Zaburzenia psychiczne na tle organicznym i upośledzenia umysłowe

 0    57 フィッシュ    svenska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
dwie grupy zaburzeń psychicznych i zachowania spowodowanych dysfunkcjami mózgu
学び始める
zaburzenia o obrazie klinicznym, w którym dominują zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia przytomności, zespoły, w których na plan pierwszy wysuwają się zaburzenia sądów realizujących i klasyfikujących lub zaburzeia osobowości i ogólnego wzorca zachowania
otępienie korowe
学び始める
dominują zaburzenia procesów poznawczych polegające na obniżeniu sprawności intelektualnej
zaburzenia podkorowe
学び始める
ogólne spowolnienie dynamiki myślenia i działania oraz obniżenie nastroju, apatia, ogólne zobojętnienie
jakie funkcje poznawcze są zaburzone w otępieniach?
学び始める
pamięć, uwaga, orientacja, myślenie
jakie zaburzenia myślenia występują w otępieniach?
学び始める
niezdolność do myślenia abstrakcyjnego, zubożenie bogactwa wątków i płaszczyzn rozumowania
zaburzenia afektywne w otępieniach
学び始める
zakłócenie kontroli wew. emocji, zaburznia nastroju
5 kryteriów rozpoznania otępienia wg ICD-10
学び始める
1. osłabienie pamięci 2. pogorszenie sądzenia i myślenia, zwł. w zakresie przetwarzania inf. oraz organizowania i planowania działań 3. zachowana świadomość otoczenia 4. obniżenie kontroli emocjonalnej, spadek motywacji, zmiana w obszarze zachowań społecznych 5. osłabienie pamięci przez co najmniej 6 miesięcy
2 postaci otępienia typu Alzheimera
学び始める
postać wczesna-przed 65 rż, postać późna po 65rż
najważniejsze niegenetyczne czynniki ryzyka zachorowania na Alzheimera
学び始める
wiek, uraz głowy, zakażenie wirusem Herpes simplex, płeć
3 fazy przebiegu alzheimera
学び始める
1. stadium pierwsze, wczesne- zaburzenia pamięci świeżej, trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, agresja jako sposób radzenia sobie z trudnościami 2. stadium drugie-pogłębienie zaburzeń procesów poznawczych, e-m i zachowań nawykowych. Zaburzenia STM i operacyjnej, afazja semantyczna i czuciowa, apraksje, rozpad zachowań nawykowych, brak dbałości o higienę i wygląd 3. utrata wszystkich f. intelektualnych, całkowita dezorientacja, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania
afazja semantyczna
学び始める
nie można sobie przypomnieć znanych sobie imion i nazw "na końcu języka"
afazja czuciowa
学び始める
trudności w płynnym wypowiadaniu się
apraksje
学び始める
zakłócenia w adekwatnym powtarzaniu zachowań nawykowych
zmiany degeneracyjne mózgu z alzheimerze
学び始める
zmiejszenie masy, zmiany w strukturze, zakłócenia procesów biochemicznych w kom. nerwowych
2 postaci alzheimera
学び始める
rodzinnna, uwarunkowana genetycznie i nierodzinna, spowodowana działaniem czynników egzogennych i psychogennych
sploty neutofibrynalne
学び始める
spiralnie skręcone włókna występujące w cytoplazmie komórek nerwowych chorych na alzheimera, powstające w wyniku hiperfosforylacji białka tau
płytki starcze
学び始める
u chorych na alzheimera: złogi neutoroksycznego białka: beta-amyloidu między neuronami i w ich wnętrzu
hipoteza o zaburzeniach układu cholinergicznego
学び始める
przyczyną zab. pamięci i uwagi są zmiany polegające na zmniejszeniu syntezy acetylocholiny na skutek obniżenia aktywności acetylocholnotransferazy i zmniejszenia wychwytu zwrotnego choliny
hipoteza o deficytach przekaźnictwa glutaminergicznego
学び始める
płytki starcze i sploty neurofibrynalne pojawiają się najpoerw w neuronach glutaminergicznych
przyczyny otępienia naczyniopochodnego
学び始める
zmiany niedokrwienne lub pokrwotoczne mózgu
czynniki ryzyka dla otępienia naczyniopochodnego
学び始める
miażdżyca, nadciśnienie, palenia, zawały, cukrzyca, podwyższony cholesterol
co jest b. charakterystyczne dla obrazu klinicznego otępienia pochodzenia naczyniowego?
学び始める
nierównomierność poziomu zaburzeń różnych procesów poznawczych
jakie uszkodzenia mózgu mogą mieć istotną wartość diagnostyczną dla demencji pochodzenia naczyniowego?
学び始める
jednostronny niedowład spastyczny kończyn, jednostronne wzmożenie odruchów ścięgnistych, dodatni odruch podeszwowy, porażenie rzekomoopuszkowe
otępienie wielozawałowe
学び始める
powstaje w wyniku zawału mózgu w obszarach korowych lub podkorowych
choroba binswangera
学び始める
narastające objawy zaburzeń czołowych w postaci zaburzeń wykonawczych, spowolnienia ruchowego, zaburzeń nastroju i uwagi oraz symptomami dyzartrii, nagłym płaczem lub śmiechem
jakie choroby powoduje uszkodzenie zakrętu kątowego w lewej, dominującej półkuli?
学び始める
zab. mowt, aleksja z agrafią, zespół Gerstmanna, zaburzenia krytycyzmu
zespół Gesrtmanna - objawy
学び始める
dyskalkulia, dezorientacja w zakresie prawej i lewej strony ciała, agnozja palców
jakie choroby powoduje uszkodzenie obustrone wzgórza?
学び始める
zaburzenia pamięci, afazja czuciowa, obniżenie/brak krytycyzmu
najczęstsza choroba mózgu
学び始める
postępujące zwężenia i zatory małych naczyń krwionośnych, które przejawiają się w postaci różnych zespołów zwanych otępieniem podkorowym
objawy otępienia podkorowego
学び始める
trudności w uczeniu się, przypominaniu zdarzeń, zaburzenia myślenia
zespół rzekomoopuszkowy
学び始める
śmiech i płacz organiczny
Zespół Picka - neuropatologia
学び始める
zanik płata czołowego i/lub skroniowego
zespół Picka - objawy
学び始める
1. osłabienie kontroli emocji, zaburzenia uwagi, nadaktywność 2. apatia, zanik spontaniczności, spowolnienie psychoruchowe 3. perseweracje, echolalie, echopraksje, stereotypie
choroby prionowe-przykłady
学び始める
Creutzfelda-Jakoba, Gerstmanna-Strausslera-Schenkera, śmiertelna bezsenność rodzinna
choroby prionowe - neuropatologia
学び始める
zmiany gąbczaste i blaszki amyloidowe w korze i obszarach podkorowych
patomechanizm zespołu Parkinsona
学び始める
zniszczenie komórek dopaminergicznych
majaczenie
学び始める
przymglenie świadomości, które pojawia się nagle, a nasilenie objawów zmienia się w ciągu dnia. zmniejszona jasność rozpoznania otoczenia z jednoczesnym obniżeniem zdolności do koncentracji, utzymywania i przemieszczania uwagi
jakie objawy zaburzeń psychoruchowych występują w majaczeniu?
学び始める
nagłe i nieprzewidywalne zmiany w poziomie aktywacji, wydłużony czas reakcji, przyspieszony/spowolniony tok wypowiedzi, nieadekwatna do wielkości bodźca, nadmierna reakcja zaskoczenia
jakie zaburzenia cylku sen-czuwanie mogą występować w majaczeniu?
学び始める
bezsenność, odwrócenie rytmu sen-czuwanie, koszmary senne
czynniki wpływające na pojawieni się zaspołów majaczeniowych
学び始める
zatrucia lekami, alkoholem i opiatami, neuroinfekcje, choroby zakaźne, zaburzenia krążenia, guzy wewnątrzczaszkowe, urazy czaszkowo-mózgowe
czym charakteryzują się zaburzenia osobowości spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu?
学び始める
zmianą przedchorobowych wzorców zachowania, szczególnie wyrażania emocji, potrzeb i impulsów
wskaźniki zaburzeń osobowości o podłożu organicznym?
学び始める
zmniejszenie wytrwałości w realizacji zadań, chwiejność emocjonalna, zaspokajanie potrzeb i popędów z naruszeniem norm moralnych/społecznych, zaburzenia procesów poznawczych, zmiany w dynamice i spójności wypowiedzi, zmienione zachowania seksualne
zaburzenia osobowości rzekomopatyczne
学び始める
gdy dominują objawy o zmniejszonej wytrwałości w osiąganiu celów i apatia
rzekomopsychopatyczna postać zaburzeń osobowości
学び始める
gdy ujawniają się deficyty gł. w zakresie wytrwałości działania, chwiejność emocjonalna, deficyty kontroli popędów i impulsów
czym charakteryzują się zab. osobowości charakterystyczne dla padaczki limbicznej?
学び始める
nadmierna podejrzliwość, nastawienia paranoiczne, mędrkowanie z zaburzeniami płynności wypowiedzi
upośledzenia umysłowe
学び始める
obniżenie poziomu rozwoju wielu procesów i f. poznawczych, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie inteligencji i zdolnościach adaptacyjnych
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu lekkim
学び始める
50-69
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu umiarkowanym
学び始める
35-49
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu znacznym
学び始める
20-34
zakres IQ w upośledzeniu w stopniu głębokim
学び始める
<20
efektem jakiej mutacji jest fenyloketonuria?
学び始める
mutacja w genie PAH
zespół łamliwego chromosomu X
学び始める
przejawia się lekkim/umiarkowanym upośledzeniem intelektualnym, często sprzężonym z autyzmem, dziedziczony zarówno ze strony matki jak i ojca, w 4 pokoleniu pojawiają się deficyty intelektualne, zaburzenia emo
przycyna choroby hurler + druga nazwa
学び始める
wada enzymu; mukopolisacharydoza
embriopatie
学び始める
zaburzenia w rozwoju umysłowym, które mają swoje źródła w okresie ciąży i pojawiły się na skutek zadziałania różnych czynników, w tym zakażeń wirusowych, bakteryjnych i innych popierdolonych jak lato z radiem rzeczy
4 najczęśtsze embriopatie
学び始める
różyczkowa, uwarunkowana toksoplazmozą, hemolityczna, poalkoholowa
FAS - symptomy
学び始める
zaburzenia wzrostu, zniekształcenia twarzoczaszki, uszkodzenia OUN
zespół sawanta
学び始める
IQ 40-70, uogólnione zaburzenia rozwoju: autyzm/asperger + uzdolnienia plastyczne/muzyczne/matematyczne

Zaburzenia psychiczne i upośledzenia umysłowe

Do zaburzeń psychicznych zaliczane jest wiele rozmaitych problemów. Wśród nich wymienia się zarówno depresję. jak i zaburzenia osobowości, czy charakterystyczne schorzenie wśród osób starszych - choroba Alzheimera. Wyróżnia się wiele przyczyn zaburzeń psychicznych. Poszczególne zaburzenia różnią się od siebie m.in. zakresem objawów, a także tym,w jakich przedziałach wiekowych występują. Zaburzenia psychiczne - rodzaje, które najczęściej występują to zaburzenia psychotyczne, czyli stany chorobowe, w których występują urojenia, otępienie mózgu, majaczenie i zaburzenia świadomości. Innym rodzajem są zaburzenia niepsychotyczne: nerwica, niepełnosprawności intelektualne oraz zaburzenia osobowości i uzależnienia od alkoholu i innych substancji.

Upośledzenia umysłowe - klasyfikacja

Wyodrębnienie i klasyfikacja poszczególnych zaburzeń psychicznych dokonano głównie z praktycznych względów, związanych z zasadami postępowania prawnego i medycznego. Częściej stosuje się termin zaburzenia niż choroba, aby uniknąć poważniejszych wątpliwości. W polskim ujęciu prawnym choroba psychiczna ma inne znaczenie od terminu zaburzenie. Osoby cierpiące na tak rozumiane choroby psychiczne mają większy dostęp do świadczeń medycznych. Polecamy także inne nasze lekcje związane z psychiatrią i psychologia: schizofrenia i inne zaburzenia psychiczne, analiza psychologii klinicznej oraz zaburzenia osobowośći i seksualne.

Nauka dla każdego

Fiszki to najlepszy sposób na szybkie zapamiętywanie i efektywną naukę. Dzięki naszym interaktywnym fiszkom możesz uczyć się na wiele sposobów i zapamiętywać za pomocą wszystkich zmysłów. W przygotowanej przez nas lekcji szybko zapamiętasz wszystkie choroby mózgu i zaburzenia dysocjacyjne. Nagrania mp3, różnorodne tryby nauki i Inteligentny System Powtórek sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy z pewnością odnajdą się w naszym sposobie nauki. Dołącz do nas już dziś i zobacz jak przyjemna jest nauka z Fiszkoteką!

コメントを投稿するにはログインする必要があります。