password 2 unit 4

 0    118 フィッシュ    mariapulkowska2002
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
dodawać stronę internetową do zakładek
学び始める
bookmark a website
Tworzyć stronę internetową
学び始める
Tworzyć stronę internetową
zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
学び始める
leave feedback on a shopping site
Przeprowadzić wideorozmowę
学び始める
Make a video call
poruszać się po stronie internetowej
学び始める
navigate a website
Zamieszczać komentarze na forum internetowym
学び始める
post on a forum
Udostępniać muzykę lub zdjęcia
学び始める
Share music or photos
przechowywać dane na urządzeniu
学び始める
store data on a device
Aktualizować oprogramowanie antywirusowe
学び始める
Update antivirus software
Korzystać z nowej wyszukiwarki
学び始める
Use a new search engine
programować, kodować
学び始める
write code
tworzyć stronę internową
学び始める
create a website
Unikać złośliwego oprogramowania
学び始める
Avoid malicious software
Napotykać problemy
学び始める
experience problems
grozić (komuś)
学び始める
make threats
chronić swoje dane osobowe
学び始める
protect your personal data
Zgłaszać obraźliwe wpisy w Internecie
学び始める
report trolling
Media społecznościowe
学び始める
Social media
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
学び始める
use parental controls
Korzystać z ustawień prywatności
学び始める
Use privacy settings
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
学び始める
use secure websites
Wirus
学び始める
Virus
Pisać krzywdzące komentarze w Internecie
学び始める
write hurtful things online
nie móc się bez czegoś obejść
学び始める
cannot do without something
Dużo pracować
学び始める
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
学び始める
do an experiment
prowadzić badania naukowe, gromadzić informacje
学び始める
do research
Skomentować coś
学び始める
make a comment
dokonać odkrycia
学び始める
make a discovery
Popełniać błędy
学び始める
Make mistakes
Robić notatki
学び始める
make/take notes
Podejmować decyzje
学び始める
Make/take a decision
Rzucać okiem na coś
学び始める
Take a look at something
Znaleźć czas
学び始める
take the time
Przynosić korzyści ludzkość
学び始める
benefit The Human race
Kolonizować wszechświat
学び始める
Colonise the universe
Burza piaskowa
学び始める
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
学び始める
establish a human settlement on Mars
Badać kosmos
学び始める
explore space
Grawitacja
学び始める
Gravity
Lądować na Marsie
学び始める
Land on Mars
Płynny
学び始める
Liquid
przejść do historii
学び始める
make history
planeta
学び始める
planet
Ciśnienie
学び始める
Pressure
Badanie kosmosu
学び始める
space exploration
Misja kosmiczna
学び始める
Space mission
Prom kosmiczny
学び始める
Space Shuttle
Stacja kosmiczna
学び始める
Space station
turysta w przestrzeni kosmicznej
学び始める
space tourist
Skafander kosmiczny
学び始める
Spacesuit
Koegzystować
学び始める
Coexist
Współpracować
学び始める
Cooperate
Znikać
学び始める
Disappear
Nie popierać
学び始める
disapprove of something
zmylić, wprowadzić w błąd
学び始める
mislead
Źle zrozumieć
学び始める
Misunderstand
przeludniony
学び始める
overcrowded
Wydawać za dużo
学び始める
overspend
podchodzić ponownie (do egzaminu)
学び始める
retake
Przemyśleć ponownie
学び始める
rethink
wypadać poniżej oczekiwań
学び始める
underachieve
zaległy
学び始める
underpaid
Obszar nauki
学び始める
area of science
Archeologia
学び始める
Archaeology
Astronomia
学び始める
Astronomy
Informatyka
学び始める
computer science
Nauki humanistyczne
学び始める
Humanities
Językoznawstwo
学び始める
Linguistics
Nauka o mózgu i układzie nerwowym
学び始める
neuroscience
Fizyka
学び始める
Physics
Naukowiec
学び始める
Scientist
Nauki społeczne
学び始める
Social Sciences
sprawić żeby coś działało
学び始める
make something work
Otwierać stronę główną
学び始める
Open the home page
Podłączyć do prądu
学び始める
plug in
naciskać przycisk
学び始める
press the button
Zapisywać plik na pendrivie
学び始める
Save a file on a pen drive
Zapisywać jako
学び始める
Save as
Przewijać w górę i w dół
学び始める
Scroll up and down
Zakładać konto na Facebooku
学び始める
set up a Facebook account
uruchom tablet
学び始める
start up a tablet
Włączać wyłączać coś
学び始める
switch sth on / off
Załadować swoje zdjęcie
学び始める
upload your picture
Oskarżać kogoś o coś
学び始める
accuse someone of something
Domorosły krytyk
学び始める
armchair critic
Astronauta
学び始める
Astronaut
Być uzależnionym od czegoś
学び始める
be addicted to something
Znać się na komputerach
学び始める
be good with computers
Obliczać
学び始める
Calculate
Mieć poważną awarię
学び始める
collapse
znacznie
学び始める
considerably
Radzić sobie z czymś
学び始める
cope with something
Kosztować Majątek
学び始める
Cost a fortune
Członek Załogi
学び始める
Crew member
Wyolbrzymiać problem
学び始める
Exaggerate the problem
Gadżet
学び始める
gadget
Wynaleźć/wynalazek/wynalazca
学び始める
Invent / invention / inventor
Nieodpowiedzialny
学び始める
Irresponsible
Rozpoczynać realizację projektu
学び始める
launch a project
ratujący życie
学び始める
life-saving
Marsjański
学び始める
Martian
spotykać się ze zmiennymi reakcjami
学び始める
meet with mixed reactions
Nowa rzeczywistość
学び始める
new reality
Na wystawie
学び始める
on display
Wynik
学び始める
outcome
Prywatność
学び始める
Privacy
Inteligentne urządzenia
学び始める
smart devices
Inteligentny zegarek
学び始める
Smartwatch
Zapach
学び始める
Smell
Udzielać się towarzysko
学び始める
socialize
Rozmawiać twarzą w twarz
学び始める
speak face to face
Przetrwać
学び始める
Survive
Otagować
学び始める
tag
Wysłać sms
学び始める
text
Koło
学び始める
wheel
pogłaśniać
学び始める
turn up the volume
Zegarek na rękę
学び始める
Wristwatch

コメントを投稿するにはログインする必要があります。