OBWE i problemy współczesnego świata

5  1    23 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
学び始める
organizacja regionalna powstała w 1994r.; skupia 56 państw; celem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpraca w zakresie polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekonomicznym i humanitarnym; decyzje podjęte na forum OBWE nie są wiążące prawnie
Poprzedniczka OBWE to:
学び始める
KBWE – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, mająca doprowadzić do odnowienia dialogu pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Wschodniej – akt końcowy konferencji przyjęty został po 2 latach rozmów w Helsinkach 1 sierpnia 1975r.
Podstawowe instytucje OBWE
学び始める
Rada Ministerialna, Wysoka Rada, Stała Rada, Konferencje przeglądowe, Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych; Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów; Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka; Zgromadzenie Parlamentarne OBWE
Podstawowe cele i zadania OBWE związane z bezpieczeństwem:
学び始める
negocjowanie porozumień dotyczących kontroli zbroje, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa; konsultacje i współpraca w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem; wpływanie na obniżenie ryzyka powstawania konfliktów
Podstawowe cele i Zadania OBWE związane z gospodarką
学び始める
działania na rzecz praw człowieka i wolności ludzkich; działania na rzecz przestrzegania zasad gospodarki wolnorynkowej; organizowanie corocznych spotkań poświęconych gospodarce i ochronie środowiska (Forum Ekonomiczne)
Która z agend OBWE działa w Warszawie?
学び始める
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)
Problem globalny
学び始める
nie dotyczy jedynie danego obszaru geograficznego, ale jego skutki odczuwalne są dla całego świata lub jego przeważającej części
Typy problemów globalnych
学び始める
demograficzne i żywnościowe; surowcowo-energetyczne; degradacji środowiska naturalnego; zagrożenia spowodowane postępem w nauce i technice; choroby cywilizacyjne; problemy cywilizacyjno-kulturowe; terroryzm; konflikty zbrojne
Problemy demograficzne i żywnościowe
学び始める
przeludnienie w krajach słabo rozwiniętych (zamieszkuje je ¾ ludności świata); zwiększone zapotrzebowanie na żywność, któremu lokalny przemysł i rolnictwo nie są w stanie sprostać; problemy demograficzne krajów wysoko rozwiniętych – ujemny przyrost naturalny i nadprodukcja żywności (nie zaspokaja ona w pełni potrzeb światowych)
Problemy surowcowo-energetyczne
学び始める
zwiększające się zapotrzebowanie na dobra materialne, a więc także surowce do ich produkcji – wykorzystanie surowców energetycznych na wysokim poziomie sprawia, że stają się one coraz rzadsze i tym samym rosną ich ceny; inwestycje w energię atomową spotykają się z protestami
Degradacja Środowiska Naturalnego
学び始める
nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych; wzrost emisji substancji szkodliwych do atmosfery; efekt cieplarniany; zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych (ścieki i nawozy)
Zagrożenia spowodowane postępem w nauce i technice
学び始める
wykorzystanie nowych osiągnięć w kontrowersyjny sposób (klonowanie, energia atomowa)
Choroby cywilizacyjne
学び始める
AIDS; anoreksja i bulimia; cukrzyca; choroby układu krążenia; depresja; nerwica; nowotwory; otyłość
Problemy cywilizacyjno-kulturowe
学び始める
dotyczą państw słabo rozwiniętych (państw trzeciego świata) i są głównie efektem kolonializmu – ogromny dystans dzieli kraje rozwinięte i kraje postkolonialne (np.: analfabetyzm)
Terroryzm
学び始める
działanie osoby lub grupy osób mające na celu wymuszenie na władzy i społeczeństwie danego kraju określonych świadczeń lub zachowań realizowane bez skrupułów – za pomocą przemocy fizycznej lub psychicznej (terroru)
Konflikty zbrojne
学び始める
działanie dwóch wzajemnie zwalczających się stron, których celem jest podporządkowanie sobie przeciwnika lub wyciągnięcie korzyści z uczestnictwa w konflikcie
Konflikt a wojna
学び始める
konflikt znaczy więcej niż wojna – stroną w konflikcie może być państwo, które formalnie nie znajduje się w stanie wojny; stroną w konflikcie może też być podmiot formalnie nie uznawany za państwo
Podział konfliktów ze względu na zasięg
学び始める
wewnętrzne (wojna domowa); zewnętrzne (minimum 2 państwa)
Podział konfliktów ze względu na terytorium
学び始める
globalne (konflikt między mocarstwami); regionalne (konflikt między najważniejszymi państwami regionu); lokalne (konflikt między państwami o słabej pozycji na arenie międzynarodowej)
Podział konfliktów ze względu na wywołujące je czynniki
学び始める
ekonomiczne; polityczne; ideologiczne
Podłoże ekonomiczne konfliktów
学び始める
zła sytuacja materialna ludności; uzależnienie ekonomiczne jednego państwa od drugiego; brak zgody na międzynarodowe ekonomiczne status quo
Podłoże polityczne konfliktów
学び始める
napięcia społeczne; podziały etniczne; roszczenia terytorialne; działalność opozycji; poczucie zagrożenia zewnętrznego
Podłożę ideologiczne konfliktów
学び始める
religia; uprzedzenia w stosunku do rasy, narodu lub grupy społecznej; uwarunkowania historyczne

OBWE i problemy współczesnego świata

OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, to organizacja międzynarodowa, uznawana za organizację regionalną. OBWE powstała 1 stycznia 1995 roku w wyniku przekształcenia KBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w organizację. Siedziba OBWE mieści się w Wiedniu, a do samej organizacji należy 57 państw. Oprócz państw europejskich, członkami OBWE są Stany Zjednoczone, Kanada, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Mongolia. Logo i flaga OBWE składa się z czterech liter: OSCE, oznaczających Organization for Security and Cooperation in Europe.

OBWE – cele i założenia

Celem OBWE jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Do jej założeń należy również umacnianie bezpieczeństwa i współpraca w zakresie polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekonomicznym i humanitarnym państw zrzeszonych. Do podstawowych zainteresowań OBWE należą problemy współczesnego świata, czyli terroryzm, choroby cywilizacyjne czy konflikty zbrojne, a zadania OBWE są związane zarówno z bezpieczeństwem, cywilizacją, jak i gospodarką. „OBWE Polska” ma siedzibę w Warszawie i jest to Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). 23:20 -23.45

Fiszkoteka i Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Dzięki naszej lekcji, dowiesz się nie tylko czym jest OBWE, ale również poznasz czym się zajmuje, jakie ma cele oraz założenia. Poznasz różnicę między konfliktem, a wojną, a także zrozumiesz rodzaje konfliktów, występujących w Europie. Zestaw rozwija wszystkie niezrozumiałe skróty (OBWE, KBWE, ODIHR), a także wymienia najistotniejsze choroby cywilizacyjne czy problemy współczesnego świata. Jeżeli uważasz tę lekcję za przydatną, koniecznie poszukaj również innych lekcji, z zakresu pojęć, organizacji czy polityki. Z chęcią polecimy Ci interesujące zestawy, a w tym: Socjalizacja i Wartości, EDB – zagrożenia powodziowe, a może… Uprawnienia prezydenta. Polecamy również szukać lekcji na własną rękę, a także tworzyć własne zestawy i dzielić się wiedzą z innymi.

コメント:

edyta 彼は書きました: 2010-12-08 19:38:49
dobre ; p.

彼は書きました: 2011-06-07 19:38:59
:)

コメントを投稿するにはログインする必要があります。