Psychologia pracy - Macko

 0    34 フィッシュ    svenska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Czym są koncepcje psychologiczne?
学び始める
Spójne systemy wiedzy pomagające w kształtowaniu środowiska Pozwalają zrozumieć jak można przewidywać i zmieniać zach. ludzi Pozwalają pomagać ludziom w lepszym przystosowaniu się do warunków Przekonania, które nie mają charakteru wiedzy gorącej (prywatnych teorii) Przekonana, które powinny mieć charakter zweryfikowanych naukowo teorii
w jaki sposób, myśląc jak behawioryści, można zmieniać ludzkie zachowanie?
学び始める
odpowiednio kodyfikując środowisko wzmocnieniami
strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
学び始める
- polityka personalna pozostaje w zgodności z jasno kreśloną strategią biznesową - personel, jako strategiczne źródło przewagi ekonomicznej - ludzie są aktywami firmy (jej podstawowym kapitałem), a nie kosztem - na relacje zatrudnienia wpływa otoczenie (prawo, kultura, rynek rpacy) - otwartość na zmiany i rozwój organizacyjny są warunkami efektywności - czyni się inwestycje w relacje pracownicze - buduje się uczestnictwo organizacyjne - częściej korzysta się z elastycznych form zatrudnienia
downshifting
学び始める
świadome studzenie kariery
czym jest misja organizacji? (2)
学び始める
1. powód istnienia firmy, wyróżniający ją od innych 2. ukonkretnienie pomysłu na przedsiębiorstwo
w jaki sposób powinna być wyrażona misja organizacji?
学び始める
w kategoriach świadczonych usług, wyrobów, rynków i klientów
czym jest wizja organizacji?
学び始める
jest obrazem przyszłości organizacji w określonym punkcie czasowym
jakie 4 aspekty powinna uwzględniać wizja organizacji?
学び始める
1. domenę działalności 2. odpowiedzialność - wartości realizowane wobec interesariuszy 3. standardy sukcesu (miary, wskaźniki) 4. organizacja
na co kładzie nacisk organizacja realizująca strategię sita?
学び始める
- rekrutacja i selekcja - awans dla dobrych, źli zwalniani - nastawienie na zadania i wyniki - kultura rywalizacyjna - perspektywa tu i teraz
na czym polega motywowanie kafeteryjne?
学び始める
pracownik może sam wybierać motywator, np. pieniądze, dni wolne
definicja kontraktu psychologicznego
学び始める
Zbiór wszelkiego rodzaju (jawnych i utajonych) przekonań dotyczących oczekiwań, zobowiązań i wzajemnych obietnic odnośnie do kształtu relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
czym różni się kontrakt ekonomiczny od psychologicznego?
学び始める
kontrakt ekonomiczny bazuje na wypłacie, kontrakt psychologiczny bazuje na przynależności i uczestnictwie
co powinien zawierać kontrakt między pracownikiem a pracodawcą?
学び始める
- zakres podstawowych zobowiązań - obietnice - wzajemne oczekiwania
jaka reguła rządzi relacjami zatrudnienia?
学び始める
reguła wzajemności
o czym mówi teoria Adamsa - equity theory?
学び始める
teoria odnosi się do sprawiedliwego traktowania pracowników. mówi o tym, ze pracownicy określając to czy są sprawiedliwie traktowani dokonują 2 ocen - pierwsza (pierwotna) to samoocena pracy własnej i zysków, a druga (wtórna) to porównanie się z innymi
jakie 5 faz formowania się kontraktu psychologicznego możemy wyróżnić?
学び始める
kandydacka, zatrudnienia(rekrutacji), wczesnego uczestnictwa, członkostwa organizacyjnego, przeformułowania kontraktu
jakie 5 rodzaje zmian w kontrakcie psychologicznym mogą zajść?
学び始める
zakłócenie, naruszenie, złamanie, nadpłata, odstąpienie
czym różni się zakłócenie KP od jego naruszenia?
学び始める
zakłócenie (disruption, incongruence) to sytuacja, gdy organizacja nie jest w stanie zrealizować zobowiązań wobec pracowanika, np. w sytuacji nieprzewidzianej utraty płynności finansowej - naruszenie (reneging, breach) sytuacja, gdy pośród wielu zobowiązań wobec pracowanika organizacja wypełnia jedynie niektóre zobowiązania lub podjęte zobowiązania nie są dostarczane w pełni
jakie 2 rodzaje działań mogą zostać podjęte gdy KP nie spełnia swoich zadań?
学び始める
działania korekcyjne, rewizja
czym różnią się w rozumieniu CWB Sackett oraz Spector i Fox?
学び始める
Sacket zakłada, że CWB są intencjonalnymi zachowaniami sprzecznymi z interesami org., a Spector i Fox, mówią, ze CWB to wszelkie zachowania, które wpływają na obniżenie ogolnej efektywności przedsiębiorstwa
efektywność kontekstowa vs zadaniowa
学び始める
zadaniowa - gdy obniżamy wskaźniki, produktywność, kontekstowa - gdy negatywnie wpływamy na ludzi i organizację
kiedy kradzież będzie przejawem agresji?
学び始める
jeśli u jej podłoża będzie leżała chęć zaszkodzenia organizacji
3 dewiacje pracownicze
学び始める
malwersacje, kradzieże, defraudacje
jakie 2 wyjaśnienia można zastosować do tłumaczenia CWB
学び始める
1. złamanie kontraktu psychologicznego 2. rola emocji (frustracja-agresja)
jak, bazując na modelu frustracja-agresja, można wyjaśnić powstawanie CWB?
学び始める
stresor->ocena poznawcza(ważność celu, liczba i natężenie frustratorów)-> doświadczana frustracja ->zachowania antyspołeczne
4 siły organizacyjne
学び始める
Struktura, technologia, otoczenie, ludzie
4 podstawowe zał. Z.o
学び始める
rozwój zzl, nastawienie na rezultat, współzależna struktura, sytuacyjność proponowanych rozwiązań
jakie organizacje powinny dążyć do modelu biurokratycznego?
学び始める
sprawne, racjonalne, logiczne
Jakie założenia ma model biurokratyczny?
学び始める
wyraźny podział pracy wśród ekspertów, spójny zestaw zasad, ustalona hierarchia stanowisk, przełożeni bezosobowo prowadzą przedsiębiorstwo i utrzymują dystanc, zatrudnienie i awanse na podstawie wiedzy fachowej
jaką zmianę wprowadził Elton Mayo?
学び始める
dowiódł, że to klimat społeczny organizacji a nie warunki fizyczne liczą się najbardziej.
efekt hawthorne
学び始める
zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą oni o tym, że uczestniczą w eksperymencie.
co charakteryuje naukowe zarządzanie?
学び始める
podział pracy, wydajność, kontrola i dyscyplina
co charakteryzuje model stosunków międzyludzkich?
学び始める
przynależność i uznanie, dialog, partycypacja i zadowolenie
co charakteryzuje model zasobów ludzkich?
学び始める
kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, współpraca

コメントを投稿するにはログインする必要があります。