Genetyka - dna, replikacja, transkrypcja, LO

4  1    62 フィッシュ    oo2o
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
nazwa DNA
学び始める
kwas deoksrybonukleinowy
nazwa RNA
学び始める
kwas rybonukleinowy
występowanie DNA
学び始める
u eucariota: -jądro -mitochondrum. u procariota: -genofor
cząsteczka DNA jest...
学び始める
polimerem złożonym z monomerów
Nukleotyd słkłada się z:
学び始める
cukru- pentozy reszty kw. fosforowego- PO4 3- zasady azotowej
zasade azotową w DNA tworzą
学び始める
Puryny: - Adenina - Guanina Pirymidy: - Cytozyna - Tymina
RNA występuje w:
学び始める
u eucariota i procariota: - w cytoplaźmie - rybosomach
rodzaje RNA: ... RNA jest jednoniciowe
学び始める
mRNA - matrycowy tRNA - transportujący rRNA - rybosomalny różnią się jednym cukrem
W komórce nie dzieloącej się nić DNA stanowi-
学び始める
chromatyna
W każdej komórce człowiek ma
学び始める
2 metry DNA
Stan nie podziału to:
学び始める
interfaza
Podczas podziału w metafazie powstają pałeczkowate struktury zwane
学び始める
chromosonami
odcinki DNA, które chronią zawartość chromosomu, znajdują się na jego końcach
学び始める
telomery
rodzaje chromosomów:
学び始める
metacentryczny, subcentryczny, akrocentryczny, telocentryczny,
2n to komórka ciała, jest
学び始める
diploidalna
człowiek ma ... chromosomów, czyli...
学び始める
46, czyli 23 pary
pierwsze 22 pary chromosomów, to
学び始める
autosomy
23 para, to tzw...
学び始める
chromosom płci K - XX M - XY
ilość chromosomów charakterystyczna dla danego gatunku, to
学び始める
kariotyp
1n to komórka
学び始める
haploidalna
komórka haploidalna posiada
学び始める
23 chromosomy, u człowieka, są to komórki rozrodcze- plemniki, kom. jajowe
Replikacja
学び始める
to proces powielania dwuniciowej cząsteczki DNA w skutek którego powstają dwie dwuniciowe cząsteczki.
Replikacja jest półzachowawcza, co znaczy, że
学び始める
każda dobudowana cząst. DNA składa się z jednej starej nici i jednej nowej, komplementarnie dobudowanej.
Proces replikacji zachodzi w
学び始める
interfazie, przed podziałem w okresie zwanym S
Celem replikacji jest:
学び始める
zwielokrotnienie materiału genetycznego, aby po podziale mejotycznym lub mitotycznym komórki miały właściwą ilość DNA.
mitoza
学び始める
dwie komórki
mejoza
学び始める
cztery komórki
Etapy replikacji:
学び始める
inicjacja, elongacja, terminacja
Inicjacja
学び始める
pękają wiązania wodorowe, między nuklenoidami. Miejsce inicjacji tworzy okienko zwane ori- miesce w którym pękło
Replikon
学び始める
to odcinek DNA, który jest replikowany jako całość
bakterie mają tylko jeden
学び始める
replikon
Elongacja- wydłużenie
学び始める
jest to komplementarne dobudowywanie. Enzym polimeraza.
Polmeraza
学び始める
enzym, w procesie elongacji wędruje po nici od 3' do 5', rozpoznaje nukleotydy i dobudowuje komplementarnie do nich. Nowa nić powstaje od 5' do 3'.
Nić wiodąca
学び始める
to nić powstająca w kierunku do widełek.
Nić opóźniona
学び始める
nić powstająca w kierunku od widełek, powstaje w fragmentach zwanych Okazaki. Wymaga czasu na rozklejenie kawałków, stąd nazwa.
Ligaza
学び始める
enzym łączący fragmenty okazaki.
Terminacja- zakończenie
学び始める
polega na połączeniu wszystkich fragmentów nowych nici. Powstają dwie dwuniciowe cząsteczki DNA
Kod genetyczny
学び始める
to sposób odczytywania informacji zapisanych w języku nukleoidów na aminokwasy w białkach
Cechy kodu: (6)
学び始める
trójkowy, bezprzecinkowy, uniwersalny, jednoznaczny, zdegenerowany, kolinearny
kod jest trójkowy
学び始める
każde 3 kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas. Jest nie nakładający się.
Kod jest bezprzecinkowy
学び始める
między trójkami nukeotydów nie ma dodatkowych nukleoidów
Kod jest uniwersalny
学び始める
ten sam sposób odczytu u wszystkich gatunków
Kod jest jednoznaczny
学び始める
konkretny rodzaj trójki koduje tylko i wyłącznie jeden aminokwas
Kod jest zdegenerowany
学び始める
istnieje kilka rodzajów trójek, kodujących ten sam aminokwas
Kod jest Kolinearny
学び始める
kolejność aminokwasów jest warunkowana kolejnością trójek.
Gen
学び始める
to taki fragment DNA, który służy do zakodowania jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednego rodzaju RNA
Rodzaje genów:
学び始める
geny niepodzielne - u bakteri; geny podzielne - u jądrowych; geny nakładające
intromy
学び始める
odcinki nie kodujące
geny nakładające się
学び始める
występują tylko u niektórych rodzajów wirusów, mają onę krótką nić materiału, na bazie swojego materiału mogą wyprodukować minimalnie 2 białka.
Ekspresja
学び始める
ujawnienie cechy w dwóch etapach- transkrypcji -> translacji
nić matrycowa
学び始める
to ta z której polimeraza odczytuje
nić kodująca
学び始める
nie używana nić
czynniki niezbędnę do translacji
学び始める
aminokwasy, mRNA, energia- ATP, tRNA- transportuje aminokwasy do rybosomu; rybosom
antykodon
学び始める
cząsteczka komplementarna do kodonu na mRNA
RNA żyje krótko
学び始める
od kilku minut do kilku dni
obróbka posttranslacyjna
学び始める
to usuwanie pierwszego aminokwasu
Cele regulacji procesu ekspresji
学び始める
produkowanie tylko potrzebnych białek; oszczędzanie energii; oszczędzanie aminokwasów; zróżnicowanie aktywności różnych komórek
Operon
学び始める
to mechanizm regulacji procesu u procariota.
Operon składa się z kilu genów
学び始める
regulatorowy; promotor; operator;
Gen regulatorowy
学び始める
służy do zakodowania białka regulatorowego. Białko to przyłącza się do operatora.
Promotor
学び始める
jest rozpoznawany przez polimeraze
Opreator
学び始める
przypina białko regulatorowe

コメントを投稿するにはログインする必要があります。