Podstawy przedsiębiorczości. Liceum.

 0    34 フィッシュ    AlicjaCichy
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Struktury działalności gospodarczej
学び始める
organizacyjna, kontraktowa, kapitałowa
Struktura organizacyjna (podział)
学び始める
model biurokratyczny model organiczny
Twórca modelu biurokratycznego w strukturze organizacyjnej.
学び始める
M. Weber
Twórca modelu organicznego w strukturze organizacyjnej.
学び始める
R. Likiert
Struktura kontraktowa działalności gospodarczej (co zawiera?)
学び始める
umowa handlowa, porozumienie handlowe, licencje, franczyzna
Ile razy trzeba tworzyć umowę handlową?
学び始める
Jeden raz.
Na jakiej zasadzie działa kapitałowa działalność gospodarcza?
学び始める
Działa na zasadzie ilości posiadanych akcji.
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka zależna
学び始める
udział >50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka stowarzyszona
学び始める
udział 20-50%
Działalność kapitałowa (udział spółki) - córka związana
学び始める
udział <20%
Co zakłada model biurokratyczny? (7)
学び始める
1. jasny podział pracy i kompetencji 2. niezależny od otoczenia cel organizacji 3. stały zakres kompetencji i stanowisk 4. duża centralizacja decyzji 5. duża formalizacja organizacji 6. mała rozpiętość kierowania 7. hierarchia jako źródło władzy
Typy holdingów (3)
学び始める
operacyjne (koncerny) zarządcze (holdingi strategiczne) finansowe
Holdingi
学び始める
Struktury kapitałowe działalności gospodarczej. Inaczej zwane grupami kapitałowymi.
przychód
学び始める
utarg, wszystkie pieniądze w firmie
dochód
学び始める
przychód minus koszty
Koszty całkowite dzielą się na...
学び始める
stałe i zmienne
Stałe koszty całkowite
学び始める
Ponosi się je bez względu na ilość produkcji, np. dzierżawa za pomieszczenia, opłata abonamentowa za prąd, wodę, gaz
Zmienne koszty całkowite
学び始める
Zależą od wielkości produkcji, np. półprodukty, opłaty za zużycie prądu, gazu.
rentowność
学び始める
opłacalność
Próg rentowności
学び始める
ilość sztuk jaka jest potrzebna na pokrycie kosztów
Jak liczyć próg rentowności?
学び始める
Koszty stałe przez dochodowość produktu
Jak obliczyć dochodowość produktu?
学び始める
Od ceny odjąć koszty zmienne.
Bilans przedsiębiorstwa to
学び始める
aktywa i pasywa
Aktywa
学び始める
stan posiadania przedsiębiorstwa, na który składają się aktywa trwałe i obrotowe
Pasywa
学び始める
pokazują źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, zobowiązywania przedsiębiorstwa na zakup środków trwałych lub obrotowych
Zysk jest wtedy, gdy...
学び始める
aktywa są wyższe, pasywa niższe
Strata jest wtedy, gdy...
学び始める
aktywa są niższe, pasywa wyższe
Aktywa trwałe (podział-3)
学び始める
1. Składniki rzeczowe 2. Składniki finansowe 3. Składniki niematerialne
Aktywa obrotowe (podział-4)
学び始める
1. Zapasy materiałów i towarów. 2. Należności od budżetu i od nabywców. 3. Krótkoterminowe papiery wartościowe. 4. Środki pieniężne w banku i w gotówce.
Podział składników rzeczowych aktyw trwałych (4)
学び始める
grunty, budynki, maszyny, środki transportu
Podział składników finansowych aktyw trwałych (3)
学び始める
-długoterminowe papiery wartościowe -udziały w obcych przedsiębiorstwach -udzielone długoterminowe pożyczki
Podział składników niematerialnych aktyw trwałych (4)
学び始める
licencje, bazy danych, prawa autorskie, inne wartości intelektualne
Podział pasyw
学び始める
Kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania bieżące
Co należy do kapitału własnego?
学び始める
fundusz zgromadzony przez wspólników, fundusz rezerwowy, kapitał pochodzący ze sprzedaży własnych akcji

コメントを投稿するにはログインする必要があります。