Makro cz10

 0    9 フィッシュ    kubapacek
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Bezrobocie pojawiające się wówczas, gdy stawki płac są utrzymywane na poziomie wyższym od tego, przy którym nastąpiłoby zrównanie popytu na pracę z podażą pracy (na przykład w wyniku działań podejmowanych przez związki zawodowe)
学び始める
Bezrobocie klasyczne
Minimalny poziom bezrobocia, którego nie sposób obniżyć w rozwijającej się gospodarce
学び始める
Bezrobocie frykcyjne
. Koszt, jaki ponosi pracownik wskutek braku zatrudnienia (głównie utracone zarobki)
学び始める
Prywatny koszt bezrobocia
. Jeden z nurtów współczesnej ekonomii, zalecający wykorzystanie instrumentów mikroekonomicznych do regulowania poziomu produkcji i zatrudnienia
学び始める
Ekonomia podażowa
. Sytuacja, w której stan długookresowej równowagi gospodarki zależy od kształtowania się bieżącej koniunktury
学び始める
Histereza
Społeczny koszt niepełnego zatrudnienia, obejmujący wartość utraconej produkcji oraz wycenę strat ponoszonych przez bezrobotnych i ich rodziny
学び始める
Społeczny koszt bezrobocia
. Zależność między wielkością produkcji i zatrudnienia, polegająca na tym, że wzrost popytu i produkcji o 1 procent powoduje zwiększenie zatrudnienia o mniej niż 1 procent, a jeszcze w mniejszym stopniu obniża poziom bezrobocia
学び始める
Prawo Okuna
Kierunek polityki gospodarczej polegający np. na przejęciu przez rząd bezpośredniej kontroli nad poziomem płac w gospodarce
学び始める
Polityka dochodowa
Bezrobocie wynikające z rozbieżności między strukturą kwalifikacji osób poszukujących pracy a istniejącymi ofertami pracy
学び始める
Bezrobocie strukturalne

コメントを投稿するにはログインする必要があります。