Państwo, władza

 0    16 フィッシュ    19iwcia93
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Trójpodział władzy w większości państw demokratycznych:
学び始める
trzy niezależne od siebie władze: ustawodawcza(legislatywa) -stanowienie prawa, wykonawcza(egzekutywa)- wykonywanie sądownicza(judykatywa) -kontrolowanie czy prawo jest przestrzegane
Suwerenność dzieli się na:
学び始める
zewnętrzną i wewnętrzną
Na czym polega suwerenność?
学び始める
SUWERENNOŚĆ: możliwość swobodnego decydowania o sobie i swoich sprawach lub interesach. S. wewnętrzna-polega na tym, że podmiot władzy sam decyduje o zakresie swego wewnątrz-państwowego działania. S. zewnętrzna-stanowi o tym, że państwo jest niezależne od innych podmiotów w podejmowaniu decyzji na polu międzynarodowym.
Funkcje państwa dzielimy na?
学び始める
Zewnętrzne i wewnętrzne
Funkcje zewnętrzne to:
学び始める
obrona granic państwowych, prowadzenie polityki zagranicznej.
Funkcje wewnętrzne to:
学び始める
funkcja prawodawcza, porządkowa, administracyjna, gospodarczo- organizacyjna, socjalna, kulturalno-oświatowa
Państwo dzielimy na unitarne i złożone, jakie to są?
学び始める
Państwo unitarne- p. posiadające jednolite systemy prawa i organów państwowych oraz jednolite obywatelstwo. Państwo złożone- państwo niejednolite, którego części składowe mogą być połączone na zasadach: uni, federacji lub konfederacji.
Co to jest autonomia?
学び始める
obszar wydzielony na terytorium państwa, na którym funkcjonują samodzielne organy władzy, ich samodzielność jest jednak ograniczona prawnie.
Co zakłada System parlamentarno-gabinetowy?
学び始める
zakłada odpowiedzialność polityczną rządu przed parlamentem.Np. w W. Brytanii, w Polsce, we Włoszech
Co to jest wotum nieufności?
学び始める
uchwała parlamentu wyrażająca brak zaufania do pojedynczego ministra lub do całego rządu, jej konsekwencją jest jego dymisja.
Co to jest wotum zaufania?
学び始める
uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla rządu.
Konstytucja, co to jest?
学び始める
akt normatywny o najwyższej mocy prawnej w państwie, który ustanawia zasady systemu politycznego danego państwa oraz określa obowiązki obywatelskie.
Nowelizacja konstytucji
学び始める
dokonanie zmian w treści konstytucji, możliwe tylko po przeprowadzeniu specjalnej procedury. Przepisy utrudniające zmianę konstytucji mają za zadanie chronić ustrój i system prawny państwa przed zbyt pochopnymi zmianami uzależnionymi od tymczasowej koniunktury politycznej.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ?
学び始める
W Polsce po raz pierwszy uchwalono 3 maja w 1791 r. Obecna konstytucja dn 2.04.1997r. została Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, następnie zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum, podpisana przez prezydenta umieszczona w Dzienniku Ustaw, po 3 miesiącach weszła w życie.
KONSTYTUCJA TO INACZEJ?
学び始める
USTAWA ZASADNICZA
INICJATYWA LUDOWA co to jest?
学び始める
lud sam zgłasza swoje propozycje ustaw po 100 000 głosów obywateli

コメントを投稿するにはログインする必要があります。