Teorie i formy rządzenia

 0    24 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Koncepcje i teorie pochodzenia instytucji państwa
学び始める
podboju i przemocy; klasyczna; teistyczna; umowy społecznej; klasowa; organiczna
Twórca koncepcji podboju i przemocy
学び始める
Ludwik Gumplowicz
Twórca koncepcji klasycznej
学び始める
Arystoteles
Twórcy koncepcji teistycznej
学び始める
św. Augustyn; św Tomasz
Twórcy koncepcji umowy społecznej
学び始める
Jean Jacques Rousseau; Thomas Hobbes
Twórcy koncepcji klasowej
学び始める
Karol Marks; Fryderyk Engels
Twórcy koncepcji organicznej
学び始める
August Comte; Herbert Spencer
Założenia koncepcji podboju i przemocy
学び始める
państwo powstało w wyniku podbijania grup słabszych przez silniejsze
Założenia koncepcji klasycznej
学び始める
państwo zostało stworzone przez człowieka; człowiek jest z natury polityczny; państwo jest gwarantem ładu społecznego
Założenia koncepcji teistycznej
学び始める
państwo i władza pochodzą od Boga; tylko władza pochodząca od Boga jest legitymizowana; państwo jest gwarantem spokoju i porządku
Założenia koncepcji umowy społecznej
学び始める
ludzie jako istoty polityczne są wolni i równi, naturalnie dążą do stworzenia i uczestnictwa w kulturze politycznej; umowa społęczna to porozumienie między suwerenem a poddanymi
Założenia koncepcji klasowej
学び始める
państwo powstało w wyniku konfliktu klasowego; państwo było formą ucisku proletariatu przez klasę posiadającą – zastąpi je państwo bezklasowe
Założenia koncepcji organicznej
学び始める
państwo to jednolity organizm, w którym każda z grup ma do odegrania istotną rolę, pełni właściwą sobie funkcję – jak organy w organizmie
Systemy rządzenia
学び始める
parlamentarno-gabinetowy; parlamentarno-komitetowy; kanclerski; prezydencki; półprezydencki/mieszany
System parlamentarno-gabinetowy
学び始める
rząd i parlament (władza wykonawcza i ustawodawcza) pełnią najważniejsze funkcje w państwie; rząd ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem; przykład – Holandia, Włochy
System parlamentarno-komitetowy
学び始める
inaczej system rządów zgromadzenia/konwentu; najwyższym organem władzy jest parlament; rząd pełni funkcję podporządkowanego parlamentowi komitetu wykonawczego – rząd jest powoływany przez parlament i może być przez niego odwołany; przykład – Szwajcaria
System kanclerski
学び始める
odmiana systemu parlamentarno-gabinetowego; władzy wykonawczej nie sprawuje Prezes Rady Ministrów, tylko kanclerz; prezydent pełni jedynie funkcje reprezentacyjne w stosunkach dyplomatycznych; przykład – Niemcy
System prezydencki
学び始める
najsilniejszą pozycję ma prezydent – pełni funkcje prezydenta i szefa rządu jednocześnie – ma pełnię władzy wykonawczej; parlament i prezydent są wyraźnie oddzieleni (prezydent nie ponosi przed parlamentem odpowiedzialności politycznej, ale nie posiada też możliwości rozwiązania parlamentu); przykład – USA, Federacja Rosyjska
System półprezydencki
学び始める
połączenie systemu parlamentarno-gabinetowego i prezydenckiego; prezydent ma większą władzę niż w systemi parlamentarno-gabinetowym i posiada prawo rozwiązanie parlamentu; ministrowie odpowiadają zarówno przed prezydentem, jak i przed parlamentem; przykład – Francja, Rumunia
Współczesne monarchie
学び始める
Australia; Belgia; Dania; Hiszpania; Holandia; Japonia; Kanada; Luksemburg; Norwegia; Szwecja; Tajlandia; Wielka Brytania
Współczesne federacje
学び始める
Austria; Brazylia; Niemcy; Rosja; USA; Szwajcaria
Kanclerz jest szefem rządu w:
学び始める
Austrii i Niemczech
Prezydent jest szefem rządu w:
学び始める
Brazylii; USA; Szwajcarii
Głowa jakiego państwa wybierana jest w wyborach pośrednich?
学び始める
USA

コメントを投稿するにはログインする必要があります。