The Sound Of Silence

 0    6 フィッシュ    serpe
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Hello darkness, my old friend; I've come to talk with you again; Because a vision softly creeping; Left its seeds while I was sleeping; And the vision that was planted in my brain; Still remains; Within the sound of silence
学び始める
Witaj ciemności mój stary przyjacielu; Przyszedłem znowu porozmawiać z tobą; Ponieważ wizja delikatnie się skrada; Zostawił nasiona, kiedy spałem; I wizja, która została zasiana w moim mózgu; Wciąż pozostaje; W dźwiękach ciszy
In restless dreams I walked alone; Narrow streets of cobblestone; 'Neath the halo of a street lamp; I turned my collar to the cold and damp; When my eyes were stabbed by the flash of a neon light; That split the night; And touched the sound of silence
学び始める
W niespokojnych snach szedłem sam; Wąskie uliczki brukowane; „Pod aureolą ulicznej latarni; Odwróciłem kołnierz do zimna i wilgoci; Kiedy moje oczy zostały dźgnięte przez błysk neonu; To podzieliło noc; I dotknął dźwięku ciszy
And in the naked light, I saw; Ten thousand people, maybe more; People talking without speaking; People hearing without listening; People writing songs that voices never share; And no one dared; Disturb the sound of silence
学び始める
I ujrzałem w nieosłoniętym świetle; Dziesięć tysięcy ludzi, może więcej; Ludzie rozmawiający bez słowa; Ludzie słyszący bez słuchania; Ludzie piszący piosenki, których głosy nigdy nie udostępniają; I nikt się nie odważył; Zakłócić dźwięk ciszy
"Fools", said I, "You do not know; Silence like a cancer grows; Hear my words that I might teach you; Take my arms that I might reach you"; But my words, like silent raindrops fell; And echoed; In the wells of silence
学び始める
"Głupcy", powiedziałem, "Nie wiesz; Cisza rośnie jak rak; Usłysz moje słowa, których mogę cię nauczyć; Weź mnie za ramiona, abym mógł cię dosięgnąć"; Ale moje słowa spadły jak ciche krople deszczu; I powtórzyło się; W studniach ciszy
And The people bowed and prayed; To the neon god they made; And the sign flashed out its warning; In the words that it was forming;
学び始める
Lud kłaniał się i modlił; Stworzyli neonowego boga, a znak błysnął ostrzeżeniem; W słowach, które się formowało;
And the sign said," The words of the prophets are written on the subway walls; And tenement halls"; And whispered in the sound of silence
学び始める
A znak głosi: „Słowa proroków są zapisane na ścianach podziemnych, i kamienic”; I szeptał w ciszy

コメントを投稿するにはログインする必要があります。