Tabela geochronologiczna

 0    11 フィッシュ    asiakulas
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
eony
学び始める
fanerozoiczny, prekambr, priskoiczny
eon fanerozoiczny
学び始める
^590
eon prekambr
学び始める
^4000
eon priskoiczny
学び始める
^4600
ery
学び始める
kenozoiczna, mezozoiczna, paleozoiczna, proterozoik, archaik
era kenozoiczna
学び始める
^66
era mezozoiczna
学び始める
^250
era paleozoiczna
学び始める
^590
era proterozoik
学び始める
2500
era archaik
学び始める
^4000
okresy
学び始める
okresy ポーランド語で
czwartorzęd, trzeciorzęd(neogen, paleogen), kreda, jura, trias, perm, karbon, dewon, sylur, ordowik, kambr

コメントを投稿するにはログインする必要があります。