Makro 2

 0    39 フィッシュ    paulinakomajda1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
funkcje pieniądza
学び始める
środek wymiany, miernik wartości, środek płatniczy, środek tezauryzacji, funkcja pieniądza światowego, agregacyjna
Agregat M0
学び始める
(C + R) baza monetarna, pieniądz banku centralnego. Pieniądz najwyższej płynności. Obejmuje pieniądz gotówkowe w obiegu (banknoty i bilony) oraz rezerwy banków komercyjnych (trzymane w kasach banków komercyjnych i na rachunkach bieżących banku centralnego).
Agregat M1
学び始める
pieniądz doskonale płynny, który służy do natychmiastowego regulowania zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Składa się zatem z pieniądza gotówkowego (banknotów i bilonów znajdujących się w obiegu), depozytów bieżących (a vista) M1=C+D
M2
学び始める
to M1 powiększony o lokaty terminowe. Lokaty możemy przekształcić w pieniądz doskonale płynny. M2= M1+T
M3
学び始める
To M2 powiększony o elementy oszczędnościowe. Różnica ejst stosunkowo niewielka. W Polsce i UE to podstawowy agregat. M3= M2+S
Co uczestniczy w kreacji pieniądza?
学び始める
Bank Centralny, Banku komercyjne i Publiczność
Bank Centralny
学び始める
kreuje pieniądz BC, tworzy bazę monetarną, wpływa na stopę rezerw ustaloną przez BK
Banki komercyjne
学び始める
gromadzą rezerwy i depozyty prowadzą akcje kredytowe, miszą utrzymywać określone rezerwy a=R/D
Publiczność
学び始める
gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, instyytucje non profit, instytucje rządowe i samorządowe. Decyduje o tym jaką część swoich środków doskonale płynnych trzyma w postaci banknotów a jaka w postaci depozytów.
Baza monetarna
学び始める
zasób pieniądza wielkiej mocy (Bm, M0, H) - jest to łączna ilość pieniądza fizycznie, bezpośrednio wyemitowanego przez bank centralny.
Sposoby powiększania Bazy pieniężnej 1
学び始める
BC dokonując zakupu dewiz przekształca pieniądz z funkcji miejsca w skarbcu w pieniądz gotówkowy w obiegu. Im wyższe rezerwy dewizowe, tym więcej pieniądza trafia na rynek. Jeżeli zaś sprzeda dewizy, zmniejszy bazę monetarną. Kupując – zwiększa bazę monetarną. Jeżeli bank centralny sprzedaje publiczne papiery wartościowe ściąga z rynku pieniądz.
Sposoby powiększania Bazy pieniężnej 2
学び始める
Emitentami publicznych papierów wartościowych mogą być: minister finansów i BC
Minister finansów
学び始める
emituje obligacje skarbowe (termin zapadalności dłuższy niż 1 rok) i bony skarbowe (publiczne, rządowe papiery wartościowe o terminie zapadalności do 1 roku).
Papiery wartościowe emitowane przez bank centralny:
学び始める
bony pieniężne (krótkoterminowe papiery wartościowe) oraz obligacje pieniężne (długoterminowe papiery wartościowe – w praktyce obecnie nie emitowane) Jeżeli BC sprzedaje wyemitowane przez siebie bony pieniężne, to sprzedaż bonów pieniężnych oznacza ściąganie pieniądza gotówkowego w rynku.
Sposób powiększania bazy 3
学び始める
Trzecim sposobem powiększania bazy pieniężnej są tak zwane kredyty refinansowe. Kredyt refinansowy – kredyt jaki udzielany jest przez bank centralny bankom komercyjnym. Wzrost kredytów zwiększa podaż bazy monetarnej. Kredyty refinansowe pojawiają się, gdy zgłasza się o nie bank komercyjny.
Rozszerzona baza pieniężna
学び始める
jest to baza, która uwzględnia kwestię skumulowanych rezerw obowiązkowych. BK mają obowiązek utrzymywania określonych rezerw wynikających z depozytów. Te rezerwy obowiązkowe są utrzymywane częściowo na rachunkach banku centralnego, częściowo w kasach/sejfach BK, ale nie mogą uczestniczyć w kreacji kredytów. z=Z/D
Źródła kreacji pieniądza
学び始める
B= w + s + v
Bezpośredni cel inflacyjny NBP
学び始める
ma ustalony na poziomie 2,5% z możliwością dopuszczalnego pasma wahań + - 1 p.p.
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w ujęciu EBC
学び始める
wyraża się tym, że EBC dąży do, by w gospodarce inflacja była nie większa niż 2% rocznie i by była możliwie bliska 2%.
Do podstawowych narzędzi polityki pieniężnej zaliczamy:
学び始める
• Politykę stóp procentowych • Politykę rezerw obowiązkowych • Operacje otwartego rynku • Operacje kredytowo-depozytowe • Pozostałe instrumenty
W Polsce politykę stóp procentowych realizuje
学び始める
Rada Polityki Pieniężnej (9 osób wybieranych + prezes).
RPP ustala
学び始める
• Stopę podstawową (referencyjną) – 3,25% – jest to stopa która ma oddziaływać na rynek międzybankowy i ma określać cenę pieniądza na tym rynku • Stopę lombardową – stopa określająca górną cenę jaką płacą banki komercyjne za kredyt zaciągnięty w banku centralnym. Kredyt lombardowy jest to kredyt jaki zaciągają banki komercyjne pod zastaw publicznych papierów wartościowych. Zaciągany jest pod koniec dnia roboczego i spłacany następnego dnia roboczego. Jest to stopa referencyjna powiększona o 1,5
Do instrumentów które kształtują warunki rynkowe zaliczamy:
学び始める
• Stopę rezerw obowiązkowych • Operacje otwartego rynku • Operacje depozytowo-kredytowe • Pozostałe operacje – kredyt techniczny.
Stopa rezerw obowiązkowych
学び始める
oddziaływuje globalnie na płynność. Stopa określająca jaką część depozytów banki komercyjne wyłączają z prowadzonej akcji kredytowej. Im wyższa stopa, tym mniej depozytów wykorzystujemy w akcji kredytowej. Wzrost stopy depozytowej obniża płynność sektora bankowego. W EBC stopa rezerw obowiązkowych wynosi 2% (banki strefy Euro). W Polsce stopa rezerw obowiązkowych wynosi 3,5%. Rezerwy obowiązkowe wylicza się od wszystkich depozytów: bieżących, terminowych, złotowych i dewizowych. Polska wstępując
operacje otwartego rynku
学び始める
operacje między BC a bankami komercyjnymi. Mogą mieć charakter operacji podstawowych (regularnych przetargów na 7-dniowe bony pieniężne) Polityka mająca na celu obniżenie płynności. Operacje dostrajające (realizowane przy użyciu bonów o krótszym terminie zapadalności: 1, 2, 3 i 4-dniowe i operacje strukturalne (wykorzystywane są tutaj długoterminowe papiery wartościowe, które regulują ogólny poziom płynności sektora bankowego) BC prowadzi głównie operacje podstawowe i dostrajające.
operacje depozytowo-kredytowe
学び始める
Zaciąganie kredytu lombardowego przez banki komercyjne pod zastaw publicznych papierów wartościowych oprocentowanego na poziomie stopy lombardowej. Banki starają się go unikać, gdyż jest drogi.
kredyt techniczny
学び始める
Kredyt, jaki BK zaciągają w BC dla potrzeb regulowania płatności w ciągu dnia. Ma być spłacony w ciągu dnia i jest udzielany pod zastaw publicznych papierów wartościowych.
Rezerwa rewaluacyjna
学び始める
wynika z przeliczonego kursu
Mnożnik kreacji pieniądza
学び始める
na koniec grudnia w Polsce wynosił 6,77. Oznacza to, że jedna złotówka wpuszczona w obieg kreuje (w postaci podaży pieniądza) 6,77zł.
podaż pieniądza
学び始める
baza monetarna x mnożnik
Popyt na pieniądz
学び始める
motyw spekulacyjny, przezornościowy, transakyjny
motyw transakcyjny
学び始める
motyw posiadania pieniędzy dla realizacji transakcji kupna-sprzedaży produktów, dóbr i usług. Zakłada, że przewidujemy nasze decyzje co do skali zakupu, terminu zakupu. Nasze wydatki wiążemy z wpływami gotówkowymi – posiadamy pieniądz by realizować transakcje i nie doprowadzić do deficytów płatniczych.
motyw przezornościowy
学び始める
nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wszystkich swoich wydatków. Motyw posiadania pieniędzy, po to by realizować nieoczekiwane wydatki, by nie dopuścić do deficytu. Motyw transakcyjny i przezoronościowy zapewniają nam zatem finansowanie transakcji – oczekiwanych i nieoczekiwanych. Rozmiary pieniądza powinny zapewniać nam finansowanie tych transakcji.
motyw spekulacyjny
学び始める
Motyw spekulacyjny – motyw, który wiąże posiadanie pieniądza z działaniami pomnażającymi nasz majątek, chroniącymi go przed uszczupleniem.
funkcja popyt na pieniądz transakcyjny
学び始める
te dwa wykresy z przedsiębiorstwem i gosp domowymi. Przedsiebiorstwo wytwarza produkty dla gosp domowych, one w zamian dają gotówkę. Skala potrzeb określana jest przez ILOŚCIOWĄ TEORIĘ PIENIĄDZA
Teoria zapasów
学び始める
mówi o minimalnych kosztach trzymania zapasów. Im mniejsza część pieniądza transakcyjnego trzymana jest w postaci agregatu m1, tym częściej musimy dokonywać zamian. Koszty zamian nie wystąpią wówczas, gdy cały pieniądz transakcyjny trzymamy w postaci agregatu m1. Łączny koszt całkowity: suma kosztów zamian i kosztów alternatywnych
koszt alternatywny
学び始める
wiąże się z m1
koszty zamian
学び始める
wiażą się z m3
doucz się tego głupiego wykładu
学び始める
dobra naucze sie

コメントを投稿するにはログインする必要があります。