Cytaty po angielsku - polityka

 0    35 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people.
学び始める
Demokracja to, po prostu tłuczenie ludzi, przez ludzi, dla ludzi.
Oscar Wilde
You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all the time.
学び始める
Można oszukiwać część społeczeństwa przez cały czas i wszystkich przez pewien czas, ale nie może ciągle oszukiwać wszystkich
Abraham Lincoln
One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.
学び始める
Jedną z kar za odmowę uczestniczenia w polityce, jest pozostawanie pod rządami gorszych od siebie.
Platon
Politics is a pendulum whose swings between anarchy and tyranny are fueled by perpetually rejuvenated illusions.
学び始める
Polityka to wahadło, którego wychylenia pomiędzy anarchią a tyranią napędzane są nieustannie odmładzanymi iluzjami.
Albert Einstein
The trouble with radicals is that they only read radical literature, and the trouble with conservatives is that they don't read anything
学び始める
Problem z radykałami polega na tym, że czytają tylko radykalną literaturę. Problem z konserwatystami polega na tym, że nie czytają wcale.
Thomas Nixon Carver
In war, you can only be killed once, but in politics, many times.
学び始める
Na wojnie możesz zginąć tylko raz, ale w polityce wiele razy.
Winston Churchill
In politics stupidity is not a handicap.
学び始める
W polityce głupota nie stanowi przeszkody.
Napoleon Bonaparte
Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first.
学び始める
Polityka uznawana jest za drugi najstarszy zawód świata. Nauczyłem się, że cechuje ją silne podobieństwo do tego pierwszego.
Ronald Reagan
Politics is not a bad profession. If you succeed there are many rewards, if you disgrace yourself you can always write a book.
学び始める
Polityka, to nie jest zły zawód. Jeżeli odniosłeś sukces, czeka cię wiele nagród. Jeżeli nie, zawsze możesz napisać o tym książkę.
Ronald Reagan
In order to become the master, the politician poses as the servant.
学び始める
By stać się panem, polityk udaje sługę.
Charles de Gaulle
Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where they is no river.
学び始める
Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują wybudować most nawet tam gdzie nie ma rzeki.
Nikita Khrushchev
A conservative is a man with two perfectly good legs who, however, has never learned how to walk forward.
学び始める
Konserwatysta to człowiek, który posiada dwie zdrowe nogi, a mimo to nigdy nie nauczył się jak iść naprzód.
Franklin D. Roosevelt
Conservatism is the policy of make no change and consult your grandmother when in doubt.
学び始める
Konserwatyzm to sztuka polegająca na niezmienianiu niczego i konsultowaniu się z babcią w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliowości.
Woodrow Wilson
I have come to the conclusion that politics is too serious a matter to be left to the politicians.
学び始める
Doszedłem do wniosku, że polityka to zbyt poważna sprawa by pozostawiać ją w rękach polityków.
Charles de Gaulle
Some men change their party for the sake of their principles; others their principles for the sake of their party.
学び始める
Jedni zmieniają partię z powodu zasad, inni zmieniają zasady na rzecz swojej partii.
Winston Churchill
We hang the petty thieves and appoint the great ones to public office.
学び始める
Drobnych złodziejaszków wieszamy, a wielkich powołujemy na publiczne stanowiska.
Ezop
Conservatives are not necessarily stupid, but most stupid people are conservatives.
学び始める
Nie każdy konserwatysta jest koniecznie głupcem, jednak głupcy w większości są konserwatystami.
John Stuart Mill
Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed.
学び始める
Polityka to wojna bez rozlewu krwi, podczas gdy wojna to krwawa polityka.
Mao Tse-tung
The only difference between the Democrats and the Republicans is that the Democrats allow the poor to be corrupt, too.
学び始める
Jedyna różnica między konserwatystami, a demokratoami to, że demokraci pozwalają by biedni także byli zdeprawowani.
Oscar Levant
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.
学び始める
Polityka to sztuka szukania problemów, znajdowania ich wszędzie, błednego ich diagnozowania i stosowania niewłaściwych remediów.
Groucho Marks
Politics have no relation to morals.
学び始める
Polityka nie ma żadnego związku z moralnością.
Niccolo Machiavelli
In politics shared hatreds are almost always the basis of friendships.
学び始める
W polityce posiadanie wspólnych wrogów to zawsze dobra podstawą przyjaźni.
Alexis de Tocqueville
I have no consistency, except in politics; and that probably arises from my indifference to the subject altogether.
学び始める
Brakuje mi konsekwencji, chyba że w kwestii polityki; co prawdopodobnie wynika z mojej całkowitej obojętności w stosunku do niej.
Lord Byron
To rely upon conviction, devotion, and other excellent spiritual qualities; that is not to be taken seriously in politics.
学び始める
Poleganie na przekonaniach, oddanie i inne wspaniałe zalety ducha - tego nie należy brać w polityce poważnie.
Włodzimierz Lenin
Politics is a science. You can demonstrate that you are right and that others are wrong.
学び始める
Polityka to nauka. Możesz wykazać, że ty masz rację, a inni się mylą.
Jean-Paul Sartre
The end move in politics is always to pick up a gun.
学び始める
Ostatecznym posunięciem w polityce jest zawsze chwycenie za broń.
R. Buckminster Fuller
Real politics are the possession and distribution of power.
学び始める
Prawdziwa polityka to zdobywanie i redystrybucja władzy.
Benjamin Disraeli
Politics is the entertainment branch of industry.
学び始める
Polityka to rozrywkowa gałąź przemysłu.
Frank Zappa
Politics would be a helluva good business if it weren't for the goddamned people.
学び始める
Gdyby nie to cholerne społeczeństwo polityka byłaby niezłym interesem.
Richard M. Nixon
Politics is just show business for ugly people.
学び始める
Polityka to tylko show-biznes dla brzydali.
Jay Leno
The secret of politics? Make a good treaty with Russia.
学び始める
Sekret polityki? Dobre porozumienie z Rosją.
Otto von Bismarck
Never believe anything in politics until it has been officially denied.
学び始める
Nigdy nie wierz w cokolwiek co zostało powiedziane w polityce, dopóki ktoś temu oficjalnie nie zaprzeczył.
Otto von Bismarck
Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.
学び始める
Ekonomia to broń. Poltyka, to wiedzieć kiedy pociągnąć za spust.
Mario Puzo
Politics is when you say you are going to do one thing while intending to do another. Then you do neither what you said nor what you intended.
学び始める
Polityka jest wtedy, kiedy mówisz, że zrobisz jedno, gdy zamierzasz zrobić coś zupełnie innego, a w końcu nie robisz nic.
Saddam Hussein
Just because you do not take an interest in politics doesn't mean politics won't take an interest in you.
学び始める
To że nie interesujesz się politykę nie oznacza, że polityka nie zainteresuje się tobą.
Perykles

Cytaty po angielsku

Znajomość angielskich cytatów nie tylko pozwoli nam zaimponować w gronie znajomych, ale również poznać kulturę i mentalność ich autorów. Cytaty po angielsku z tłumaczeniem są więc sposobem na ich poznanie nawet, gdy nie znamy dobrze języka angielskiego.

Polityka na językach

Ten zestaw z angielskimi cytatami został poświęcony polityce. Na ich temat wypowiadały się takie znane osoby jak Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte, Mao Tse - tung czy Winston Churchill. Politycy po angielsku dali przykład swoich poglądów.

Dobrze powiedziane, po angielsku

Choć oczywiście, nie wszystkie te cytaty o polityce w oryginale były powiedziane w języku Szekspira, to w zestawie znajdziemy je właśnie po angielsku – dzięki temu nabierają międzynarodowego i szeroko rozumianego przekazu.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。