Thuê một căn hộ - Renting an apartment

 0    20 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Bạn cho phép nuôi loại thú cưng nào?
学び始める
What kind of pets do you allow?
Thú cưng có thể ra ngoài được không?
学び始める
Can the pets be outside?
Bạn có thể giúp tôi chuyển vào không?
学び始める
Could you please help me move?
Tôi cần phải điền vào đơn.
学び始める
I need to fill an application form.
Tôi đã tìm thấy một đề nghị thuận lợi trên Internet.
学び始める
I found a convenient offer on the Internet.
Căn hộ của tôi rất lớn và có một cái ban công.
学び始める
The apartment is big and has a balcony.
Để chuyển vào, tôi phải trả tiền thuê tháng đầu tiên và tiền gửi ký quỹ an ninh.
学び始める
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(合計で 515 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。