Pierwsza kartkówka z bioli

 0    29 フィッシュ    kumulepula
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Ekologia
学び始める
nauka o zależności między organizmami/nauka o funkcjonowaniu i strukturze przyrody
Autekologia
学び始める
Ekologia organizmów, badająca wzajemne oddziaływania środowiska na poszczególne organizmy i odwrotnie
synekologia
学び始める
Ekologia ekosystemu, bada zależności pomiędzy grupami organizmów a ich środowiskiem
sozologia
学び始める
nauka o ochronie przyrody i jej zasobów
Populacja
学び始める
zespół organizmów jednego gatunku żyjącego na danym terenie w określonym czasie mogącego się swobodnie krzyżować i wydawać płodne potomstwo
Biocenoza
学び始める
zespól populacji bytujących, na danym terenie i powiązanych wzajemnymi zależnościami Biologicznymi.
Roślinny składnik biocenozy
学び始める
fitocenoza
zwierzęcy składnik biocenozy
学び始める
zoocenoza
Ekosystem
学び始める
Biocenoza wraz ze środowiskiem nieożywionym w którym bytuje.
Biom
学び始める
Rozległy obszar o podobnym klimacie obejmujący zespoły ekosystemów wraz z typowymi dla nich warunkami środowiskowymi. Spotykamy w nim określone zbiory zwierząt i roślin
Biosfera
学び始める
środowisko życia naszej planety, na które składają się wszystkie biomy. obejmuję troposferę do 15km od ziemi i całą hydrosferę oraz litosferę do 1 km w głąb.
Stosunki liczbowe
学び始める
Liczebność zagęszczenie Rozrodczość Śmiertelność
Liczebność
学び始める
łączna liczba osobników w populacji
zagęszczenie
学び始める
łączna liczba osobników danej populacji przypadająca na daną jednostkę powierzchni
Rozrodczość
学び始める
Liczba młodych pojawiających się w określonej jednostce czasu
Śmiertelność
学び始める
liczba zgonów w danej populacji w określonym czasie
Czynniki wpływające na liczebność populacji
学び始める
rozrodczość śmiertelność czynniki biotyczne(epidemie) czynniki Abiotyczne (susze) migracje
Struktura wiekowa
学び始める
struktura która określa udział populacji i osobników różnych klas wiekowych
struktura płciowa
学び始める
liczba samic i samców w populacji
Aerał osobniczy
学び始める
przestrzeń przypadająca na każdego osobnika w populacji, na której występują wszystkie mu potrzebne do życia elementy
Terytorium
学び始める
ta część rewiru, która jest aktywnie broniona przez organizmy
Komensalizm
学び始める
Współbiesiadnictwo, WSPÓŁŻYCIE DWÓCH POPULACJI, PRZY CZYM JEDNA ODNOSI KORZYŚCI DZIĘKI DRUGIEJ, A druga JEST ZUPEŁNIE OBOJĘTNA wobec pierwszej
Protokooperacja
学び始める
Oddziaływanie korzystne dla obu populacji, które mogą bez siebie funkcjonować
Mutualizm
学び始める
Jest to pełna symbioza dwóch populacji polegająca na tym, że jedna populacja nie jest w stanie żyć bez drugiej i na odwrót
Drapieżnictwo
学び始める
Jest to układ w którym jedna populacja (ofiara) ponosi straty, a druga doznaje korzyści (drapieżnik). Korzyści są w postaci upolowania ofiary przez drapieżnika, a szkody śmierć ofiary.
Pasożytnictwo
学び始める
Populacja pasożyta zyskuje a populacja żywiciela traci.
Konkurencja
学び始める
Szkodę ponoszą obie populacje. Populacje te muszą mieć podobną niszę ekologiczną co może skutkować do wymarcia słabszej populacji
Amensalizm
学び始める
Jest to sytuacja w której jedna populacja wyrządza krzywdę drugiej nie czerpiąc z tego korzyści ani nie doznając szkód.
Neutralizm
学び始める
Obie populacje nie oddziałowują na siebie

コメントを投稿するにはログインする必要があります。