabiegać (o coś)
学び始める
to solicit
chować urazę do kogoś, mieć za złe
学び始める
to hold a grudge against somebody
poczucie własnej wartości
学び始める
self-esteem

コメントを投稿するにはログインする必要があります。