Psychologia poznawcza

 0    179 フィッシュ    svenska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
GRUPY METOD BADAWCZYCH
学び始める
BADANIA KLINICZNE OBSERWACJA SYMULACJA KOMPUTEROWA EKSPERYMENT LABORATORYJNY
METODY OBRAZOWANIA PRACY MÓZGU
学び始める
PET fMRI
METODA DODNERSA
学び始める
tworzymy wiele wersji tego samego testu, które różnią się ilością niezbędnych operacji umysłowych różnice czasowe wynikające z różnej ilości operacji pozwalają określić długość każdej z nich
WYZNACZNIKI SPRAWNOŚCI PROCESU PRZETWARZANIA INFORMACJI
学び始める
CZAS REAKCJI ILOŚĆ POPEŁNIONYCH BŁĘDÓW
PARADYGMAT BADAŃ SPERLINGA NAD PAMIĘCIĄ IKONICZNĄ
学び始める
wyświetlał tachistostkopem przez 50ms: puste plansza zbiory liter 1,2,3 szeregi, każdy 3-12 jednostek pusta plansza pełne lub częściowe odtwarzanie
PROBLEM BADAWCZY SPERLINGA NAD PAMIĘCIĄ IKONICZNĄ
学び始める
czy jest taka możliwość, by początkowo w pamięci było dostępne więcej informacji, które zanikają, zanim zostaną odtworzone?
WYNIKI BADAŃ SPERLINGA NAD PAMIĘCIĄ IKONICZNĄ i wnioski
学び始める
przy pełnym odtwarzaniu - 4,5 jednostki przy częściowym odtwarzaniu - 3-4 jednostki wniosek: bezpośrednio po zniknięciu bodźca wizualnego pamięć przechowuje niemal pełny obraz zbioru
CO WG SPERLINGA POWODUJE ZAPOMINANIE Z IKONICZNEJ?
学び始める
czas, który upływa od prezentacji bodźca wzrokowego, przy czym ilość odtwarzanych liter zmniejsza się wraz z czasem do 500ms, później nie ma już róźnicy
Jakie informacje zawiera pamięć sensoryczna?
学び始める
Jeszcze nie zinterpretowane - PREKATEGORIALNE
MASKOWANIE
学び始める
bodziec maskujący wywołuje interferencję w percepcji bodźca widzianego wcześniej w tym samym miejscu
trwałość wizualna
学び始める
utrzymywanie się wrażenia wzrokowego, gdy bodziec przestał już działać
powidok
学び始める
doznanie wzrokowe pojawiające się po usunięciu bodźca, czy inaczej obraz następczy może przybierać kolor dopełniający w stosunku do bodźca wyjściowego
2 rodzaje maskowania wstecznego stosowane przez Turveya i kiedy działają
学び始める
SZUM WIZUALNY - działa, gdy bodziec i maska prezentowane do tego samego oka WZÓR - działa najlepiej, gdy mały odstęp czasowy między maską z bodźcem
efekt modalności
学び始める
ostatnie dwa słowa z listy są odtwarzane lepiej po prezentacji słuchowej niż wzrokowej
efekt sufiksu
学び始める
gdy na końcu listy prezentowanej słuchowo pojawia się nieistotne słowo, to odtwarzanie poprzedzających go słów obniża się działa też przy odczytywaniu z usty, gdy toś bezgłośnie czyta słowo
Stanowisko obrazowe (Kosslyn, Paivio) jeśli chodzi o naturę wyobrażeń
学び始める
wyobrażenia wzrokowe są kodowane w postaci reprezentacji posiadających własności przestrzenne i specyficzne dla poszczególnych modalności zmysłowych
Stanowisko propozycjonalne (Anderson, Pylyshyn) jeśli chodzi o naturę wyobrażeń
学び始める
Dane zmysłowe są kodowane w postaci abstrakcyjnych zbiorów twierdzeń i sądów
Badania Sheparda nad reprezentacjami wyobrażeniowymi -jak wyglądały - wersje -wnioski
学び始める
Badania Sheparda nad reprezentacjami wyo ポーランド語で
Badani porównywali pary map mogli albo cały czas korzystać z mapy (percepcja) albo mapa była usuwana z pola widzenia (wyobraźnia) dawali sobie równie dobrze radę
Rotacje mentalne (Cooper i Shepard)
学び始める
badani przekształcają obiekty tak jak robiliby to w rzeczywistości - w kierunku, który umożliwia najszybsze obrócenie do pozycji wyjściowej
Badania Kosslyna nad skaningiem mentalnym - dwie wersje
学び始める
- badani wyobrażali sobie prostokąt i w jego obrębie zwierzę - im większy wyobrażany obiekt tym krótszy czas odpowiedzi na pyt. dot. cech wyobrażonego obiektu - wyobrażanie zwierząt parami, które znacznie różniły się wielkością - czas odpowiedzi zależny od względnej wielkości obu obiektów
Efekt ziarnistości
学び始める
w przypadku wyobrażeni złożonych (np. królik i słoń) czas decyzji dłuższy niż w przypadku wyobrażeń prostych (np. królik i mucha)
Badania Kosslyna, Ball i Reiser nad skaningiem mentalny -> efekt odległości
学び始める
Zapamiętywanie obiektów na mapie, skupienie uwagi na wyobrażonej plamce, która się między nimi w wyobraźni porusza - im bardziej oddalony punkt, tym dłużej to trwa
Modyfikacja eksperymentu z mapą (Zimmer)
学び始める
uczenie się mapy: w całości, we fragmentach lub z inf. werbalnych nt. terenu ujętego na mapie Brak większych różnic między całościowym a fragmentarycznym, ale na podst. inf. werbalnych trudniej
Istota efektu stroopa
学び始める
Utrudnienie w przetwarzaniu bodźców niespójnych w porównaniu z bodźcami spójnymi
Skąd bierze się efekt stroopa
学び始める
czytanie zajmuje nam mniej czasu niż nazywanie kolorów, bo jest czynnością silnie zautomatyzowaną
Miara efektu interferencji w Stroopie
学び始める
Różnica między średnim czasem potrzebmym na nazwanie koloru słowa niespójnego, a średnim czasem potrzebnym na nazwanie słowa spójnego
o czym świadczyć może słaby efekt interferencji?
学び始める
o silnej kontroli poznawczej
Stroop emocjonalny
学び始める
zadaniem osób badanych jest nazwanie koloru, jakim napisano słowa kojarzące się z lękiem albo rzeczami o nieprzyjemnym zabarwieniu
Stroop rozproszony
学び始める
zadaniem osób badanych jest nazwanie koloru obiektu występującego w towarzystwie wyrazu oznaczającego zupełnie inny kolor
Stroop figuralny
学び始める
osoby badane widzą figurę zbudowaną z innych figur. Zadanie polega na nazwaniu figury stanowiącej tworzywo, a zignorowaniu figury głównej
Stroop kierunkowy
学び始める
zadaniem osób badanych jest reakcja za pomocą odpowiedniego klawisza klawiatury na strzałkę pokazującą kierunek przeciwny niż klawisz
od czego zależy wielkość efektu Stroopa?
学び始める
od ogólnej kompetencji językowej
hamowanie - definicja i funkcje
学び始める
hamowanie to mechanizm wspomagający proces selekcji informacji utrudnia dostęp do informacji nieistotnych powstrzymuje niepożądaną w danym momencie aktywność neuronalną
jak zachodzi kodowanie informacji w pamięci deklaratywnej?
学び始める
poprzez włączanie nowej informacji w struktury wiedzy, co dokonuje się na drodze uczenia się jawnego
co przechowuje pamięć semantyczna?
学び始める
pamięć semantyczne przechowuje symboliczne reprezentacje wiedzy ogólnej
jak wydarzenia są kodowane w pamięci epizodycznej?
学び始める
bezpośrednio, w takiej postaci w jakiej zostały spostrzeżone, razem z kontekstem
w jaki sposób nabywane są formy pamięci niedeklaratywnej?
学び始める
na drodze wielokrotnego powtarzania czynności albo uczenia się mimowolnego
jaki charakter wg magazynowych teorii pamięci (Atkinson, Shiffrin) ma przetwarzanie informacji?
学び始める
sekwencyjny
pojemność STM
学び始める
80 bit 7 +/- 2 elementy
badania Glanzera i Cunitza nad STM - jakie dwa efekty
学び始める
pierwszeństwa i świeżości
co obrazuje krzywa pozycyjna?
学び始める
prawdopodobieństwo prawidłowego odtworzenia bodźców z listy w zależności od ich pozycji na liście
dowody przemawiające za magazynowym modelem pamięci
学び始める
1-różne czynniki powodujące zapominanie (STM-podobieństwo akustyczne bodźców, LTM-podobieństwo semantyczne bodźców) 2-specjalny rodzaj zapominania w LTM - utrata dostępu (->tip of the tongue effect) 3-
dowody przeciw magazynowym modelom pamięci
学び始める
1-nie zawsze uczenie się zachodzi ustaloną w tych modelach ścieżką (->uczenie mimowolne) 2-kodowanie w LTM może zachodzić nie tylko semantycznie, ale też werbalnie i niewerbalnie
jak Baddeley tłumaczy wyniki procedury Petersonów z zapamiętywaniem sylab i odliczaniem wstecz stosowanej do badania STM?
学び始める
procedura ta prowadzi do interferencji, ponieważ przechowywanie sylab i odliczanie angażuje ten sam rodzaj reprezentacji
3 powody zapominania z STM
学び始める
czas, interferencja, przekierowanie uwagi na inną czynność
jaką właściwość wpływającą na ilość zapamiętanych danych ma wg Simona STM?
学び始める
łatwiej zapamiętujemy dużo małych fraz niż "dużych brył"
efekt podobieństwa fonologicznego (Baddeley)
学び始める
słowa i głoski podobnie brzmiące trudniej nam wydobyć z pamięci
amnezja wsteczna - przyczyny
学び始める
uszkodzenie hipokampa, płatów skroniowych i czołowych
kodowanie
学び始める
automatyczny proces tworzenia reprezentacji informacji w pamięci
Badania Ebbinghausa nad zapamiętywaniem i odpamiętywaniem - wnioski
学び始める
im więcej elementóe na liście tym więcej powtórzeń niezbędnych do bezbłędnego odtworzenia
co zapewnia zastosowanie bezsensownego materiału w procedurze zapamiętywania?
学び始める
bezsensowny materiał umożliwia wyeliminowanie wpływu uprzedniej wiedzy na zapamiętywanie
Badania Ebbinghauda nad oszczędnością przy ponownym uczeniu się
学び始める
Jeśli listy są identyczne to czazs zaoszczędzony jest f. liniową liczby powtórzeń w 1. dniu
jaka wiedza wg Tulvinga bierze udział w odtwarzaniu?
学び始める
W odtwarzaniu bierze udział zarówno wiedza semantyczna jak i proceduralna
Co oprócz l. powtórzeń ma wpływ na zapamiętywanie?
学び始める
rozłożenie powtórzeń w czasie
Czym wg Josta różnią się skojarzenia o jednakowej silie, a których jedno jest starsze od drugiego?
学び始める
skojarzenie chronologicznie wcześniejsze będzie bardziej podatne na dobroczynny wpływ ponownego ucznia się
W jaki sposób dłuższa przerwa między ekspozycją elementów listy, a w jaki sposób dł. przerwy między kolejnymi próbami wpływają na zapamiętanie (Hovland)
学び始める
Dłuższa przerwa między ekspozycją elementów listy wpływa pozytywnie na zapamiętanie, ponieważ w takich warunkach bardziej efektywne jest kodowanie, a długość przerwy między kolejnymi próbami uczenia się całej listy nie ma związku z efektywnością zapomiętywania
Grupowanie kategorialne (Bousfield)
学び始める
POziom odtworzenia jest istotnie wyższy dla słów powiązanych kategorialnie niż dla niepowiązanych, ponieważ dane słowo kojarzone jest za strukturami wyższego rzędu reprezentującymi nazwę kategorii. Przy odpamiętaniu wystarczy przypomnieć sobie jedno pojęcie by aktywować całą kategorię
Kiedy wg Frosta w procesie kodowania biorą udział zarówno semantyczne jak i wizualne cechy materiału obrazkowego?
学び始める
gdy badani byli przygotowani na test swobodnego odtwarzania
hipoteza skąpca poznawczego (Fiske, Taylor)
学び始める
zapamiętanie nazw obiektów stanowi minimum, które wystarcza do efektywnego rozpoznania, ale może się okazać nieefektywne w swobodnym odpamiętywaniu. Ucząc się pod kątem testu swobodnego odtwarzania zapamiętujemy materiał wieloaspektowo, a gdy do rozpoznawania - kodujemy minimalną ilość informacji, która pozwoli nam na różnicowanie treści znanych od nieznanych
Jaki jest warunek tego, by grupowanie kategorialne wpływało pozytywnie na odpamiętywanie?
学び始める
Kategorie muszą być wychwycane przez os. badane
elaboracja
学び始める
opracowywanie materiału, polegające na dodaniu do informacji czegoś, co w niej oryginalnie nie było. Może ona wyzwolić poszukiwanie dodatkowych inf., które prowadzą do doprecyzowania materiału. Prowadzi do pogłębiania przetwarzania.
Kiedy wg Goddena i Baddeley poprawność odtworzenia rośnie o połowę?
学び始める
kiedy występuje zgodność kontekstu zapamiętywania i odtwarzania
efekt specyficzności kodowania (Tulving, Thomson)
学び始める
w pewnych warunkach rozpoznanie, zazwyczaj prowadzące do lepszych rezultatów, może okazać się trudniejsze niż przypominanie
techniki mnemoniczne odnoszące się do teorii podwójnego kodowania (Paivio) - na czym polegają + przykład
学び始める
w nich wykorzystujemy więcej niż 1 kod reprezentacji w trakcie nabywania materiału, np metoda obrazów interaktywnych
techniki mnemoniczne oparte na różnych sposobach organizowania informacji - w jaki sposób pomagają + 3 przykłady
学び始める
wspomagają znalezienie sposobu kategoryzacji albo odwołują się do wcześniej nabytej, złożonej wiedzy jako szkieletu dla zapamiętywanych informacji, no. kategoryzowanie, system słów-wieszaków, metoda loci
2 rodzaje odpamiętywania
学び始める
rozpoznawanie i przypominanie
3 metody odtwarzania
学び始める
odtwarzanie w kolejności, swobodne, ukierunkowane
czego miarami są przypominanie i rozpoznawanie?
学び始める
są miarami pamięci jawnej
metody badanie odpamiętania z pamięci niejawnej
学び始める
klasyfikacja materiału, uzupełnianie fragmentów, poziom wykonania zadań wymagających kontrolowania złożonych systemów dynamicznych
Czym wg Luh różni się rozpoznawanie od od przypominania jeśli chodzi o efektywność?
学び始める
Rozpoznawanie prowadzi do lepszych rezultatów i jest bardziej odporne na upływa czasu
2 podstawowe różnice między odtwarzaniem a rozpoznawaniem
学び始める
dostępność wskazówek wydobycia(odtwarzanie-wewnętrzne, rozpoznawanie-zewnętrzne), liczba faz procesu (odtwarzanie-2, rozpoznawanie-1)
2 fazy procesu odtwarzania
学び始める
1. przeszukanie pamięci i wydobycie inf. 2. rozpoznanie czy odnaleziona inf. jest tą, która wcześniej była prezentowana
paradoks frekwencji słów
学び始める
słowa o wysokiej frekwencji występowania w języku są lepiej odpamiętywane na drodze odtwarzania niż rozpoznawania
interferencja retroaktywna
学び始める
zapominanie dawniejszej informacji pod wpływem świeższej
w jaki sposób można wyeliminować interferencję retroaktywną?
学び始める
za pomocą odtwarzania ukierunkowanego
3 rodzaje wpływu nastroju na odpamiętywanie
学び始める
1. poprawność odpamiętania jest wyższa, jeśli nastrój, w którym odpamiętanie się odbywa jest zgodny z tym, w którym inf. zostały zakodowane 2. pozytywny nastrój na ogół sprzyja zapamiętywaniu 3. lepsze odpamiętywanie, gdy materiał ma osobisty charakter
teoria poziomów przetwarzania Craika i Lockharta
学び始める
trwałość śladów pamięciowych wiąże się z głębokością przetwarzania stymulacji, która jest efektem kodowania informacji i późniejszej obróbki informacji
jaki charakter ma pamięć wg Craika i Lockharta?
学び始める
pamięć ma charakter jednorodny, chociaż pogłębienie prztwarzania może angażować różne mechanizmy poznawcze
czym jest percepcyjna analiza sytuacji i co jest jej produktem ubocznym?
学び始める
percepcyjna analiza symulacji to złożony proces angażujący-przy głębszym przetwarzaniu-również wieloaspektową interpretację stymulacji
czym są zgodnie z teorią poziomów przetwarzania zapisy pamięciowe?
学び始める
zapisy pamięciowe nie stanowią bezpośredniego odwzorowania bodżca, ale są zapisem operacji poznawczych składających się na proces jego percepcji
co wpływa pozytywnie na sprawność odtwarzania stymulacji?
学び始める
głębokie przetworzenie stymulacji
od jakich 2 czynników uzależnione są przywołania pamięciowe?
学び始める
przywołania pamięciowe są uzależnione od możliwości późniejszego odtworzenia operacji, które uczestniczyły w procesie interpretacyjnym oraz od przebiegu procesów interpretacji bodźca
Dlaczego Najder uważa, że nawet gdyby usunąć wszystkie niesprawności systemu poznawczego, przywołania pamięciowe interindywidualne byłyby różne?
学び始める
ponieważ przebieg procesów interpretacji u różnych ludzi może być różny, nawet jeśli działają na nich te same bodźce
2 poziomy przetwarzania
学び始める
płytszy - zw. z analizą fizycznych właściwości stymulacji, głębszy -zw. z analizą znaczenia stymulacji
jaką właściwość wykazały badania pamięci w kategorii poziomów przetwarzania? (ja liczyłam samogłoski)
学び始める
im głębszy poziom przetwarzania, tym dłuższy czas reagowania, ale lepszy wskaźnik niezamierzonego zapamiętywania materiału
efekt autoreferencji
学び始める
dane odnoszące się do nas samych zapamiętujemy najlepiej
Czego dowiedli Hyde i Jenkins badając poziomy przetwarzania?
学び始める
nawet jeśli poinformujemy osoby badane o teście sprawdzającym poziom zapamiętania słów, nie wpłynie to na rezultaty
2 rodzaje powtarzania i ich cechy
学び始める
podtrzymujące- powtarzanie operacji, które zostały uprzednio wykonane na danym materiale, nie prowadzi do pogłębienia przetwarzania, a jego funkcją jest aktywne podtrzymanie inf. na danym poziomie, pogłębiające- zastosowanie nowych, zazwyczaj semantycznych operacji w stosunku do materiału pamięciowego, prowadzących do jego głębszego przetwarzania
2 rodzaje elaboracji (morris, Bransford)
学び始める
elaboracja materiału- pogłębiamy znaczenie bodźca, elaboracja relacji- odnosimy dany bodziec do naszej wiedzy
która część mózgu zostaje aktywowana w przypadku przetwarzania głębokiego?
学び始める
lewa dolna kora przedczołowa półkuli
która część mózgu zostaje aktywowana w przypadku przetwarzania płytkiego?
学び始める
obustwonne obszary bruzdy śródciemieniowej i zakrętu wrzecionowatego oraz obszar przedczołowy prawej półkuli i górny zakręt potyliczny lewej półkuli
rozumowanie dedukcyjne - definicja + 2 cechy
学び始める
wyciąganie wniosków z przesłanek z wykorzystaniem formalnych reguł logiki. wniosek niezawodny, nie prowadzi do uzyskania nowej wiedzy
2 rodzaje zadań wykorzystywanych w badaniach nad wnioskowaniem dedukcyjnym
学び始める
1. wymagające ewaluacji konkluzji-os, badanej prezentuje się i przesłanki i wniosek, a ona ma ocenić poprawność konkluzji 2. wymagające generowania konkluzji- osoba bad. samodzielnie generuje wnioski
rozumowanie indukcyjne - definicja + 3 cechy
学び始める
wyprowadznie nowych twierdzeń na podstawie skończonej l. zgromadzonych przypadków. wniosek niepewny, dostarcza nowych inf., wykrywamy i formułujemy prawidłowości ogólne
Z jakimi 3 zagadnieniami można wg Evansa powiązać kierunki badań nad rozumowaniem?
学び始める
1. problem kompetencji w zakresie rozumowania(czy ludzie z natury potrafią rozumować logicznie?) 2. identyfikacja systematycznych tendencji w rozumowaniu 3. wpływ zawartości zadania i kontekstu na rozumowanie
sylogizm - definicja
学び始める
schemat wnioskowania dedukcyjnego, w którym wniosek wyciąga się na podstawie przesłanek.
Z jakich 3 terminów połączonych relacją składa się każda przesłanka?
学び始める
1. z terminu większego=orzecznika wniosku=predykatu 2. z terminu średniego 3. z terminu mniejszego=podmiotu
2 rodzaje sylogizmów
学び始める
liniowy, kategoryczny
sylogizm liniowy
学び始める
związek między wszystkimi trzema terminami ma charakter liniowy i dotyczy porównania natężenia jakiejś właściwości użytych terminów (np. X wyższy od Y, Y niższy od Z)
sylogizm kategoryczny
学び始める
orzeka o przynależności użytych w niej terminów do określonej kategorii (np. niektórzy ludzie są interesujący, żaden artysta nie jest interesujący)
efekt atmosfery
学び始める
dot. błędów polegających na tendencji os. badanych do generowania wniosków na podstawie atmosfery tworzonej przez kwantyfikatory zawarte w przesłankach (np. WSZYSTKIE A są B, WSZYSTKIE C są B, więc WSZYSTKIE A są C)
Hipoteza faworyzowania konkluzji negatywnej (Begg, Denny)
学び始める
negatywna przesłanka tworzy atmosferę negatywną, nawet jeśli inne przesłanki są pozytywne
hipoteza faworyzowania konkluzji szczegółowej
学び始める
szczegółowa przesłanka tworzy atmosferę szczegółową, nawet jeśli pozostałe przesłanki są ogólne
3 wyjaśnienia efektu atmosfery
学び始める
1. podobieństwo syntaktyczne przesłanek (składnia nas skłania) 2. hipoteza inwersji terminów w przesłankach (Chapman) - stosowanie równoważności w miejscu kiedy to jest nieuprawnione->kwadrat i prostokąt 3. hipoteza strategii dopasowania (Wetherick) - wybieramy bardziej zachowawczą konkluzję, czyli taką, która dot. mniejszej liczby przypadków
3 stanowiska co do formy reprezentacji sylogizmów liczbowych
学び始める
wizualno-przestrzenna (Johnson-Laird, Gott) mieszana(Sternberg) propozycjonalna=w postaci sądów (Clark)
jaki wg Oakhill i Johnsona-Lairda wpływ na rozumowanie sylogistyczne ma wiedza i kontekst?
学び始める
badani częściej formułują wnioski poprawne, jeśli są one zgodne z wiedzą potoczną, jeśli wnioski są sprzeczne z wiedzą potoczną twierdzą, że nie da się rozwiązać, a gdy rzeczywiście nie da się rozwiązać-częściej formułują błędne konkluzje
4 rodzaje implikacji
学び始める
Modus ponens(jeżeli P to Q, P, więc Q), Potwierdzenie Następnika (Jeżeli P to Q, Q, więc P), Zaprzeczenie Poprzednika (Jeżeli P to Q, nieP, więc nieQ), Modus Tollens (Jeżeli P to Q, nieQ, więc nieP)
które z 4 rodzajów implikacji są zawsze niezawodne?
学び始める
modus tollens i modus ponens
badania Watsona nad błędami rozumowania warunkowego (z kartami) - które strategie wybierają najczęściej ludzie i dlaczego?
学び始める
ludzie do sprawdzenia poprawności hipotezy dot. kart wykorzystywali najczęsciej modus ponens i potwierdzenie następnika. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi preferuje strategie konfirmacyjne testowania hipotez
efekt materiału tematycznego (Griggs, Cox)
学び始める
eksperyment z kartami dot. wieku i spożywanego napoju pokazały, że większość osób poprawnie odwracała karty
czego dowodzą badania Cosmides jeśli chodzi o posługiwanie się implikacją w syt. społecznych?
学び始める
ludzie w pewnych syt. społecznych, tj. wykrywanie oszustów, zadziwiająco sprawnie posługują się implikacją
co wg Braine może zwiększyć poprawność rozumowania przy implikacji?
学び始める
rozszerzenie kontekstu
sztywność myślenia
学び始める
utrzymywanie się postawy, przeświadczenia lub sposobu działania, mimo zmiany warunków i braku uch dalszej przydatności. w rozwiązywaniu problemów przeszkadza w redefinicji problemu.
3 rodzaje sztywności myślenia wg Hunzikera
学び始める
1. związana z nawykiem-uruchomienie szybkiej i dobrze utrwalonej, ale niedopasowanej do sytuacji reakcji 2. związana z restrukturyzacją sytuacji problemowe - trudność w reorganizacji dostęnych danych w celu ich ponownego zestawienia 3. związana z generowaniem różnorodnych rozwiązań-odwrotność giętkości ideacyjnej
giętkość ideacyjna
学び始める
zdolność do generowania wielu różnorodnych rozwiązań problemów o charakterze dywergencyjnym
nastawienie
学び始める
schematyczne podejście do problemu, zgodne z wcześniej wytworzonym sposobem jego reprezentacji lub utrwaloną procedurą poszukiwania rozwiązania
Co wg Newella i Simona może ulec zniekształceniu podczas rozwiązywania problemu?
学び始める
każdy z elementów definicyjnych: dane początkowe, cele, operatory i ograniczenia
do jakich 2 efektów dochodzi podczas problemu dzbanów wody Luchinsa?
学び始める
do indukcji nastawienia, która prowadzi do wytworzenia u os. badanej sztywnego sposobu rozwiązywania + efekt mechanizacji myślenia
kiedy, wg Ransophera i Thompsona, siła efektu Luchinsa jest największa?
学び始める
gdy jest jak najwięcej zadań powodujących indukcję nastawienia
mechanizacja myślenia - jej plus i minus
学び始める
+ jest strategią korzystania z ograniczonych zasobów=minimalizuje wysiłek poznawczy -utrudnia wykorzystywanie procesów metapoznawczych
jaki efekt może towarzyszyć mechanizacji myślenia?
学び始める
osłabienie kontroli poznawczej
inercja mentalna
学び始める
uporczywe stosowanie schematów, mimo że nie są one już adekwatne do sytuacji
inercja ideacyjna
学び始める
usztywnienie się na jednym rodzaju generowanych rozwiązań, krążenie wokół jednego pomysłu
fiksacja funkcjonalna
学び始める
niezdolność do używania obiektów inaczej, niż w ich typowej funkcji
sztywność rozumiana jako cecha osobnicza - jak badamy? z czym jest związana?
学び始める
badamy kwestionariuszowo, jest pozytywnie związana ze sztywnością ideacyjną w zadaniach poznawczych
4 czynniki przeszkadzające w rozwiązywaniu problemów wg Kotovsky
学び始める
1. duży stopień nowości 2. duża liczba reguł 3. duża złożoność reguł 4. niezgodność reguł z intuicją
transfer negatywnyy
学び始める
rozwiązanie wcześniejszego problemu utrudnia rozwiązanie późniejszego
transfer pozytywny
学び始める
rozwiązanie wcześniejszego problemu ułatwia poradzenie sobie z rozwiązaniem późniejszego problemu
maskowanie wsteczne
学び始める
zakłócenie percepcji występujące, gdy zaraz po bodźcu (wzrokowym lub słuchowym) pojawia się inny bodziec tej samej modalności.
jak Sperling wywnioskował, że pamięć ikoniczna zawiera bodźce prekategorialne, czyli jeszcze nie przetworzone?
学び始める
zmodyfikował swój eksperyment i zamiast rzędów samych liczb na planszach umieścił liczby i litery. Wyniki odtworzenia nie zmieniły się
jak jasność pola prezentowanego po bodźcu właściwym (liczbach) zmienia poziom odtworzenia w eksperymencie Sperlinga?
学び始める
jasne pole zmniejsza dokładność odtwarzania w porównaniu z ciemnym polem
na podstawie badań Sperlinga powstał model wzrokowy pamięci sensorycznej=ikonicznej, jak opisywana jest ta pamięć?
学び始める
Przechowuje ona pełny obraz wzrokowy, który stopniowo słabnie i w ciągu kilkuset milisekund (500 ms) całkowicie zanika.
co wynika z prekategorialności pamięci ikonicznej? na jakiej podstawie możemy, a na jakiej nie wydobywać z niej informacje?
学び始める
informacje z pamięci ikonicznej mogą być wydobywane na podstawie cech fizycznych bodźca: koloru, położenia, wielkości, ale nie możemy tego zrobić na podstawie znaczenia bodźca
co umożliwia pamięć ikoniczna?
学び始める
dzięki pamięci ikonicznej możemy opracowywać bodziec jeszcze przez pewien czas po zakończeniu jego działania
co działoby się, gdyby informacje byłyby przechowywane w pamięci ikonicznej dłużej niż są?
学び始める
mielibyśmy kłopoty z przetwarzaniem kolejnych bodźców
trwałość wizualna podlega innym uwarunkowaniom niż badanie Sperlinga. Z tego powodu można w pamięci ikonicznej wyróżnić przynajmniej 2 zjawiska. Jakie?
学び始める
trwałość informacyjną i trwałość wizualną
zakres pamięci bezpośredniej
学び始める
liczba elementów odtwarzanych bezpośrednio po jednorazowym odbiorze z zachowaniem kolejności.
jak nazywają się podstawowe jednostki magazynowane w pamięci krótkotrwałej?
学び始める
porcje informacji (chunks), które mogą mieć różne rozmiary, od jednej litery do całych fraz
z czym wg Cowana ma związek ograniczona pojemność STM?
学び始める
z ograniczoną pojemnością uwagi, w centrum uwagi jesteśmy w stanie utrzymać 3-5 elementów
z czym związany jest wysoki zakres STM?
学び始める
- z wiekiem (wzrasta do 15 r.ż) - z poziomem inteligencji
czego dowodzi eksperyment Petersonów dot. długości przechowywania inf. w STM?
学び始める
Jeśli odebrany materiał nie jest powtarzany, to zanika całkowicie po 18-30 sekundach
przeszukiwanie równoległe
学び始める
proces, w którym liczne informacje zawarte w pamięci są dostępne równocześnie.
przeszukiwanie seryjne
学び始める
proces, w którym informacje zawarte w pamięci są przeglądane kolejno, jedna po drugiej.
na czym polegało zadanie Sternberga?
学び始める
Badani najpierw widzieli serię cyfr, których liczba nie przekraczała zakresu pamięci bezpośredniej. Po krótkiej przerwie pokazywano cyfrę testową i pytano, czy należy ona do prezentowanego zbioru. Badani odpowiadali twierdząco lub przecząco, naciskając odpowiedni przycisk. Proszono o możliwie szybkie decyzje i natychmiast podawano informację zwrotną o tym, czy odpowiedź była prawidłowa.
o czym świadczy wzrost czasu reakcji następujący wraz z powiększaniem zbioru cyfr utrzymywanych w pamięci w zadaniu Sternberga?
学び始める
o seryjnym procesie przeszukiwania pamięci
jaki charakter ma wg Sternberga proces przeszukiwania pamięci?
学び始める
wyczerpujący, czyli zawsze przeszukiwany jest cały zbiór informacji
dlaczego przeszukiwanie pamięci ma charakter wyczerpujący, skoro niezgodne to jest z intuicją?
学び始める
Sternberg wyjaśnia to szybkim tempem procesu przeszukiwania w porównaniu z powolnymi operacjami podejmowania decyzji.
czy przeszukiwanie pamięci ma zawsze charakter wyczerpujący?
学び始める
nie zawsze, w momencie kiedy mamy podać miejsce jednostki w serii stosujemy przeszukiwanie samokończące się, a jeśli mamy stwierdzić czy jednostka występowała w podanym szeregu - wyczerpujące
kod pamięciowy
学び始める
forma, w jakiej informacja jest reprezentowana w pamięci.
w jakich kodach mogą być przechowywane informacje w STM?
学び始める
akustycznym, wizualnym i semantycznym
trwałość słuchowa
学び始める
utrzymywanie się wrażenia dźwięku, gdy bodziec przestał już działać.
kiedy, w przypadku pamięci echoicznej, efekt maskowania wstecznego wzrasta?
学び始める
Efekt maskowania wzrasta wraz z intensywnością bodźca maskującego i jest silniejszy, gdy oba bodźce są skierowane do tego samego ucha.
ile wg Crowforda wynosi trwałość echoicznej pamięci sensorycznej?
学び始める
2-4 do 20 sekund
ile wynosi pojemność pamięci echoicznej?
学び始める
5 jednostek
teoria rywalizacji egzemplarzy Logana
学び始める
procesy automatyczne charakteryzują się określonym zestawem właściwości:[1] są autonomiczne-mogą być uruchamiane oraz wykonywane nieintencjonalnie, detekcja bodźca powoduje natychmiastowe przywołanie z pamięci wszystkich związanych z nim informacji deklaratywnych i proceduralnych [2] mogą podlegać kontroli [3] brak introspekcyjnej świadomości ich przebiegu [4] bezwysiłkowość
hipoteza inwersji
学び始める
odwracanie kierunku relacji między terminami zawartymi w przesłankach sylogizmu
błąd pewności wstecznej
学び始める
tendencja do oceniania przeszłych wydarzeń jako bardziej przewidywalnych niż rzeczywiście były. I FUCKIN' KNEW IT!
odwrócony efekt Stroopa
学び始める
W odwróconym efekcie czynnikiem zakłócającym jest kolor dla przeczytania słowa. Badani po uprzednim treningu w nazywaniu kolorów jakim napisane jest słowo mają trudność w czytaniu słów oznaczających kolory, które napisane są innym pisakiem niż czarny (kolorem niezgodnym)
rozumowanie warunkowe
学び始める
część logiki zajmująca się rachunkiem zdań, jej podstawowym przedmiotem zainteresowania jest implikacja
zasada reprezentatywności
学び始める
posługując się nią oceniamy prawdopodobieństwo niepewnych zdarzeń według tego, w jakim stopniu są one podobne do populacji, z której pochodzą, albo w jakim stopniu posiadają wyróżniające cechy procesu, który je wytwarza. ORŁY I RESZKI
złudzenie gracza
学び始める
ludzie sądzą, że poszczególna seria wyników w ruletce nie powinna zawierać samych czerwonych, gdyż nie odpowiada losowemu charakterowi sekwencji
ignorowanie ogólnych prawidłowości
学び始める
nie mamy poczucia, iż przy przyjmowaniu danej informacji powinniśmy się kierować ogólnymi tendencjami statystycznymi TAKSÓWKI
nieuwzględnianie regresji w przewidywaniach
学び始める
nie branie pod uwagę tego, że po wyjątkowo dobrym wyniku należy się spodziewać wyniku słabszego i odwrotnie
błąd koniunkcji
学び始める
ludzie nie uwzględniają tego, że prawdopodobieństwo koniunkcji zdarzeń jest mniejsze niż prawdopodobieństwo pojedynczego zdarzenia należącego do tej koniunkcji, np. prawdopodobieństwo spotkania mężczyzny-blondyna mniejsze niż prawdopodobieństwo spotkania mężczyzny jakiegokolwiek
heurystyka zakotwiczenia
学び始める
posługujemy się jakąś wartością lub liczbą w celu sformułowania odpowiedzi na zadane nam pytanie. Ta wartość/liczba stanowi dla nas punkt wyjściowy stanowiący zakotwiczenie.
złudzenie w ocenianiu koniunkcji
学び始める
wykazywanie większego zaufania do zdarzenia koniunkcyjnego
zasada dostępnośći psychicznej
学び始める
wierzymy w to, co łatwiej jest nam przywołać z pamięci, np. że ludzie częściej giną od ugryzień rekina niż od zajebania w nich odłamkiem z samolotu;P
Abstrakcja i jej 2 rodzaje
学び始める
Abstrakcja - wyróżnianie w grupie obiektów pewnych cech przy pominięciu pozostałych. abstrakcja negatywna - pomijanie cech nieistotnych, abstrakcja pozytywna- wyodrębnienie tych cech, które są istotne
na czym polega uczenie się pojęć metodą różnicową?
学び始める
najpierw uczą się procedur identyfikacyjnych, później pojęcia (cech), a na koniec mają sformułować definicję
jak wg Howarda są nabywane 2 rodzaje pojęć?
学び始める
pojęcia niejawne- nabywane metodą abstrakcji percepcyjnej lub wyobrażeniowej właściwości desygnatów z egzemplarzy typowych dla kategorii, pojęcia jawne - metodą testowania hipotez odnośnie do wcześniej wyabstrahowanych cech egzemplarzy
w jakim paradygmacie badania nad nabywaniem pojęć sztucznych=matrycowych prowadził Lewicki?
学び始める
w paradygmacie recepcji
ile powtórzeń potrzebowały osoby badane, żeby nauczyć się pojęcia matrycowego klipiec w badaniach Lewińskiego czego to dowodzi?
学び始める
tyle ile cech różnicujących posiadał klipiec. Jest to dowodem na to, że testowali oni hipotezy na temat 1 cechy klipca i po otrzymaniu inf. zwr. od eksperymentatora ją weryfikowali
dlaczego klasyczne teorie reprezentacji pojęciowych nie zawsze znajdują zastosowanie w rzeczywistości?
学び始める
pojęcia naturalnie, np. ptak, nie są zawsze definiowalne przez listę cech
czym, zgodnie z koncepcjami probabilistycznymi, jest reprezentacja pojęciowa?
学び始める
jest sumarycznym opisem wszystkich cech pojęciowych będących desygnatami danego pojęcia
2 wymiary reprezentacji pojęciowych wg Rosch
学び始める
pionowy- dotyczy stopnia ogólności pojęcia, poziomy-dotyczy desygnatów pojęcia znajdujących się na poziomie wyższym
3 poziomy pionowego wymiaru reprezentacji pojęciowych wg Rosch
学び始める
nadrzędny-pojęcia na nim odzwierciedlane przez niewielką liczbę cech, podstawowy-najczęściej używany poziom ogólności reprezentacji pojęciowych, podrzędny-uwzględnia pojęcia bardzo szczegółowe
prototyp
学び始める
najbardziej typowy, reprezentatywny egzemplarz pojęcia
kiedy, zgodnie z koncepcją prototypów, uczenie się pojęć jest najbardziej efektywne?
学び始める
gdy uczenie się rozpoczynamy od prototypu (wymiar poziomy) kategorii pojęciowej z poziomu podstawowego (wymiar pionowy)
wskaźnik podobieństwa rodzinnego
学び始める
prototyp to taki egzemplarz kategorii, który jest najbardziej podobny do wszystkich innych desygnatów kategorii najmniej podobny do desygnatów innej kategorii

Efekt Seprlinga i inne fascynujące pojęcia z zakresu psychologii poznawczej

Psychologia poznawcza dała początek wielu wspaniałym odkryciom związanym z funkcjonowaniem ludzkiego umysłu. Nasz mózg kryje wciąż wiele tajemnic, ale już dziś warto znać te odkryte. Fiszki wprowadzające nas w świat podstawowych pojęć psychologii poznawczej takich jak: grupy badawcze i eksperymentalne, obrazowanie mózgu, procesy pamięciowe i efekt Sperlinga, to zaproszenie do zachwytu nad działaniem ludzkiego mózgu, pamięci i procesów myślenia. Coraz więcej wiemy o nas jako ludziach myślących, ale wiedza ta ma sens dopiero wtedy, kiedy - choć trochę ją przyswoimy. Temu celowi służą właśnie fiszki z dziedziny psychologii poznawczej, pojęcie po pojęciu wyjaśniające nam, jak bardzo skomplikowanym mechanizmem jest nasze ludzkie myślenie, postrzeganie świata i doświadczanie siebie jako części rzeczywistości. Percepcja, czyli ludzkie postrzeganie to nie tylko zmysły, bodźce i reakcje, ale i ich interpretacja, która bywa tak różna, jak różne są ludzkie mózgi w ich indywidualnym działaniu.

Efekt Sperlinga? O co w tym chodzi?

Efekt Sperlinga to nazwa szeregu zjawisk związanych z pamięcią ikoniczną, a więc obrazową, człowieka. Sperling badał ludzką pamięć obrazu, czyli zapamiętywanie i przypominanie sobie znaków ikonicznych, wizualnych. Od nazwiska tego badacza powstał cały paradygmat badań i - ogólniej - styl myślenia o ludzkiej pamięci. Sperling wyświetlał badanym puste plansze, a następnie zbiory cyfr i liter. Badania te zmieniły wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiej pamięci, a sam odkrywca został uwieczniony w nazwie "efekt Sperlinga". Dzięki niemu lepiej rozumiemy dziś funkcjonowanie ludzkiej pamięci.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。