Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 フィッシュ    twosteps
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
学び始める
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
学び始める
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
学び始める
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
学び始める
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
学び始める
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
学び始める
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
学び始める
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
学び始める
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
学び始める
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
学び始める
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
学び始める
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
学び始める
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
学び始める
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
学び始める
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
学び始める
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
学び始める
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
学び始める
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
学び始める
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
学び始める
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
学び始める
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
学び始める
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
学び始める
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
学び始める
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
学び始める
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
学び始める
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
学び始める
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
学び始める
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
学び始める
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
学び始める
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
学び始める
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
学び始める
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
学び始める
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
学び始める
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
学び始める
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
学び始める
I must point out that...
Na domiar złego...
学び始める
To make matters worse...
Problem w tym, że...
学び始める
The problem is that...
Zamówiłam...
学び始める
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
学び始める
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
学び始める
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

コメント:

bamb0l 彼は書きました: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

コメントを投稿するにはログインする必要があります。