Kinetyka, równowaga chemiczna, reakcje w roztworach, reakcje z wymianą elektronów

5  1    42 フィッシュ    pani truskawka
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
szybkość reakcji
学び始める
zmiana stężenia substratów lub produktów w jednostce czasu
katalizator
学び始める
substancja przyspieszająca reakcję, nie bierze udziału w reakcji
inhibitor
学び始める
substancja obniżająca szybkość reakcji
teoria zderzeń
学び始める
cząsteczki są w ciągłym ruchu - zderzenia między nimi to podstawa do zachodzenia reakcji chemicznych. Następuje zerwanie wiązań w cząsteczkach substratów a wytworzenie się wiązań w cząsteczkach produktów.
energia aktywacji
学び始める
energia jaką muszą mieć cząsteczki substratów, aby ich zderzenia były efektywne
kompleks aktywny
学び始める
kompleks który powstaje po zderzeniu cząsteczek substratów, jest to twór nietrwały, podczas jego trwania powstają częsteczki produktów
reakcja egzoenergetyczna
学び始める
reakcja przebiegająca z wydzieleniem się energii w postaci ciepła lub światła
reakcja endoenergetyczna
学び始める
reakcja przebiegająca z pochłonięciem energii z zewnątrz z otoczenia
entalpia
学び始める
termodynamiczna funkcja stanu, którą oznacza się symbolem H, określona zależnością H = U + pv, gdzie U - to energia wewnętrzna, p - cisnienie, v-objętość. Podstawową właśnością tej funkcji jest to, że jej zmiana w procesie izobarycznym jest równa ciepłu wymienionemu przez układ, jeżeli jednym rodzajem pracy wykonanej przez układ jest praca.
reakcja prosta
学び始める
reakcja o mechanizmie jednoetapowym, np. reakcja syntezy związków z pierwiastków
reakcja złóżona
学び始める
reakcje kilkuetapowe, wśród nich wyróżniamy reakcje następcze i równoległe
reakcja następcza
学び始める
etapy (reakcje) zachodzą kolejno po sobie
reakcja równoległa
学び始める
reakcja która polega na przebiegu kilku różnych procesów z udziałem tych samych substratów
reakcja łańcuchowa
学び始める
reakcja w której kolejne etapy przebiegają szybko i przypominają przewracające się domino, jedna reakcja jest przyczyną następnej
reakcja odwracalna
学び始める
podczas reakcji zachodzi równoczesne tworzenie produktów i odtwarzanie substratów. (ustala się równowaga dynamiczna)
reakcja nieodwracalna
学び始める
reakcja podczas której możliwe jest przekształcanie substratów w produkty, a niemozliwy jest proces odwrotny
równowaga dynamiczna reakcji
学び始める
stan w którym przeciwne procesy zachodzą z jednakową szybkością
prawo działania mas
学び始める
prawo Guldberga i Waagego - jeżeli reakcja osiągnie stan równowagi, wówczas iloczyn stężeń produktów podzielony przez iloczyn stężeń substratów przyjmuje dla danej reakcji wartość stałą, zależną jedynie od temperatury, nie zależy zaś od początkowych stężeń
stała równowagi reakcji
学び始める
prawo działania mas Golgberga i Waagego
reguła przekory
学び始める
jeżeli w układzie w stanie równowagi dynamicznej zmienimy stężenie substratów lub produktów, poprzez dodanie substratu lub ujęcie produktu, to równowaga reakcji przesunie się w lewo lub w prawo dla ponownego ustalenia równowagi
elektrolity
学び始める
substancje które po rozpuszczeniu w rozpuszczalniku np. w wodzie ulegają dysocjacji elektrolitycznej.
nieelektrolity
学び始める
substancje które nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej
dysocjacja elektrolityczna
学び始める
proces rozpadu związku chemicznego na jony pod wpływem wody
dysocjacja kwasów
学び始める
Kwasy dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych.
dysocjacja zasad
学び始める
Zasady dysocjują na kation metalu i aniony wodorotlenkowe.
dysocjacja soli
学び始める
Sole rozpuszczalne w wodzie dysocjują na kationy metali i aniony reszt kwasowych.
stopień dysocjacji
学び始める
stosunek liczby cząsteczek, które uległy dysocjacji elektrolitycznej, do ogólnej liczby cząsteczek elektrolitu wprowadzonych do roztworu
stała dysocjacji
学び始める
stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej, oznacza iloczyn ze stężeń jonów powstających w wyniku dysocjacji, podzielony przez stężenie niezdysocjowanych cząsteczek związku chemicznego
iloczyn jonowy wody
学び始める
to wielkość, która charakteryzuje zdolność wody do dysocjacji. W temp.Ok. 25º 1 • 10-14
pH
学び始める
wykładnik stężenia jonów wodorowych, ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych
zasady według Arrheniusa
学び始める
zasada to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorotlenkowy i jon metalu
kwasy według Arrheniusa
学び始める
kwas to cząsteczka dysocjująca w wodzie na jon wodorowy
Zasady według Brönsteda
学び始める
kwas to protonodawca
Kwasy według Brönsteda
学び始める
zasada to protonobiorca
protonodawca
学び始める
cząstka oddająca protony
protonobiorca
学び始める
cząstka pobierająca protony
miareczkowanie
学び始める
dodawanie porcjami roztworu o znanym stężeniu w celu określenia stężenia drugiego roztworu
hydroliza
学び始める
reakcja soli z wodą prowadząca do powstania nowych związków; nie ulegają jej związki (sole) pochodzące od mocnych kwasów i mocnych zasad
stopień utlenienia
学び始める
ładunek jaki zgromadziłby się na pierwiastku w związku chemicznym przy założeniu całkowitej polaryzacji wiązań w cząsteczce
reakcje redoks
学び始める
reakcje utleniania i redukcji, reakcje przebiegające ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków
utleniacz
学び始める
związek lub substancja prosta która przyjmuje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu się zwiększa - zachodzi jego utlenienie
reduktor
学び始める
związek lub substancja prosta, która oddaje elektrony w wyniku czego stopień utlenienia drugiego substratu zmniejsza się - zachodzi proces redukcji

コメントを投稿するにはログインする必要があります。