Kliniczna Sęk

4  1    147 フィッシュ    svenska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Czym zajmują się nauki praktyczne?
学び始める
na podstawie wiedzy o prawidłowościach opracowują reguły praktycznego działania
Co jest cechą charakterystyczną nauk praktycznych?
学び始める
nie prowadzą własnych badań
Czym zajmują się nauki stosowane?
学び始める
wdrażają osiągnięcia teoretyczne do praktyki stosując ogólną wiedzę
Jakie 4 cechy p. klinicznej sprawiają, że jest specyficzną nauką stosowaną?
学び始める
1. stosuje ogólną wiedzę, 2. tworzy własną teorię 3. reinterpretuje koncepcje 4. prowadzi badania empiryczne
czym jest psychologia kliniczna
学び始める
jest dziedziną badań i praktyki
Z jakich 5 powodów doświadczenie i charyzma nie wystarczają w psychologii klinicznej?
学び始める
1. bezradność w nowych sytuacjach 2. tworzenie pozornych wyjaśnień 3. nietrafne oddziaływania 4. dominacja ideologii nad wiedzą 5. uprzedzenia
wiedza podstawowa i teoretycza
学び始める
kamienie milowe: pojęcia koncepcje, kierunki paradygmaty
wiedza profesjonalna
学び始める
zasady i procedury postępowania diagnostycznego
wiedza społecznie responsywna
学び始める
wiedza gorąca, tworzona ad hoc w odpowiedzi na potrzeby społeczne
kogo uznaje się za twórcę psychologii klinicznej?
学び始める
Lithtnera Witmera, ucznia Freuda i Wundta
Kiedy zaczyna się historia PK w Polsce?
学び始める
w okresie międzywojennym
Czym zajmowała się Wyższa Szkoła Higieny Psychicznej?
学び始める
psychopatologią i testowaniem
Jakie wydarzenie było kryzysem w PK w PL po IIWŚ?
学び始める
likwidacja zawodu psychologia, zakaz stosowania testów i zastąpienie wolnego zawodu psychologa, psychologiem jako asystentem psychiatrycznym
kiedy PK odrodzła się w PL?
学び始める
w latach 60tych
Jakie 3 sposoby ujmowania PK wyróżniamy?
学び始める
wąskie: gdzie PK to psychologia zaburzeń psychicznych, psychopatologia oraz Pośrednie - gdzie PK to dziedzina badań i praktyki o zaburzeniach przystosowania człowieka do wymagań życia i SZerokie, gdzie PK to zróżnicowana dziedzina badań i praktyki w zastosowaniu do rozwiązywania problemów zdrowotnych
gdzie kształcił się Lewicki?
学び始める
w szkole lwowskiej
kim był Lewicki
学び始める
jednym z ojców założycieli nowoczesnej PK w PL
czego domagał się Lewicki?
学び始める
stworzenia naukowych podstaw dla PK i wysokich standardów kształcenia
z jakich 4 powodów PK jest dziedziną szerszą niż psychopatologia?
学び始める
Bo: obejmuje także podstawy diagnozowania, podstawy pomagania, wykracza poza orientację patogenetyczną i zajmuje się też zdrowiem i jego uwarunkowaniami
jak definiuje się PK w ujęciu idiograficznym? + nazwisko
学び始める
Wallen: PK to jednostkowe badanie człowieka celem zrozumienia jego funkcjonowania
czym jest PK wg Jonesa?
学び始める
PK to stosowana psychopatologia
czym jest PK wg Lewickiego i susłowskiej?
学び始める
nauką o zaburzeniach przystosowania człowieka i o zaburzeniach zachowania, czyli zaburzeniach w procesach regulacji zachowania człowieka i samoregulacji
Czym jest zachowania wg Lewickiego?
学び始める
zachowanie jest czynnością ukierunkowaną na cel
Czym jest uwarunkowane zachowanie wg Lewickiego?
学び始める
wew. mechanizmem regulacji, tj. przebiegiem procesów psychicznych
Na czym polegają zaburzenia zachowania wh Lewickiego?
学び始める
na tym, ze człowiek nie zaspokaja potrzeb i nie spełnia wymagań uspołecznionej kultury
Czym zajmuje się PK definiując ją szeroko?
学び始める
opisem i wyjaśnianiem zdrowych i zaburzonych form zachowania i funkcjonowania somatycznego, wyjaśnianiem osobowościowych i społecznych uwarunkowań i przyczyn zdrowia oraz zaburzeń, wypełnieniem zadań praktycznych polegających na diagnozie zdrowia i zaburzeń oraz profesjonalnej pomocy
co jest obszarem PK?
学び始める
dziedziny rzeczywistości zw. ze zdrowiem, jego zagrożeniem i różnymi formami zaburzeń, chorób i niepełnosprawności
co jest przedmiotem psychologii klinicznej?
学び始める
sposób ujmowania rzeczywistości zależny od wiedzy i badań; zespół twierdzeń naukowych i wiedzy profesjonalnej o zasadach postępowania praktycznego
co należy do zadań teoretycznych PK?
学び始める
tworzenie wiedzy teoretycznej i empirycznej w zakresie: 1. ogólnych koncepcji i modeli zdrowia, normy i normalności, zaburzeń, deficytów 2. reinterpretacja wiedzy pragmatycznej i wiedzy z p. ogólenj, rozwoju człowieka i p. społecznej 3. tworzenie i zastosowanie wiedzy teoretycznej w diagnozie psychologicznej, podst. interwencji i systemach wsparcia społecznego 4. tworzenie nowej specjalistycznej wiedzy
Jaką nową specjalistyczną wiedzę z zakresu PK tworzy się?
学び始める
psycho stresu, wypalenia traumy, katastfor, przemocy, psychopato rodziny, p. zdrowia i choroby
jakie 2 zadania praktyczne ma PK?
学び始める
Diagnoza jednostkowa, grupy, instytucji i srodowiska oraz ekspertyzy - sądowa, społeczna, zdrowotna
W jakich 2 obszarach pomocy i interwencji działa OK?
学び始める
w poradnictwie, terapii interwencji kryzysowej otaz przy prowadzeniu na zlecenie badań ewaluacyjnych, warsztatów, treningów i programów profilaktycznych
w jaki sposób wyodrębniają się subdyscypliny PK?
学び始める
potrzeby społeczne->podejmowanie nowych zadań->brak teorii->nowe badania->rozwój wiedzy->umocnienie się subdyscypliny->nowa tożsamość->organizacja praktyki->nowe wywania
norma
学び始める
stan idealny lub realny, wzór normalności
normalność
学び始める
właściwość, wbiór właściwości przypisany osobom, grupom, instytucjom, zgodnie ze wzorem normalności (normą)
anormalność, nienormalność
学び始める
odchylenia od normy
norma ilościowa-statystyczna
学び始める
jest wynikiem pomiaru i odzwierciedla rozkład danej cechy w populacji
to może być treścią norm
学び始める
cechy biologiczne i cechy psychologiczne
no jest normalne wg normy społeczno-kulturowej?
学び始める
noemalne jest to, co powszechne, typowedla danej kultury
spełnianie wymagań kultury
学び始める
zachowanie zgodne ze zwyczajami, konwencjąm przystosowanie do kultury
dlaczego noma społeczno-kulturowa jest wieloznaczna?
学び始める
ponieważ wymaga dookreślenia pojęcia uspołecznienia kultury; mogą istnieć podkultury o normach patogenetycznych
czym jest konwencjonalność
学び始める
spełnianie społecznych oczekiwań zw. z przepisami ról społecznych
co daje norma społeczno-kulturowa
学び始める
ułatwia i warunkuje harmonijne współżywie, uczestnictwo w kulturze i rozwój społeczny
zgodnością z jakimi normami jest normalność społ-kult?
学び始める
skodyfikowanymi, moralnymi i prawnymi
norma teoretyczna
学び始める
zespół twierszeń - postulatów lub empirycznie sprawdzonych - o cechach, mech. funkcjonowania psychicznego, społecznego człowieka i grupy
jak wnoskuje się o normalności w normie teoretycznej?
学び始める
porównując obserwowalne wskaźniki z teoretycznymi twierdzeniami
czym są zach normatywne wg normy teoretycznej
学び始める
są zach. zgodnymi z założeniami teorii
czy normalność i zdrowie są tym samym?
学び始める
nie. normalność prawdopodobnie warunkuje zdrowie
dlaczego zdrowie nie jest pojęciem naukowym?
学び始める
z uwagi na element wartościowania
negatywne podejście do zdrowie
学び始める
zdrowie to brak choroby; w 1948 WHO stwierdziło, że negatywne podejście nie wystarczy
nurt indukcyjny podejścia pozytywnego do zdrowia - przedstawicielka + 6 kryteriów pozytywnych zdrowia
学び始める
Maria Jahoda, 1. pozytywne postawy wobec "ja", 2. zdolność do rozwoju i samoregulacji 3. integracja 4. autonomia 5. realistyczne spostrzeganie rzeczywistości 6. radzenie sobie z wymaganiami otoczenia
kto był przedstawicielem nurtu metateoretycznego i do czego porównywał zdrowie? dlaczego?
学び始める
Władysław Tatarkiewicz porównywał zdrowie psychiczne do szczęścia, ponieważ: oba te pojęcia są wieloznaczne, są subiektywne i obiektywne, oba dot. stanu i właściwości
w jakiej relacji pozostają wg Tatarkiewicza zdrowie i szczęście?
学び始める
szczęście jest objawem zdrowia (nie zawsze możliwym), a zdrowie jest warunkiem szczęścia (ale nie jedynym)
Kto zaleca podejście dedukcyjne do zdrowia i na czym polega?
学び始める
Sowa, podejście dedukcyjne bazuje na rekonstrukcjo koncepcji zdrowia psychicznego w teoriach psychologicznych
co jest podstawą biomedycznego modelu zdrowia?
学び始める
dualizm kartezjański - ciało i psyche są sferami odrębnymi, a między nimi brak powiązań
jakie podejście do zdrowia stosuje się w modelu biomedycznym? dlaczego
学び始める
podejście negatywne, ponieważ zdrowie i normalność jako naturalne stany nie są dostrzegalne, brak pozytywnych desygnatów dla określenia zdrowia
jaką kategorią jest zdrowie w modelu biomedycznym?
学び始める
zdrowie jest kategorią zobiektywizowaną
pod czyją kontrolą pozostają zdrowie i choroba wg modelu biomedycznym?
学び始める
pod kontrolą profesjonalistów, a poza kontrolą podmiotu
co jest podstawowym twierdzeniem holistyczno-funkcjonalnego modelu zdrowia?
学び始める
sfera biologiczna i psychologiczna są powiązane i wzajemnie na siebie wpływają
czym jest zdrowie w modelu holistyczno funkcjonalnym?
学び始める
zdrowie jest procesem stałego, dynamicznego równoważenia potrzeb człowieka i wymagań otoczenia
co decyduje o poziomie zdrowia w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
学び始める
zasoby i wymagania(stresory)
co jest istotnym czynnikiem wpłływającym na zdrowie w modelu holistyczno-funkcjonalnym?
学び始める
świadoma aktywnośc podmiotu
jaką strukturę ma model socjo-ekologiczny zdrowia?
学び始める
mandala - struktura hierarchii systemów, gdzie każdy podsystem jest częścią ogólniejszego i pozostaje w nim we wzajemnych związkach
czym jest człowiek w socjo-ekologicznym modelu zdrowia i co tworzy?
学び始める
człowiej jest punktem śrdka, posiada własne pojęcie zdrowia i nadaje znaczenie zdrowiu w codziennym życiu
jak definiuje się zdrowie w socjo-ekologicznym modelu zdrowia?
学び始める
zdrowie jest procesem i właściwością-potencjałem, zdolnością
czym jest zdrowie psychiczne wg istawy o ochronie zdrowia psychicznego?
学び始める
jest fundamentalnym dobrem człowieka
od jakich 4 czynników zależy to czy człowiek jest zdrowy psychicznie?
学び始める
od: sprawności f. poznawczych i/lub sprawności f. emocjonalno-motywacyjnych, zdolności do rozwoju potencjałów, które w efekcie powodują poczucie pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu
obiektywnie rozumiana jakość życia
学び始める
zespół warunków życia i działania człowieka, które mogą tworzyć kontekst różnych sfer życia i działań człowieka; jest to stan somatyczny i poziom funkcjonowania ciała
Czego wynikiem jest jakość życia w ujęciu subiektywnym? 3 komponenty
学び始める
jakość życia to wynik subiektywnej oceny różnych sfer życia i życia jako całości, to ocena poznawcza (poczucie satysfakcji) oraz ocena przeżyciowo-emocjonalna (poczucie zadowolenia)
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
学び始める
zadowolenie uzasadnione
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia korzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
学び始める
dylemat niezadowolenia
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia pozytywna?
学び始める
paradoks zadowolenia
jak nazywamy sytuację gdy: warunki życia niekorzystne, subiektywna ocena jakości życia negatywna?
学び始める
niezadowolenie uzasadnione
jakie 2 rodzaje kryteriów można stosować do oceny nienormalności i zaburzeń? oraz w zakresie jakich funkcjo
学び始める
obiektywne i subiektywne w zakresie funkcjo biologicznych, psychologicznych i społecznych
pojęcia kategorialne zaburzeń
学び始める
jakościowo odmienne zjawiska somatyczne, zachowania i zjawiska psychiczne - DEFEKTY
pojęcia dymensjonalne
学び始める
zaburzone to, co ilościowo odbiega od przeciętnej - DEFICYTY/NADMIARY
pojęcia prototypowe
学び始める
kombinacja współwystępujących cech z objawami osiowymi, rdzennymi (autyzm, psychopatia_
czym jest rodzinne podopieństwo proponowane przez Rosenhan i Seligman?
学び始める
to sposób diagnozowania patologii, zbiór kryteriów subiektywnych i obiektywnych (DSM IV)
patologia społeczna
学び始める
zachowania asocjalne i antysocjalne, patologia instytucji, grup i społeczności
kiedy występują zaburzenia psychiczne?
学び始める
zab. zachowania i f. pscyhicznych występują, gdy człowiek nie zaspokaja potrzeb, nie realizuje celów, nie rozwija się, nie podejmuje i nie realizuje zadań życiowych i wymagań uspołecznionej kultury, co powoduje ogólny dyskomfort, cierpienie, obniżony/brak poczucia dobrostanu
co warunkuje procesy choroby i zdrowia? 2 grupy
学び始める
bio, psycho, społeczno, środowiskowe: 1. potencjały zdrowia, zasoby 2. patogeny, deficyty i defekty
czym jest naturalizm w kierunkach psychodynamicznych? 4
学び始める
wrodzone dynamizmy, determinizm biologiczny, udział czynników bio w rozwoju, nieświadoma regulacja psychiki
czym uwarunkowane jest zdrowie w psychodynamicznych?
学び始める
siłą ego
nerwica aktualna
学び始める
zakłócenie f. seksualnego na płaszczyźnie somatycznej
człowiek zdrowy wg Freuda?
学び始める
1. ego wolne od urazów, sztywnych kateksji, fiksacji 2. zdolność testowania rzeczywistości, granice ego 3. tolerancja lęku 4. kontrola impulsów
czym jest patologia dla Freuda?
学び始める
patologia jest formą obrony ego przed lękiem wynikającym z działania nieświadomych impulsów, nie jest gorsza od zdrowia
czym jest ego w koncepcji Fairbairna?
学び始める
podstawową strukturą endopsychiczną, która istnieje od urodzenia i ma charakter dynamiczny - energia (libiodo) dązy do obiektu
jakie 3 rodzaje obiektów wyróżnia Fairbairn?
学び始める
idealne (zaspokajają potrzeby), pobudzające (dają nadzieję na zaspokojenie), odrzucające (frustrują potrzeby)
jakie 3 fazy rozwoju wyróżnia Fairbairn?
学び始める
1. niemowlęca zależność (inkorporacja) 2. quasi niezależność (stadium przejściowe) 3. dojrzała zależność
czym jest patologia wg Fairbairna?
学び始める
niemożnością ustalenia dobrych relacji z obiektem: fiksacja wczesnooralna, wycofanie z relacji, wrogość do obiektu
2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z GB
学び始める
klein, winnicott
2 przedstawicieli teorii relacji z obiektem z USA
学び始める
mahler, kernberg
przedstawiciel teorii relacji z obiektem z niemiec
学び始める
stierlin
jakie 3 fazy rozwoju psychicznego wyróżnia Mahler?
学び始める
normalnego autyzmu, ścisłej symbiozy, separacji-indywiduacji
jak rozumie się zdrowie w paradygmacie behawioralnym? 3
学び始める
adaptacyjne nawyki, umiejętności i kompetencje, zespół uspołecznionych zachowań
czym jest patologia w paradygmacie behawioralnym?
学び始める
brakiem/deficytem nawyków, zachowań przystosowawczych i kompetencji
prawo efektu
学び始める
zachowanie wywołujące zadowolenie zostaje skojarzone z sytuacją i gdy ona się powtórzy pojawia się zachowanie. Jeżeli zachowanie wywoła niezadowolenie to w podobnej sytuacji spada prawdopodobieństwo powtórzenia zachowania
czym można tłumaczyć wiele reakcji uczieczkowych, tj. nerwice, fobie, natręctwa, uzależnienia, bulimia?
学び始める
warunkowaniem sprawczym
kiedy warunkowanie instrumentalne zachodzi szybko?
学び始める
gdy nagroda lub kara jest dopasowana do potrzeb i pojawia się natychmiast po zachowaniu
jak warunkowanie zachodzi u ekstra, a jak u introwertyków?
学び始める
introwertycy szybko warunkują się, a ekstrawertycy szybko wygaszają reakcje
jak zachodzi warunkowanie u osobowości psychopatycznych?
学び始める
wolniej uczą się w sytuacji awersyjnej i słabo przebiega u nich proces generalizacji
Czego wynikiem jest wg Bandury nabywanie nowych zachowan?
学び始める
konsekwencji własnych zachowań (sprawstwo, oczekiwanie wyniku) oraz modelowania
cechy modela wg Ossowskiej
学び始める
starszy, wyższy w pozycji społecznej, wyższa inteligencja, sprawniejszy
efekt wyniku
学び始める
zachowanie przynosi nowość
efekt rozhamowania reakcji powściągu
学び始める
model za brak powściągu jest nagradzany, np. powrót do palenia
efekt zahamowania
学び始める
obserwowanie negatywnych konsekwencji modela
2 poznawcze regulatory uczenia się
学び始める
1. locus of control 2. poczucie wpływu, wyboru i sprawstwa
jakie poznawcze regulatory uczenia się są zasobami zdrowia?
学び始める
kontrola wewnętrzna i podmiotowa
jakie poznawcze regulatory uczenia się są wstępem do patologii?
学び始める
kontrola zewnętrzna, deficyty sprawstwa
kiedy mówimy o wyuczonej bezradności?
学び始める
gdy doświadczamy, że nic nie można zrobić, aby uniknąć kary lub gdy zachodzące zjawiska nie mają związku z naszym zachowaniem
konsekwencje wyuczonej bezradności
学び始める
deficyty poznawcze, motywacyjne, apatia i depresja
jak prowadzi się terapię wykorzystując modelowanie?
学び始める
technika małych kroków, zwiększanie trudności zadań, ekspozycja na bodźce
3 typy systematycznej desensytyzacji
学び始める
trening relaksacji, przewarunkowywanie, termometr fobii
przedstawiciel podejścia strukturalnego
学び始める
Salvatore minuchin
przedstawiciela podejścia interakcyjno-komunikacyjnego
学び始める
bateson, jackson, haley
epistemologia konstruktywistyczna
学び始める
obiektywna rzeczywistość nie istnieje, konstruujemy ją później
czy jest zdrowie w ujęciu interakcyjno-komunikacyjnym?
学び始める
zdolnością do skutecznej komunikacji, wymianą między otoczeniem z człowiekiem, otwartością systemu, dynamicznymi zmianami (homeostaza)
kiedy zachowania komunikacyjne sprzyjają zdrowiu? 4
学び始める
są partnerskie, komunikujemy się bezpośrednio, udzielamy i przyjmujemy inf. zwrotne, występuje spójność pomiędzy komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi
genogram
学び始める
tworzenie obrazu drzewa rodzinnego, zawierającego informacje natury demograficznej, dot. funkcjonowania poszczególnych członków rodziny oraz inf. o krytycznych wydarzeniach w rodzinie
do czego służą pytania cyrkularne?
学び始める
do badania różnic w zach członków rodziny, relacji i zmian
aksjomat
学び始める
zasada, która nie wymaga dowodu
5 aksjomatów watzlawicka
学び始める
1. w sytuacji społecznej nie można nie komunikować-kazde zachowanie jest komunikatem 2. każdy akt komunikowania ma aspekt treściowy i relacyjny 3. zachowanie w toku komunikowania się jest reakcją na komunikat i bodźcem dla osoby pozostającej w reakcji 4. komunikowanie się człowieka mo postać werbalną i niewerbalną 5. konunikacja interpersonalna może mieć charakter symetryczny lub komplementarny
komunikaty paradoksalne
学び始める
są wewnętrznie sprzeczne, nimożliwe do zrealizowania, np. bądź bardziej spontaniczny
koncepcja podwójnego wiązania
学び始める
nadawca jednocześnie wysyła dwa sprzeczne ze sobą komunikaty, niezależnie od tego, na który komunikat odbiorca odpowie, reakcja zawsze pozostanie w sprzeczności z komunkatem na innym poziomie. konsekwencja: ambisentensja, unikanie kontaktów
Virginia Satir - styl zjednywacza
学び始める
pomija to co czuje, dostosowuje się do innych ludzi w nadziei, że ludzie okażą jej sympatię
Virginia Satir - styl obwiniacza
学び始める
nastawiony na krytykowanie innych i ośmieszanie, ma nadzieje, że ludzie będą myśleli o niej jako o osobie silnej
Virginia Satir - styl komputerowo-racjonalny
学び始める
za wszelką cenę unika okazywania emocji, kontaktu wzrokowego i gestykulacji
Virginia Satir - styl mąciciela
学び始める
rozładowuje napięcie, wprowadzając do rozmowy treści niezwiązane z nią
co jest niezvędne dla rozwoju wg systemowo-strukturalnej koncepcji Minuchina?
学び始める
rodzina przynależność, bezpieczeństwo, tożsamość
co jest patologią rodziny u Minuchina?
学び始める
sztywne lub zatarte granice między systemami, rodzina jako system zamknięty, zaburzona komunikacja, rodzina psychosomatyczna
na czym polega delegacja do patologii?
学び始める
konflikt między matką a ojcem jest omijany poprzez krytykowanie dziecka
jakie patologiczne relacje wyróżnia Minuchin?
学び始める
konflikt, triangulację i koalicję z jednym z rodziców
podstawowe założenie fenomenologii
学び始める
analiza doświadczeń i bezpośrednie poznanie są podstawą reflekcji, podmiot nabywa swój sens w kontakcie i przez wzajemne oddziaływanie, umysł związany z ciałem
jakie podstawowe założenia musi przyjąć klinicysta w koncepcjach fenomenologiczno-egzystencjalnych?
学び始める
poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko drogą poznania subiektywnego świata jednostki, poprzez odkrywanie subiektywnych znaczeń
poznanie ejdetyczne
学び始める
odczytywanie logos i strukturę bytu może dostarczyć każdemu człowiekowi podstaw do rozumienia swojej konkretnej egzystencji
jaką istotą jest człowiek w ujęciu filozofii egzystencjalnej?
学び始める
intencjonalną, zdolną do niezależnych decyzji i odpowiedzialną za te decyzje
jak dzieli się nieświadomość wg Frankla?
学び始める
na nieświadomą popędowość i nieświadomą duchowość
jakie 3 aspekty zawiera nieświadoma duchowość?
学び始める
wolę sensu, posiadanie sensu i rozumienie egzystencji
czym jest zdrowie wg Frankla/
学び始める
poczuciem sensu, zdolnością do jego rozwoju oraz do transcendencji, miłości oraz odpowiedzialnej wolności
czym jest patologia u Frankla?
学び始める
frustracją potrzeby sensu, egzystecji i nerwicą egzystencjalną
czym jest zdrowie wg Maslowa?
学び始める
zdrowie to rozwój w kierunku pełni człowieczeństwa poprzez poznanie potencjałów, realizowanie ich, pełne świadome przeżywanie siebie i otoczenia
z czego wynika patologia wg Maslowa?
学び始める
z niezaspokojenia potrzeb braku/wzrostu, braku poczucia ja, poczucia nieautentyczności
inna nazwa dl akoncepcji ja rogersa
学び始める
fenomenologiczna teoria self
zdrowie wg Rogersa
学び始める
otwartość na własne doświadczenia, akceptacja przez otoczenie i samoakceptacja, realizowanie włsnych potencjałów, spójne jasne pojęcie Ja
co jest przyczyną patologii wg Rogersa?
学び始める
konflikt między naturalnymi tendencjami a negatywną oceną tych tendencji ze strony otoczenia, który rodzi lęk
dwa mechanizmy obrony przed lękiem u Rogersa
学び始める
niedopuszczanie do świadomości, zniekształcenia w świadomości
wartościowanie organizmiczne
学び始める
wrodzona umiejętność organizmu do rozpoznania tego, co dla niego dobre i złe

コメントを投稿するにはログインする必要があります。