Podstawowe zwroty po angielsku przy pisaniu listów

4.9  14    71 フィッシュ    nevidoma
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Szanowny Panie / Szanowna Pani
学び始める
Dear Sir/Madam
Z poważaniem,
kiedy nie znamy imienia adresata
学び始める
Yours faithfully,
Z poważaniem,
kiedy znamy imię adresata
学び始める
Yours sincerely,
Jak się masz?
学び始める
How are you?
Muszę wyrazić swoje niezadowolenie z...
学び始める
I must express my dissatisfaction with...
Obawiam się, że muszę poprosić cię o...
学び始める
I am afraid I must ask you to...
Chciałbym wiedzieć coś więcej na temat...
学び始める
I would like to know more about...
Chciałbym zapytać o dalsze informacje dotyczące...
学び始める
I would like to ask for further information concerning...
Jest mi naprawdę przykro, że zapomniałem...
学び始める
I'm really sorry that I forgot about...
Piszę aby przeprosić za...
学び始める
I'm writing to apologise for...
Przykro mi, że nie moglem tego zrobić.
学び始める
I'm so sorry I couldn't make it.
To się już nigdy nie powtórzy.
学び始める
It will never happen again.
Piszę, aby zaprosić cię na...
学び始める
I'm writing to invite you to...
Organizuję przyjęcie. Masz ochotę przyjść?
学び始める
I'm having a party. Would you like to come?
Mam nadzieje, że będziesz w stanie być z nami / dotrzeć.
学び始める
I hope you'll be able to join us / to make it.
Pisze do ciebie, aby prosić cię o pomoc / radę...
学び始める
I'm writing to ask you for your help / advice.
Zastanawiam się, czy mogłabym prosić cię...
学び始める
I was wondering if I could ask you to...
Byłbym okropnie / naprawdę wdzięczny jeśli mógbyś...
学び始める
I would be terribly / really grateful if you could...
Piszę, aby podziękować ci za...
学び始める
I'm writing to thank you much for...
To było bardzo miłe z twojej strony.
学び始める
It was very kind / nice of you.
Piszę, aby powiedzieć ci, że...
学び始める
I'm just writing to tell you that...
Napisz wkrótce.
学び始める
Write soon.
Czekam z niecierpliwością na wiadomość od Ciebie.
学び始める
I'm looking forward to hearing from you.
No cóż, muszę już kończyć.
学び始める
Anyway, I have to finish now.
Mam nadzieję, że wkrótce się odezwiesz.
学び始める
I hope to hear from you soon.
Bądźmy w kontakcie.
学び始める
Let's stay in touch.
Przekaż X moje pozdrowienia.
学び始める
Give my regards to X.
Trzymaj się.
学び始める
Take care.
Piszę z zapytaniem o...
学び始める
I am writing to enquire about...
Czy moglibyście przesłać mi dalsze szczegóły na temat ...?
学び始める
Could you please send me further details about ...?
Czekam z niecierpliwością na waszą odpowiedź.
学び始める
I look forward to your answer / hearing from you.
Byłabym wdzięczna za szybką odpowiedź.
学び始める
I would appreciate a reply at your earliest convenience.
Piszę w odpowiedzi na / w odniesieniu do Waszego ogłoszenia, które ukazało się w (nazwa czasopisma).
学び始める
I am writing in response to/with regard to your advertisement which appeared in (name of newspaper).
Chciałabym ubiegać się o pozycję...
学び始める
I would like to apply for the post of / position of...
Piszę do państwa z reklamacją dotyczącą...
学び始める
I am writting to complain about...
Chcę wyrazić swoje głębokie niezadowolenie z...
学び始める
I want to express my strong dissatisfaction with...
Dlatego byłabym wdzięczna, gdybyście Państwo mogli rozważyć całkowity zwrot pieniędzy w wysokości 20 dolarów.
学び始める
I wolud therefore be grateful if you could consider a full refund of 20 dollars.
Żądam całkowitego zwrotu.
学び始める
I demand a full refund.
Mógłbyś powiedzieć mi...
学び始める
Could you tell me...
Po drugie,
学び始める
Secondly,
Plan zawiera...
学び始める
The plan includes...
Bardzo ci dziękuję.
学び始める
Thank you so much.
Piszę w związku z...
学び始める
I am writing in connection with...
Zgadzam się z twoja opinią, że...
学び始める
I agree with your opinion that...
Zgadzam się, że prawdą jest, iż...
学び始める
I agree that it is true that...
Jestem tego samego / podobnego zdania, ponieważ...
学び始める
I am of the same / similar opinion because...
Muszę powiedzieć że nie zgadzam się / mocno nie zgadzam się z...
学び始める
I must say I do not agree / strongly disagree with...
Jestem innego / przeciwnego zdania, ponieważ...
学び始める
l am of a different / opposite opinion because...
Byłem zaskoczony / zszokowany przez...
学び始める
I was surprised/shocked by...
Myślę tak, ponieważ...
学び始める
I think so because...
Właściwie...
学び始める
Actually...
Muszę poprzeć tę kwestię.
学び始める
I must support this point.
Innym argumentem do udowodnienia tego...
学び始める
Another argument to prove it...
To może być prawdziwe do pewnego stopnia, ale...
学び始める
It may be true to some extent, but...
Zastanawiam się, co inni czytelnicy myślą o...
学び始める
I wonder what other readers think about...
Mam nadzieję, że będziesz publikował więcej artykułów o tym problemie.
学び始める
I hope you will publish more articles about this problem.
Byłbym wdzięczny, jeżeli mógłbyś opublikować mój list.
学び始める
I would be grateful if you could publish my letter.
Jestem zainteresowany pana projektem.
学び始める
I am interested in your project.
Planuję ... i dlatego uznałem to ogłoszenie za bardzo interesujące.
学び始める
I am planning to... and that is why I found this advertisement interesting.
Nie jestem pewien, czy on ma rację.
学び始める
I'm not sure if he's right.
To nie jest dla mnie zrozumiałe.
学び始める
It is not clear to me.
Nadal nie jestem pewien jednej rzeczy, mianowicie...
学び始める
I am still not sure about one thing, namely...
Chciałbym spytać, czy / kiedy / gdzie / dlaczego...
学び始める
I would like to ask if / when / where / why...
Już pisałem o tym do (...), ale nic się nie zmieniło.
学び始める
I have already written to... about it but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój poprzedni list / pytanie...
学び始める
There has been no reply to my previous letter / enquiry
Maszyna nagle przestała pracować.
学び始める
The machine suddenly stopped working.
Brakowało klawiatury.
学び始める
The keyboard was missing.
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
学び始める
Contrary to the description in the brochure...
To było bardzo nieszczęśliwe wydarzenie, ponieważ...
学び始める
It was a very unfortunate event because...
W konsekwencji...
学び始める
As a result... / As a consequence...
W tej sytuacji muszę poprosić pana o...
学び始める
In this situation I must ask you to...

List po angielsku – zwroty

W tej lekcji znajdziesz przydatne zwroty po angielsku, których będziesz mógł użyć, gdy zechcesz napisać list po angielsku. Przydadzą się zarówno przy pisaniu wypracowania szkolnego, listu do znajomych, jak i korespondencji służbowej. Żaden angielski list formalny nie będzie Ci straszny! Zwroty zawarte w tej lekcji są również jednym z głównych elementów podczas tzw. Small Talk, czyli typowej pogawędki w języku angielskim. Dzięki naszemu kursowi Small Talk, czyli sztuka pogawędki zdobędziesz potrzebną wiedzę, aby porozmawiać swobodnie i niezobowiązująco.

Jak napisać list po angielsku?

Niektóre zwroty po angielsku są już utarte w języku mówionym i pisanym, przez co są używane schematycznie, w trakcie korespondencji. Dlatego warto zawrzeć te zwroty w liście. Ich używanie sprawia, że zyskujemy szacunek w oczach naszego adresata, a co najważniejsze, treść naszego listu zostanie prawidłowo zrozumiana. List oficjalny po angielsku wymaga od nadawcy nienagannej gramatyki oraz braku skrótów tj. zamiast pisać I don’t - piszemy I do not. Podczas pisania na każdym kroku trzeba dbać o to, aby nie urazić odbiorcy, należy zwracać się do niego grzecznie i z szacunkiem. W przypadku, gdy piszemy list nieoficjalny (list nieformalny), możemy odpuścić sobie stosowanie pełnych sformułowań - skróty są jak najbardziej na miejscu, również zwracanie się do odbiorcy po imieniu go nie urazi, wręcz przeciwnie.

Poznaj zwroty po angielsku z Fiszkoteką

Korzystaj z lekcji i ucz się! Z nami możesz ściągnąć zwroty po angielsku w formie dokumentu bądź jako plik mp3. Używaj ich w każdej potrzebnej sytuacji, w wiadomości e-mail, liście czy podczas zwykłej rozmowy. Aby poznać jak najwięcej przydatnych zwrotów angielskich, wejdź do kursu podstawowe słownictwo angielskie lub angielski w podróży. Czekają tam na Ciebie słowa i wyrażenia szczególnie potrzebne podczas podróży, ale stosowane też w codziennych sytuacjach. Dzięki nim z pewnością będziesz porozumiewać się bez problemu!

コメント:

iwonka 彼は書きました: 2011-11-23 16:36:02
bardzio przydatne:)

コメントを投稿するにはログインする必要があります。