Tại công sở - At work

 0    20 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
学び始める
Sorry to keep you waiting.
Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
学び始める
What time does the meeting start?
Tôi đã hoàn thành công việc cho hôm nay.
学び始める
I've finished my work for today.
Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
学び始める
I'll be back in a minute.
Bạn có cần tôi giúp một tay với dự án đó không?
学び始める
Would you like a hand with that project?
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về cái này được không?
学び始める
Could you please give me your opinion on this?
Tôi cần lời khuyên từ sếp.
学び始める
I need advice from the boss.
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。