Słówka pol-ang 1

 0    238 フィッシュ    wkoszycarz
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
narażać reputację
学び始める
jeopardize the reputation
obsługiwać pasażerów
学び始める
to attend to passengers
wywoływać uśmiech
学び始める
make you smile
przebrnąłem przez ten tekst
学び始める
I went through with this text
jak to się nazywa po angielsku
学び始める
how is it in English
umieszczać bagaż schodkach nad głowami
学び始める
to stow a luggage into overhead lockers
mam dość tego miasta
学び始める
I'm fed up with the city
Czy mogę usiąść tutaj?
学び始める
is it okay if I sit here?
to jedyne wolne miejsce
学び始める
it is the only free seat
pasażerowie rzadko skarżą się na obsługę w samolocie
学び始める
passangers hardly ever complain about flight attendants
wytyczne
学び始める
guidelines
troska o bezpieczeństwo
学び始める
concern for/ with safety
gulasz z homara
学び始める
lobster stew
przylądek strachu
学び始める
cape / promontory of fear
znieść obowiązek
学び始める
to waive obligation
z kim się kontaktować w sprawie
学び始める
who to contact about
who to contact about the complaint
z kim rozmawiać
学び始める
who to speak to
Poczęstuj się jeszcze jednym talerzem
学び始める
help yourself to another plate
wkuwać do egzaminu
学び始める
cram for the exam
wymuszenie pieniędzy
学び始める
extortion of money
nie mogę polegać na moim samochodzie
学び始める
i can't rely on my car
odwołać rozkaz (bez cancel)
学び始める
revoke an order
interes szedł źle
学び始める
business was doing badly
Jak uruchomić ekspres do kawy
学び始める
How to start / set up the coffee machine
wprowadzić się do niej
学び始める
move in with her
odrzucają zmiany
学び始める
they discard changes
karta debetowa
Czy mogę zapłacić kartą debetową?
学び始める
a debit card
Can I pay with my debit card?
Złapałem portfel i uciekłem
学び始める
I snatched the wallet and escape
Mam zwyczaj
学び始める
I'm in habit
oszustwo i oszust
学び始める
scam and scammer / fraudster
zacięcie papieru w drukarce
学び始める
jam of paper in the printer
Wyolbrzymiać zasługi
学び始める
exaggerate the merits
Wpadłem na genialny pomysł
学び始める
I came up with a genius idea
mięso pokrojone w kostkę
学び始める
diced meat
zajmować się dobro czynnością
学び始める
deal with the charity
zajmować się czymś
学び始める
engage in something / deal with something
festiwal został przywrócony
学び始める
the festival was revived
rozwiązywanie równań
学び始める
solving equations
Rozpoczęcie roku szkolnego
学び始める
inauguration of the school year
pożegnalna sesja
学び始める
farewell session
sterta poduszek
学び始める
a pile of pillows / cushions
nie mamy środków aby to kupić
学び始める
we have no resources to buy it
popołudniowy seans
学び始める
matinee
byłem upokorzony
学び始める
I was humiliated / mortified
w sprawie czegoś
学び始める
regarding something
regarding our next lessons
powinniśmy się przebrać
学び始める
we ought to get changed
udawała że nas nie widzi
学び始める
she pretended not to see us
Sugeruję aby nie zabierać dzieci
学び始める
I suggest not taking the children
on zaprzeczył że ukradł Moją torbę
学び始める
he denied stealing my bag
nie oczekiwałem że sztuka będzie mi się podobać
学び始める
I didn't expect to enjoy the play
plan awaryjny
学び始める
fallback plan
podatny na ścieranie
学び始める
prone to abrasion / attrition
pocierać – wycierać
学び始める
rub - wipe
wycierać naczynia
学び始める
wipe the dishes
rozbieżne opinie
学び始める
divergent opinions
ich opinie są rozbieżne
学び始める
their opinions are divergent
poddać się operacji plastycznej
学び始める
to undergo plastic surgery
prasować
学び始める
to do the ironing
w moim wolnym czasie
学び始める
in my spare time
na krawędzi katastrofy
学び始める
on the brink of disaster
nieadekwatny przykład
学び始める
inadequate example
wstrzymać ogień
学び始める
halt the fire
wiodąca marka
学び始める
Flagship brand
sprzedawane na wagę
学び始める
sold by weight
co więcej
学び始める
what is more
przyznać się do złych nawyków
学び始める
own up to bad habits
spożywać zbilansowaną dietę
学び始める
to consume a balanced diet
zużywać dużo benzyny
学び始める
to consume a lot of petrol
pozostawać w formie
学び始める
to keep in shape
uchodzić komuś na sucho
Zapomniałem o jej urodzinach, ale uszło mi to na sucho, bo i tak była zajęta cały dzień.
学び始める
get away with something
I got away with forgetting about her birthday. She was busy all day.
optyk
学び始める
optician
nie dogadujemy się dobrze z naszymi teściami
学び始める
we don't get on well with our in-laws
przyspieszyć walkę
学び始める
boost the fight
testowanie wytrzymałości
学び始める
testing endurance
wzmianka w artykule
学び始める
a mention in the article
obowiązkowe przedmioty
学び始める
compulsory subjects
niepojęte zjawisko
学び始める
inconceivable phenomenon
zaspy śnieżne na drodze
学び始める
snow drifts on the road
większa niż Hiszpania i Francja razem wzięta
学び始める
larger than Spain and France combined
podżegać do przemocy
学び始める
incite to violence
typowa pamiątka
学び始める
typical souvenir
wzrosła o 700%
学び始める
increased by 700%
turkusowy
学び始める
turquoise blue
być krytycznym wobec innych ludzi
学び始める
to be critical OF other people
samolubny i zaborczy
学び始める
selfish and possessive
niedojrzały i humorzasty
学び始める
immature and moody
niespokojny i niepewny
学び始める
restless and insecure
Unikam zaangażowania
学び始める
I avoid of commitment
rozłóż koc
学び始める
spread the blanket out
rozkładać wycieczkę w czasie
学び始める
to spread the trip in time
osoba kompetentna
学び始める
knowledgeable person
wypożyczalnia
学び始める
rental shop
wycieczka z przewodnikiem
Oferujemy wycieczki po Paryżu z wykwalifikowanym przewodnikiem.
学び始める
guided tour
We offer guided tours around Paris.
matka pchająca spacerówkę / wózek
学び始める
mother pushing a buggy / pram
nowe zasady wywołały kontrowersje
学び始める
new rules caused controversy
zgaduję że...
学び始める
my guess is that...
zatrzymany w areszcie
学び始める
detained in custody
jeden piekarz / wielu piekarzy
学び始める
one baker's / many bakers
różnorodność towarów / dóbr
学び始める
a variety of goods
targi rzemiosła
学び始める
craft fair
skąpa osoba
学び始める
mean / stingy person
przepowiadanie przyszłości
学び始める
fortune telling
mój przyjaciel ma myty samochód dwa razy w miesiącu
学び始める
my friend has his car washed twice a month
bujna roślinność
学び始める
lush / prolific vegetation
z powodu awarii mojego komputera
学び始める
due to the crash of my computer
usterka (mniej niż awaria)
学び始める
a glitch less than a crash
potyczka graniczna
学び始める
border clash
wojska indyjskie
学び始める
Indian troops
ceny różnią się w zależności od czegoś
学び始める
prices vary depending on something
pokój wypoczynkowy
学び始める
Lounge
to ma związek z czymś
学び始める
it has to do with something
Toruń kojarzy się nam z piernikami
学び始める
we associate Toruń with gingerbreads
proszę mi tylko podciąć włosy
学び始める
just trim my hair please
Nie mogę jej znieść
学び始める
I can't put up with her
znośna pogoda
学び始める
bearable weather
wciągający film
学び始める
immersive movie
spiralne schody
学び始める
volute, spiral staircase
mające miejsce protesty
学び始める
protests taking place / ongoing protests
bezkresne pustkowie
学び始める
endless/vast wasteland
kazirodztwo
学び始める
incest
szron na feldze
学び始める
frost / rime on the rim
kompleksowy
学び始める
comprehensive
wypad w góry
学び始める
an outing in the mountains
ignorować nakazy
学び始める
ignore /defy the regulations
odwieść kogoś od czegoś
学び始める
to steer somebody away from something
rozcieńczone wino
学び始める
diluted wine
pohamuj złość
学び始める
curb your anger
wystawić mandat na siebie
学び始める
to issue a fine to self
nie zatrzymać, ale zahamować rozwój
学び始める
not to stop but to hinder development
przekładać termin
学び始める
postpone the date
zarodnik grzyba
学び始める
fungus spore
być podobnym
学び始める
to look alike
skandować hasło
学び始める
to chant a slogan
Starałem się, ale bez rezultatów
学び始める
I strived but without any results
apartament hotelowy
学び始める
hotel suite / apartment
prowokujące zachowanie
学び始める
defiant behavior
pozory mylą
学び始める
appearances are deceptive
chronić zabytki
学び始める
protect the monuments
to czarny charakter w sztuce
学び始める
it is a villain in the play
grać w bilard
学び始める
to play pool / billards
czytnik kart magnetycznych
学び始める
a card swipe
mamy to na czas nieokreślony
学び始める
we got it indefinitely
nie możemy czekać w nieskończoność
学び始める
we can't wait indefinitely
niechęć, mniej niż nienawiść
学び始める
a spite less than hatred
to było gdzie indziej
学び始める
it was elsewhere
zaledwie / tylko 20 dolarów
学び始める
mere / only 20 dollars
Nie chcę ci się narzucać
学び始める
I don't want to impose ON you
odrzucić ofertę
学び始める
to decline an offer
uderzyć kogoś w twarz
学び始める
to smack somebody in the face
pomimo moich najlepszych starań
学び始める
in spite of my best endeavours
orientacja przestrzenna
学び始める
spatial awareness
zupełnie sam
学び始める
utterly alone
skuteczność szczepionki
学び始める
efficacy of the vaccine
ponura pogoda
学び始める
gloomy weather
gzyms okienny
学び始める
window ledge
metodą prób i błędów
学び始める
by trial and error
głupiec
学び始める
stupid, geck
ona wraca do zdrowia w mgnieniu oka
学び始める
she recovers in the flash
odporność psychiczna
学び始める
mental resilience
spora dziura
学び始める
sizable hole
nasza działalność jest ograniczona ze względu na...
学び始める
our activity is restricted / limited due to...
miej na uwadze, że...
学び始める
bear in mind that / keep in mind that...
porozmawiać na osobności
学び始める
to converse privately
niechęć do kogoś/czegoś
学び始める
grudge WITH sb/sth
na krótką metę
学び始める
in the short run
godny ubolewania incydent
学び始める
deplorable incident
okrutna kara
学び始める
harsh punishment
nasze drogi się rozeszły
学び始める
our ways divarged
Ukąsiła mnie osa
学び始める
I got stung by a wasp
stała prędkość
学び始める
steady speed
Urzędnik administracyjny
学び始める
Administration official
poczuliśmy ulgę.
学び始める
we were relieved.
historia będzie dla mnie łaskawa
学び始める
history will be kind to me
ich praca dobiega końca
学び始める
their work is about to finish
w granicach odchylenia
学び始める
within limits of deviation
Konsultować z ekspertem
学び始める
Consult with an expert
polana
学び始める
glade, clearing
Pod względem wielkości jest to...
学び始める
In terms of size this is...
zazdroszczę ci
学び始める
I envy you
Zazdroszczę ci samochodu
学び始める
I envy your car
udaremnić próbę czegoś
学び始める
to baffle the attempt to...
nie wtrącaj się
don't meddle in my life
学び始める
don't meddle
duże wgniecenie w karoserii
学び始める
a large dent in the car body
bomba zostala zrzucona
学び始める
a bomb was dropped
szczelina w lodowcu
学び始める
a rift in the glacier
wąwóz rozciąga się na 5 km
学び始める
the gorge stretches 5 km
rzeka płynie przez 1000 kilometrów
学び始める
the river flows for 1,000 kilometers
wylewanie rzeki
学び始める
flooding of the river
zbieżność dat
学び始める
parrallel of dates
w końcowym etapie wojny
学び始める
in the final stage of the war
wtedy była to tajemnica
学び始める
at the time it was a secret
fizyk i fizyka
学び始める
physicist and physics
cieplejsze dni przed nami
学び始める
warmer days ahead
podział Polski
学び始める
partition of Poland
zamontować ściankę działową
学び始める
to put a partition
w miarę upływu czasu
学び始める
as time went on
drobne zakupy
学び始める
small purchases
kurtka zatrzymuje ciepło
学び始める
jacket retains heat
zachować dane w komputerze
学び始める
retain data in the computer
ciągle nam się mówi że...
学び始める
we are constantly told that...
kojarzyć liczby z literami
学び始める
associate numbers with letters
kangur
学び始める
kangaroo
wyboista droga
学び始める
rugged road
punkt orientacyjny w tym terenie
学び始める
a landmark in this terrain
doniosły przypadek
学び始める
a landmark case
oczekujemy, że się z nami zgodzi
学び始める
we expect her to agree with us
skazany w sprawie
学び始める
convicted in the case
zostać skazanym za rabunek
学び始める
be convicted of robbery
współudział w zbrodni
学び始める
complicity in the crime
czego nie lubisz w swoim wyglądzie
学び始める
what don't you like about your appearance
gardzić kimś
学び始める
despise somebody
nie wysypianie się
学び始める
not getting enough sleep
kogo najbardziej chciałbyś przeprosić
学び始める
who would you most like to say sorry to
dziewczyna, z którą straciłem kontakt
学び始める
a girl whom I lost touch
czekać zaledwie godzinę
学び始める
to wait mere an hour
klimat umiarkowany
学び始める
temperate climate
statek pasażerski
Największy na świecie statek wycieczkowy zabiera 6000 pasażerów
学び始める
cruise ship
The world's biggest cruise ship takes aboard 6,000 passangers
pochlebna recenzja
学び始める
a rave review
mżawka
学び始める
drizzle
zwany El Chapo
学び始める
called / dubbed El Chapo
to przekroczyło nasze oczekiwania
学び始める
it surpassed / exceeded our expectations
laboratorium
学び始める
a laboratory
zgodność z polityką (np. firmy)
学び始める
compliance with policy
wyzywający wygląd
学び始める
defiant look
dinozaur
学び始める
dinosaur
słynny z krasnali
学び始める
famous FOR dwarfs
utknąłeś na bezludnej wyspie
学び始める
you are stranded ON a desert island
mieć sentyment do czegoś
学び始める
have a fondness FOR something
narażać dziecko
学び始める
put the baby at risk
zagrażać dziecku
学び始める
endanger the child
swędząca wysypka
学び始める
itchy rash
skonsultować się z lekarzem
学び始める
consult a doctor
uważać za nudne
学び始める
to consider boring
choroba zakaźna
学び始める
infectious disease
odporność psychiczna
学び始める
mental resilience
osądzać po wyglądzie
Wiem, że wygląda jak włóczęga, ale to nasz profesor. Nie powinieneś osądzać go po wyglądzie.
学び始める
to judge by appearances
I know he looks like a tramp, but he is our professor. You shouldn't judge him by appearance.
moja pobożna rodzina
学び始める
my pious family
napisz to samodzielnie
学び始める
write it of your own

コメントを投稿するにはログインする必要があります。