Fizyka 2 Elektromagnetyzm + prąd

 0    44 フィッシュ    Zyniek
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Czego jednostką jest kolumb (C)?
学び始める
Jednostką układu elektrycznego
Co to jest jeden Columb?
学び始める
Columb to ładunek przenoszony przez prąd o natężeniu 1 ampera w czasie 1 sekundy
Wzór na EPSILON?
学び始める
Epsilon=EoEr E= przenikalność elektryczna Eo=przenikalność elektryczna próżni Er=względna przenikalność elektryczna
Gdzie istnieje pole elektryczne?
学び始める
Wokół ładunków elektrycznych
Jak definiujemy natężenie pola elektrycznego E?
学び始める
Jest to stosunek siły F działającej na próbny łądunek dodatni q0, do wartości tego ładunku. E=F/qo
Jak obliczamy natężenie pola w określonym punkcie wiedząc, że pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków?
学び始める
Jeżeli pole jest wytwarzane przez pewną liczbę ładunków punktowych q0, q1, q2, qn... to natężenie pola w określonym punkcie obliczamy sumując natężena pól przechodzące od poszczególnych ładunków.
Co to jest DIPOL?
学び始める
Dipol jest to układ dwóch ładunków o przeciwnych znakach położonych w niewielkiej odległości od siebie.
Prawo Gaussa?
学び始める
Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zmkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni. WZÓR: wiadomka.
Co to jest E?
学び始める
Jest to natężenie pola elektrycznego.
Co to jest U?
学び始める
Jest to napięcie elektryczne.
Co to jest napięcie elektryczne miedzy punktami A i B?
学び始める
Jest to stosunek pracy wykonanej przy przesunięciu ładunku z punktu A do B do wielkości tego ładunku.
Potencjał punktu?
学び始める
Jest to napięcie pomiedzy punktem A i punktem nieskończenie odległym.
Napięcie między dwoma piunktami pola elektrycznego?
学び始める
Równa się różnicy potencjału tych punktów.
Jaka jest jednostka napięcia?
学び始める
1V=1J/C
Co to są powierzchnie ekwipotencjalne?
学び始める
Charakteryzują się tym, że w każdym ich punkcie potencjał ma wartość stałą. Powierzchnia przewodnika jest zawsze ekwipotencjalna.
Wzór na potencjał pola ładunku punktowego?
学び始める
V(r)=q/4PiEpsilon*r
Pojemnośc elektryczna?
学び始める
Pojemnością elektryczną nazywamy stosunek ładunku kondenstatora do napięcia między okładkami.
Co jest jenostką pojemności?
学び始める
Farad 1F=1C/V
Połączenie szeregowe
学び始める
Przy połączeniu szeregowym ładunki poszczególnych kondenstatorów są takie same.
Połączenie równoległe
学び始める
Przy połączeniu równoległym napięcia poszczególnych kondensatorów są takie same.
Co to jest prąd elektryczny?
学び始める
Uporządkowany ruch łądunków. ładunki są przenoszone za pośrednictwem nośników ładunku.
Jakie są rodzaje nośników?
学び始める
1. Metale - elektrony 2. Ciecze i gazy - jony dodatnie kationy jony ujemne - aniony elektrony W półprzewodnikach nośnikami są: ujemnymi są elektrony dodatnimi są dziury
Co to jest natężenie prądu?
学び始める
Jest to stosunek łądunku Q przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika "S" do czasu przeływu "t" tego łądunku.
Jednostką natężenia jest?
学び始める
Amper
Jednostką gęstości jest?
学び始める
1Am/m^2
Czym jest wywołany przepływ prądu w przewodniku?
学び始める
Jest wywołany działaniem pola elektrycznego na nośniki ładunku.
Opór elektryczny wzór
学び始める
R=U/I
Jednostką oporu jest?
学び始める
1 om = 1V/1A
Prawo ohma?
学び始める
Stosunek napięcia miedzy dwoma końcami przewodnika do natężenia przeplywającego przezeń prądu jest wielkością stałą i nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu.
Co to jest siła elektromotoryczna zródła prądu?
学び始める
Jest to napięcie na zaciskach zródła otwartego.
Wzór na opór właściwy?
学び始める
R=p*l/S l-długość przewodnika S - przkrój poprzeczny p- opór właściwy
Co charakteryzuje źródło prądu?
学び始める
1) Opór wewnętrzny 2) Siła elektromotoryczna
I prawo kirchhoffa
学び始める
W dowolnym węźle obwodu suma algebraiczna natężeń prądów wpływających i wypływających do wężła równa się zeru.
2 Prawo kirchhoffa
学び始める
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich sił Elektromotorycznych i spadów napięć jest równa zeru.
Gdzie powstają siły magnetyczne?
学び始める
W pobliżu przewodnika z prądem elektrycznym lub ciała namagnesowanego.
Siła Lorentza
学び始める
W przestrzeni istnieje pole magnetyczne o indukcji B, jeżeli na ładunek próbny q0, poruszający się w tej przestrzeni z prędkością "v" działa siła F.
Wzór na Lorentza
学び始める
F=q0(VxB)
Jednostką indukcji jest?
学び始める
Tesla - 1T = 1N/(Am)
Jednostką natężenia pola magnetycznego jest?
学び始める
1A/m
Prawo Amper'a
学び始める
Cyrkulacja wektora H wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez przewodnik z prądem jest równa natężeniu prądu płynącego w przewodniku,
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
学び始める
Polega ono na powstaniu prądów elektrycznych wskutek zmian pola magnetyczengo.
Prawo Faraday'a
学び始める
Indukowna w obwodzie (konturze) SEM indukcji (zamkniętym?) jest równa co do wartości bezwzględnej a przeciwna co do znaku prędkości zmiany strumienia magnetycznego przenikającego przez powierzchnię ograniczoną tym obwodem.
Jednostką strumienia magnetycznego jest?
学び始める
Weber (wb) 1Wb=1T*m^2
Jednostką indukcyjności jest
学び始める
henr 1H=1Wb/A

コメントを投稿するにはログインする必要があります。